SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Mikitamäe valla hooldekodusse paigutamise kord

Väljaandja:Mikitamäe Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2013, 22

Mikitamäe valla hooldekodusse paigutamise kord

Vastu võetud 15.10.2012 nr 2
jõustumine 18.10.2012

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2, Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2 ja § 10 punkti 6 ning Mikitamäe Vallavolikogu 30.12.2008 määruse nr 32 „Mikitamäe Valla Hooldekodu põhimäärus“ § 2 lõige 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Mikitamäe Valla Hooldekodusse (edaspidi hooldekodu) paigutamise kord (edaspidi kord) reguleerib isikute hooldekodusse suunamise taotlemise, paigutamise, hoolduse eest tasumise,

 (2) lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise tingimused ja korda.

 (3) Hooldekodu on ajutist või alalist ööpäevaringset hooldamist osutav hoolekandeasutus, mis on loodud elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks vanuritele ja puuetega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt toime tulema ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldekodu osutab teenuseid sõlmitud lepingute alusel eelkõige elanikele, kelle elukoha andmetena on rahvastikuregistris märgitud Mikitamäe vald.

§ 2.  Hooldekodusse suunamise taotlemine

 (1) Taotleja või tema esindaja esitab hooldekodu juhatajale kirjaliku avalduse, milles põhjendab hooldekodusse paigutamise vajadust. Sotsiaaltööspetsialisti ettepanekul võib ka vallavalitsus algatada isiku hooldekodusse paigutamise.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid.
 1) kehtiv isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) puude olemasolu korral kehtiv arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme või töövõimetuse % kohta;
 3) pensionitunnistuse koopia või andmed pensioni suuruse kohta;
 4) isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või nende puudumise kohta. Olemasolul tuleb esitada nende isikute nimed ja kontaktandmed ning vajadusel tõendid ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta;
 5) garantiikiri, kui hoolduskulude eest tasub mõni teine kohalik omavalitsus;
 6) hooldekodu juhatajal on õigus vallavalitsuse korraldusel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

§ 3.  Hooldekodusse paigutamine ja hoolduse eest tasumine

 (1) Hooldekodusse paigutamise otsustab vallavalitsus hooldekodu juhataja ettepanekul.

 (2) Hooldekodusse ei paigutata taotlejat enne lepingu sõlmimist.

 (3) Hooldekodusse ei paigutata isikuid:
 1) kes põevad nakkushaigusi;
 2) kes on enesele või teistele ohtlikud psüühika- ja käitumisihäirete tõttu.

 (4) Hooldekodu hoolduskulud kaetakse hooldatava rahalistest vahenditest, tema seadusjärgse ülalpidaja või teise isiku rahalistest vahenditest.
 1) vald võib hooldatava seadusjärgset ülalpidajat vajadusel hoolduskulude katmises toetada tingimustel, et ülalpeetava ja tema seadusjärgse ülalpidaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mikitamäe vald ning seadusjärgne ülalpidaja on lepingu üks osapool;
 2) lepingus määratakse kindlaks hoolduskulude tasumise kord ja jaotus.

 (5) Isik tasub hooldekodule oma hoolduskulude katteks igakuuliselt oma pensioni ja muud sissetulekud, mida maksab talle riik. Hoolealusel on õigus saada pisikuludeks lepingus kinnitatud summa. Isiku pension ja muud sissetulekud, mida maksab talle riik, laekuvad Mikitamäe Vallavalitsuse arveldusarvele.

 (6) Hooldekodusse elama asumisel on isikul õigus oma vabal tahtel teha oma hoolduskulude katmiseks oma isikliku kinnis- ja vallasvara kohta notariaalne kinkeleping Mikitamäe valla kasuks.

 (7) Hooldekodul on õigus lepingujärgsete isikute võlgnevused sisse nõuda kohtu kaudu.

§ 4.  Lepingu sõlmimine, muutmise ja lõpetamine

 (1) Enne hooldekodusse vastuvõtmist sõlmivad osapooled lepingu, mis hakkab kehtima peale kõigi osapoolte allkirjastamist.

 (2) Lepingus määratakse kindlaks.
 1) osapoolte kohustused;
 2) osapoolte õigused;
 3) hooldustasu suurus ja maksmise kord;
 4) lepingu tähtaeg, lõppemine ja lõpetamine;
 5) osapoolte kontaktandmed;
 6) muud tingimused.

 (3) Lepingut saab muuta ühe osapoole kirjaliku põhjendatud taotluse alusel ja see loetakse muudetuks peale kõigi osapoolte allkirjastamist.

 (4) Leping lõpetatakse.
 1) tähtaja lõppemisel;
 2) ühe osapooole kirjaliku taotluse alusel ühekuulise etteteatamisega;
 3) poolte kokkuleppel;
 4) hooldatava surmaga;
 5) ühepoolselt, hooldustasu summade mittetähtaegsel laekumisel lepingujärgselt.

§ 5.  Rakendussätted

  Tunnistatakse kehtetuks Mikitamäe Vallavalitsuse 17.03.2009 määrus nr 2 „Mikitamäe valla hooldekodusse paigutamise kord“.

Aare Poolak
Vallavanem

Eevi Raiv
Vallasekretär