PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Kose valla üldplaneeringu kehtestamine

Kose valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Kose Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.08.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2013, 21

  Kose valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 17.11.2011 nr 83

  Kose valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati 26.oktoobri 2006 Kose Vallavolikogu otsusega nr 70, mille eesmärgiks on Kose valla pikaajaliste arengusuundade määramine ja territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja tootmis/tööstus/ettevõtlusalade võimalike asukohtade määramisega ja Tallinn-Tartu-Luhamaa mnt trassi määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise koostas Arhitektibüroo Novel OÜ. Üldplaneering võeti vastu Kose vallavolikogu 25.09.2008 otsusega nr 176. Kose Vallavolikogu 17.12.2008 otsusega nr 191 tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu 25.09.2008 otsus nr 176 „Kose valla üldplaneeringu vastuvõtmine“. Üldplaneering võeti vastu Kose Vallavolikogu 18.06.2009 otsusega nr 233. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne kiideti heaks Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 22.04.2010 kirjaga nr HJR 6-8/09/28495-5. Avaliku väljapaneku ajal esitatud avaldustest ja ettepanekutest ei leidnud lahendust 24 ja 18.04.2011 toimus Harju Maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni arutelu. Harju Maavanem on oma 28.10.2011 kirjaga nr 2.1-13k/4567 andnud Kose valla üldplaneeringule heakskiidu.
  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ja planeerimisseaduse § 24 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kehtestada Kose valla üldplaneering. Üldplaneering on avalikustatud Kose valla kodulehel http://kose.kovtp.ee/et/uldplaneering.

  § 2.   Avaldada teade üldplaneeringu kehtestamise kohta ajalehes „Kose Teataja“ ja “Harju Elu” ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 25.06.1998 määrus nr 7 “Kose valla üldplaneeringu kehtestamine”.

  § 4.   Määrus jõustub 01.01.2012.

  Astrid Ojasoon
  volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json