HaridusKool

Teksti suurus:

Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Paikuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2013, 20

Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 11.03.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 73 lõike 1 ja Paikuse Vallavolikogu 18. veebruari 2013 määruse nr 7 „Kooli pidaja pädevuse delegeerimine“ § 1 punkti 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Paikuse valla üldhariduskoolide (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

§ 2.  Tegutsemise alused

  Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest kooli põhimäärusest, käesolevast määrusest ning teistest õigusaktidest, ühe asutusena tegutsevad koolieelne lasteasutus ja põhikool ka koolieelse lasteasutuse seadusest ja selle rakendusaktidest.

2. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMINE KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 3.  Hoolekogu koosseis

 (1) Hoolekogu koosseis on vähemalt 7-liikmeline.

 (2) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
 1) kooli pidaja esindaja;
 2) õppenõukogu esindajad;
 3) vanemate esindajad;

 (3) Põhikooli hoolekogusse võivad kuuluda:
 1) vilistlaste esindajad;
 2) kooli toetavate organisatsioonide esindajad;
 3) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

 (4) Lasteaed-põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
 1) kooli pidaja esindaja;
 2) vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteaia õpetajaid
 3) koolilaste vanemate esindaja või esindajad;
 4) iga rühma vanemate esindaja.

 (5) Kooli hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

 (6) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.  Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

§ 5.  Kooli pidaja esindaja nimetamine

  Kooli pidaja esindaja nimetatakse hoolekogusse volikogu otsusega.

§ 6.  Õppenõukogu esindaja valimine

 (1) Igal õppenõukogu liikmel on õigus seada üles kooli hoolekogu liikme kandidaate.

 (2) Valitakse kandidaatide vahel, kes on andnud kandideerimiseks oma nõusoleku.

 (3) Õppenõukogu esindaja valib kooli õppenõukogu avalikul hääletamisel lihthäälte‧enamusega.

§ 7.  Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

 (1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli juhtkond.

 (2) Üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik selles koolis õppivate laste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad).

 (3) Juhul, kui koolil ei ole toetavat organisatsiooni või ei nõustu ükski toetava organisatsiooni esindaja ega kooli vilistlane hoolekokku kandideerima, valitakse hoolekogusse tema esindaja asemel lapsevanemate üldkoosoleku otsusel täiendav lapsevanemate esindaja.

§ 8.  Hoolekogu moodustamine ja koosseisude kinnitamine

 (1) Kooli direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

 (2) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus.

§ 9.  Hoolekogu liikmete volituste kestus ja koosseisu muutmine

 (1) Hoolekogu liikmete volitused kestavad uute liikmete nimetamiseni.

 (2) Hoolekogu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel oma volitustest loobuda.

 (3) Juhul, kui kõik esindajad jäävad samaks, ei pea direktor vallavalitsusele uut ettepanekut hoolekogu koosseisu kinnitamiseks esitama.

3. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 10.  Hoolekogu töö juhtimine

 (1) Hoolekogu valib hääletamise teel enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

 (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 11.  Hoolekogu tegevuse planeerimine

 (1) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
 1) tegevuse eesmärgid;
 2) tegevuse sisu (temaatika);
 3) ülesannete täitmise tähtaeg.

 (2) Tööplaani kinnitab hoolekogu iga aasta 1. novembriks.

§ 12.  Koosolekute läbiviimine

 (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

 (3) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktor või vallavalitsuse ettepanekul.

 (4) Koosolekut juhatab ja protokollimise korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (5) Koosoleku päevakorra ja arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku kutsega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 (6) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele ja kooli direktorile e-postiga, selle puudumisel muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Erakorralise koosoleku toimumisest teavitatakse hoolekogu liikmeid ja kooli direktorit vähemalt kolm päeva varem telefoni või e-posti teel.

 (7) Igal hoolekogu liikmel on õigus esitada arutatavates küsimustes selgitusi ja küsimusi, avaldada koosolekul oma arvamust, teha otsuse suhtes ettepanekuid.

 (8) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

 (9) Kooli direktoril on hoolekogu koosolekul sõnaõigus. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

 (10) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuses haridusküsimustega tegelev ametiisik ning hoolekogu esimehe loal teised isikud.

 (11) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (12) Hoolekogu koosolekud protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis vastavalt kooli asjaajamiskorrale ning nende säilimise ja arhiveerimise eest vastustab direktor või tema määratud töötaja.

§ 13.  Hoolekogu otsused ja nende täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Hoolekogu otsused teeb asjaosalistele teatavaks hoolekogu esimees või aseesimees hiljemalt koosolekule järgneva viie tööpäeva jooksul. Hoolekogu otsused on avalikud, kui õigusaktid ei sätesta teisiti.

 (3) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel kümne tööpäeva jooksul otsusest teadasaamisest arvates õigus pöörduda kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

 (4) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab tulemustest hoolekogu liikmeid.

 (5) Hoolekogu otsuste täitmist õppe-ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks või paremate tingimuste loomiseks korraldab kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

§ 14.  Aruandlus

  Hoolekogu esimees esitab eelmise õppeaasta jooksul tehtud töö aruande hiljemalt iga õppeaasta esimesele lastevanemate üldkoosolekule.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Määruse rakendamine

 (1) Enne käesoleva määruse jõustumist kinnitatud hoolekogude koosseisud jätkavad tegevust kuni uute hoolekogude moodustamiseni vastavalt käesolevale määrusele.

 (2) Hoolekogude uued koosseisud esitatakse kinnitamiseks 2013. aasta 18. detsembriks.

Kuno Erkmann
Vallavanem

Eve Paas
Vallasekretär