Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Pädevuse delegeerimine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Pädevuse delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.02.2020, 19

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 23
RT IV, 13.10.2018, 2
jõustumine 16.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2020RT IV, 14.02.2020, 1017.02.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Liiklusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  (1) Liiklusseaduse § 3 lõikes 5, § 15 lõike 2 punktis 2, § 92 lõikes 4, §-s 166, § 167 lõikes 4, § 187 lõigetes 1 ja 3 ja § 189 lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsusel kui täitevorganil on õigus kehtestada liiklusseaduse rakendamiseks vajalikke regulatsioone.

§ 2.   Maa hindamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maa hindamise seaduse § 6 lõike 1 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavale teenistujale.

§ 3.   Maakatastriseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
[Kehtetu - RT IV, 14.02.2020, 10 - jõust. 17.02.2020]

§ 4.   Maamaksuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maamaksuseaduse § 5 lg 3, § 5¹ lõigetes 3¹ ja 3² sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutatavale teenistujale.

§ 5.   Maapõueseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maapõueseaduse § 27 lõikes 7, § 49 lõikes 6 ja § 81 lg 5 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 6.   Maareformi seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 ja § 341 lg 5 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 7.   Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Ruumiandmete seaduse § 20 lõikes 4 ja § 34 lõikes 2 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.
[RT IV, 14.02.2020, 10 - jõust. 17.02.2020]

§ 8.   Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Veeseaduse § 48 lg 7, § 174 lg 2 ja § 250 lg 1 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.
[RT IV, 14.02.2020, 10 - jõust. 17.02.2020]

§ 9.   Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määrusest nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ tulenevate ülesannete delegeerimine

  Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määruses nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ § 12 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavale teenistujale ja § 13 lg 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 10.   Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm“ tulenevate ülesannete delegeerimine

  (1) Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“ kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesanded delegeeritakse

  (2) vallavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevusse:
  1) kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus;
  2) moodustada nõuetele vastavate taotluste hindamiseks hajaasustuse programmi komisjon;
  3) otsustada taotluste rahuldamine, osaline rahuldamine, tingimuslik rahuldamine või rahuldamata jätmine;
  4) kiita heaks või lükata tagasi toetuse kasutamise aruanded

  (3) vallavalitsuse kui ametiasutuse pädevuses on kõikide ülejäänud hajaasustuse programmis kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

§ 11.   Raamatupidamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Raamatupidamise seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 12.   Korrakaitseseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Korrakaitseseaduse § 55 ja 56 lõike 3 punktis 2 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 13.   Asjaõigusseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 2 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 14.   Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine“

  Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruses nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine“ kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine ja punktis 10 sätestatud ülesanne vaadata läbi vastuväited ja otsustada, kas ehitis on peremehetu või mitte, delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 15.   Keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 "Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid"

  Nimetatud määruse § 3 sätestatud puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine delegeeritakse vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavale teenistujale

§ 16.   Tööstusheite seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
[Kehtetu - RT IV, 14.02.2020, 10 - jõust. 17.02.2020]

§ 161.   Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Keskkonnaseadustiku üldosa seadus1 § 38 lg 5, § 43 ning § 621 ja 622 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.
[ RT IV, 14.02.2020, 10 - jõust. 17.02.2020]

§ 17.   Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusest nr 267 "Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine" tulenevate ülesannete delegeerimine.

  Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusest nr 267 "Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine" tulenevad ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 171.   Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määrusest nr 50 "Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamise kord" tulenevate ülesannete delegeerimine

  Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määrusest nr 50 "Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamise kord" tulenevad ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.
[ RT IV, 14.02.2020, 10 - jõust. 17.02.2020]

§ 18.   Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2005. a. määrusest nr 16 "«Maareformi seaduse» §-s 23^4 sätestatud vaba metsamaa erastamise kord" tulenevate ülesannete delegeerimine.

  Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2005. a. määrusest nr 16 "«Maareformi seaduse» §-s 23^4 sätestatud vaba metsamaa erastamise kord" § 2 lg 2 tulenevad ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 19.   Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a. määruse nr 226 "Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine" tulenevate ülesannete delegeerimine.

  Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996. a. määruse nr 226 "Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine" tulenevad ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 20.   Maaparandusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maaparandusseaduse § 57 lg 1 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanne delegeeritakse vallavalitsusele.
[RT IV, 14.02.2020, 10 - jõust. 17.02.2020]

§ 21.   Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a. määruse nr 144 "Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine" tulenevate ülesannete delegeerimine.

  Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine p 6 kohaselt delegeeritakse ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku koostamine vallavalitsusele.

§ 22.   Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses kohalikule omavalitsusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele pandud kohustuste ja ülesannete täitmine delegeeritakse vallavalitsusele.

§ 23.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json