KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 11

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 31.01.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik Saaremaa valla haldusterritooriumil avalikku üritust korraldada soovivad füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole avalik koosolek. Määruse mõistes ei loeta ürituseks Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatava asutuse põhimääruse järgset, samuti valla või valla osalusega eraõigusliku juriidilise isiku põhikirja järgset tegevust oma tegevuskohas.

  (4) Kõrgendatud turvariskiga on üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud või valla haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis;
  4) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused);
  5) mille toimumise kohaga piirnev ala või kus toimuv tegevus või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu inimese elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
  6) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid, tehakse tuletöid või kasutatakse lahtist tuld.

  (5) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (6) Ürituse (tantsupidu, vabaõhukontsert, rahvapidustus, rongkäik, laat, spordiüritus jms, mis toimub avalikus kohas) korraldamine, milline toimub korraldajale mittekuuluvas avalikus kohas, toimub valitsuse kirjaliku loa alusel.

  (7) Ürituse korraldajaks saab olla:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik või
  2) juriidiline isik.

  (8) Spordiürituse korraldamise ja pidamise täpsemad nõuded sätestab spordiseadus.

  (9) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus ja alkoholiseadus.

  (10) Ilutulestiku korraldamise loa taotlemine ja väljastamine toimub vastavalt lõhkematerjaliseadusele.

  (11) Avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) taotlust menetleb ja loa väljastamist korraldab ning üksikküsimused määrusega reguleerimata juhtudel otsustab valitsuse kultuuri- ja spordiosakond (edaspidi menetleja).

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist valitsusele digitaalselt allkirjastatud ürituse loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega Saaremaa valla kodulehe www.saaremaavald.ee/iseteenindus kaudu digitaalses e-vormide keskkonnas. 30-päevast tähtaega ei kohaldata ürituse puhul, millega kaasneb ürituse pileti eelmüük. Sel juhul esitab ürituse korraldaja ürituse loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega arvestusega, et ürituse loa andja jõuab ürituse loa taotluse menetleda enne ürituse pileti eelmüügiga alustamist.

  (2) Loa taotluse vormi kehtestab valitsus oma korraldusega.

  (3) Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks taotleja territooriumil või selle osas (sh hoone siseruumides), kui üritus vastab valdaja põhikirjalisele tegevusele ja ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

  (4) Loa taotluses märgitakse:
  1) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood /registrikood;
  2) kontaktisiku telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  3) ürituse nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus) ja iseloomustus (võib olla eraldi lehel);
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  5) kinnistu omaniku või valdaja kirjalik kooskõlastus;
  6) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg (kui planeeritav üritus võib häirida elanike öörahu, siis on vajalik taotleja selgitus, kuidas tagatakse ümberkaudsete elanike öörahu);
  7) osalejate eeldatav arv;
  8) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  9) parkimiskorraldus;
  10) reklaami eksponeerimise vajadus;
  11) ürituse läbiviimise kohas tervishoiuteenuse osutamist tagava juriidilise või füüsilis(t)e isiku(te) nimi ja kontaktandmed;
  12) korraldamisel kasutatav heli- ja pürotehnika;
  13) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide jaemüük;
  14) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi, ettevõtte esindaja nimi ja kontaktandmed;
  15) ajutiste ehitiste ja lisainventari paigaldamise vajadus (lisada asendiplaan, turvaskeem, liiklusskeem);
  16) ettevalmistustööde toimumise aeg (kuupäev, kellaaeg);
  17) ürituse toimumise territooriumi ja selle lähiümbruse korrastamise aeg (prügi, ajutised rajatised jne).

  (5) Loa taotleja kooskõlastab taotluse Kuressaare linnas toimuva ürituse puhul Kuressaare Linnamajandusega, Kaarma piirkonnas Saaremaa Haldusega ja mujal valla haldusterritooriumil vastava piirkonna teenuskeskusega. Looduskaitseseaduses sätestatud kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstaval looduse üksikobjektil kooskõlastab loa taotleja taotluse Keskkonnaametiga. Menetleja võib esitada põhjendatud ettepaneku täiendavateks, eelpool nimetamata kooskõlastusteks.

  (6) Kui üritust planeeritakse mälestiseks tunnistatud linnusel ja kindlustatud asulal või selle kaitsevööndis, tuleb taotlejal taotleda tingimused ürituse korraldamiseks Muinsuskaitseametilt. Tingimuste saamiseks esitab taotleja Muinsuskaitseametile kirjaliku taotluse kavandatavate tegevustega vastavalt muinsuskaitseseadusele.

  (7) Ürituse läbiviimiseks liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab korraldaja lisama taotlusele eelnevalt Maanteeameti kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi elektrooniliselt, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm);
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (8) Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada turvaplaan.

  (9) Turvaplaani vormi kehtestab valitsus oma korraldusega.

  (10) Taotlusel peab olema kooskõlastatud tervishoiuteenuse õigust omava isikuga ürituse läbiviimise kohas tervishoiuteenuse osutamine juhul, kui üritusel osaleb enam kui 500 osalejat.

  (11) Taotluse kohustuslikud lisadokumendid on:
  1) ürituse sisu kirjeldus: ürituse eesmärk ning aja- ja tegevuskava;
  2) asukohaplaan, kus on märgitud ürituse täpne toimumiskoht;
  3) inventari asendiplaan ja kirjeldus, kui avaliku ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari;
  4) turvaplaan ja turvaasendiplaan, kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk;
  5) liikluskorralduse skeem ja/või ühissõidukite ümbersõiduskeem, kui üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  6) parkimisskeem, kui üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
  7) kinnisasja omaniku ja/või valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks;
  8) vajalike ametkondade kooskõlastus.

  (12) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud isik.

§ 3.   Loa andmine

  (1) Luba väljastatakse 15 tööpäeva jooksul käesoleva määruse §-s 2 sätestatud tingimustele vastava loa taotluse registreerimisest valitsuse dokumendihaldussüsteemis. Loa andmata jätmisel edastatakse taotlejale motiveeritud otsus.

  (2) Loa andmise aluseks on kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolu.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 välja antav avaliku ürituse luba võib olla tingimuslik, millise tingimused täidetakse vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist.

  (4) Info allkirjastamisel olevatest avaliku ürituse toimumise lubadest esitatakse valitsuse istungile nimekirjana protokollilise otsuse vastuvõtmiseks.

  (5) Ürituse loa andmise või loa andmata jätmise otsuse allkirjastab valitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja (edaspidi osakonnajuhataja).

§ 4.   Üksikesinemised ja ettevõtlusalane tegevus üritustel

  (1) Valla haldusterritooriumil vabas õhus võib tänavamuusik või muu artist esineda ainult loa andja poolt määratud ajal ja kohas, esitades selleks valitsusele vastavasisulise sooviavalduse. Osakonnajuhataja annab loa või jätab taotluse rahuldamata 15 tööpäeva jooksul vastava avalduse saabumise päevast arvates.

  (2) Laatade jm kaubandusürituste, mille põhisisuks on tööstus- ja/või toidukaupade müük vabas õhus, korraldamine Kuressaare linnas on lubatud Kuressaare linna puhkealal aadressiga Kalda pst 1 ja mujal valla haldusterritooriumil kooskõlastatakse asukoht ürituse loa menetluse käigus menetleja poolt.

  (3) Erandiks on heategevuslikud ja traditsioonilised (näiteks kevadlaat, sügislaat) üritused ning kaubandustegevus suurürituste raames, mille asukoht kooskõlastatakse iga kord eraldi ürituse loa andmisel.

§ 5.   Loa andmise otsus

  (1) Loa andmise otsuses sätestatakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrikood ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ürituse korraldamiseks, sh avaliku teavitamise kohta.

  (2) Menetleja informeerib loa andmisest Politsei- ja Piirivalveametit, Päästeametit ja loa kooskõlastajaid.

§ 6.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Menetleja võib teha ürituse korraldajale ettepaneku muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmiseks korraldaja soovil esitab korraldaja valitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Ürituse muudetud aja või kohaga nõustumisel ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab osakonnajuhataja loa ürituse pidamiseks.

§ 7.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Motiveeritud otsusega võib keelduda loa andmisest, teatades sellest korraldajale kirjalikult hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (2) Loa võib jätta andmata, kui:
  1) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud määratud tähtaja jooksul;
  2) loa taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  4) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  5) loa taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  7) korraldaja ei ole hankinud vajalikke kooskõlastusi.

§ 8.   Korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
  2) tagama üritusest osalejate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama ürituse korraldamise loa taotlemise tingimustest ja iseloomust tulenevalt tervishoiuteenuse osutamise ürituse toimumise kohas;
  7) tagama üritusel heakorra ning valla heakorda ja jäätmehooldust reguleerivatest õigusaktidest kinni pidamise, sealhulgas vastutama jäätmekäitluse, sh jäätmemahutite paigaldamise eest ja tagama piisavas koguses ja piisava mahuga jäätmemahutite olemasolu, et vältida nende ületäitumist, sh eraldi mahutid pakendijäätmete kogumiseks;
  8) tagama, et avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad ehitised ning inventar (tribüün, lava, telk, atraktsioon, konstruktsioon jms) on inimese varale ja keskkonnale ohutud.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõppeks vähemalt tund enne õigusaktides sätestatud liikumispiirangu algust.

§ 9.   Ürituse pidamisest loobumine

  Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest kirjalikult informeerima valitsust.

§ 10.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Loa võib tunnistada kehtetuks mõistliku aja jooksul enne ürituse toimumist, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab ürituse loa andja esimesel võimalusel ürituse korraldajat ning ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 11.   Ürituse korraldaja poolt hüvitatavad kulud, makstavad tasud ja maksud

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja õigusaktides ettenähtud korras. Üritusega vallale või kolmandale isikule tekitatud kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt kogu ulatuses.

  (2) Kui avaliku üritusega kaasneb valla tee või tänava sulgemine kohaldatakse valla tee või tänava sulgemise maksustamisel vastavat valla õigusakti.

  (3) Kui üritusega kaasneb reklaami eksponeerimise vajadus esitab korraldaja menetlejale kooskõlastamiseks eskiislahenduse ja reklaamikandja paigaldamise taotlus-deklaratsiooni. Välireklaami kandja paigaldamise kord ja tasu suurus tuleneb valla vastavast õigusaktist.

§ 12.   Järelevalve ja vastutus

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teeb valitsuse vastava valdkonna eest vastutav struktuuriüksus vastavalt oma pädevusele.

§ 13.   Rakendus- ja üleminekusätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 24. mai 2018. a määrus nr 26 „ Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord.“

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne käesoleva määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist avaliku ürituse korraldamise loa saanud ürituste puhul toimub avalik üritus avaliku ürituse korraldamise loas sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Määruse rakendamisel arvestatakse korrakaitseseaduse sätetega.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json