Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2014, 13

Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 27.02.2009 nr 12
jõustumine 05.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.201001.01.2011
18.04.201101.05.2011
27.02.2014RT IV, 14.03.2014, 1017.03.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkt 5, „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 8 punkti 2, § 23 punkti 1 ja § 42 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab valla eelarvest makstavate ning riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud toimetulekutoetuse vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise, määramise, maksmise korra Kullamaa vallas.

§ 2.   Eesmärk

  (1) Toetuse eesmärgiks on rahaliste vahenditega abistada vähekindlustatud isikut ja perekonda ning soodustada isiku ja perekonna toimetulekut või aidata ületada ajutisi majanduslikke raskusi.

  (2) Toetuse maksmise võib taotleja nõusolekul asendada sotsiaalteenuse osutamisega või sotsiaaltoetuse kandmisega teenuse osutaja arvele.

§ 3.   Toetuste liigid

  Käesoleva korra alusel määratakse järgmisi sotsiaaltoetusi:
  1) sünnitoetus;
  2) eakate sünnipäevatoetus;
  3) küttetoetus;
  4) põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetus;
  5) toetus raske ja sügava puudega lastele;
  6) muu toetus;
  7) hoolekandeasutuses olevale isikule ülalpidamiskulude toetus;
  8) matusetoetus;
  9) vältimatu toetus;
  10) toimetulekutoetus;
  11) hooldajatoetus
Toetuste määrad kinnitatakse Kullamaa Vallavalitsuse määrusega hiljemalt kuu aja möödudes valla eelarve või selle muudatuse vastuvõtmisest Kullamaa Vallavolikogu poolt.

§ 4.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse juhul, kui laps ja vähemalt üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel Kullamaa valla elanik. Toetuse taotleja esitab koopia lapse sünnitunnistusest.

  (2) Toetuse esimene osa makstakse välja lapse sünni registreerimisel ja teine osa lapse üheaastaseks saamise, kui laps elab rahvastikuregistri andmetel Kullamaa vallas.

  (3) Mitmikute sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu kohta.

  (4) Toetus kantakse üle avalduses näidatud pangakontole.

§ 5.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Toetust makstakse valla elanikule, kes on saanud 70., 75., 80. ja 85. aastaseks ning alates 90. eluaastast iga sünnipäeval.

  (2) Toetuse kätteviimise korraldab sotsiaalnõunik.

§ 6.   Küttetoetus

  (1) Toetust antakse üks kord aastas vallas alaliselt elavale puuetega isikule ja üle 70. aasta vanustele üksikpensionäridele, kellel ei ole seadusejärgseid ülalpidajaid ning kelle pension on minimaalne.

  (2) Toetust antakse samuti eriti raskes majanduslikus olukorras perekondadele.

  (3) Toetust ei määrata juhul kui § 6 lõikes (1) nimetatud isikud omavad metsamaad.

§ 7.   Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetus

  Toetus määratakse kõigile põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kullamaa vald, kooli direktori poolt esitatud käskkirja või lõputunnistuse alusel.

§ 8.   Toetus raske ja sügava puudega lastele

  Kui riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenusele rahalisi vahendeid pole kasutatud, siis võib vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 126lõikes 4 sätestatule lapsehoiuteenuseks ettenähtud riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud vahendeid kasutada raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele rehabilitatsiooni-, sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise kompenseerimiseks kuludokumentide alusel.
[RT IV, 14.03.2014, 10 - jõust. 17.03.2014]

§ 9.   Muu toetus

  (1) Muid valla eelarvelistest vahenditest makstavaid toetusi võib taotleda isik või perekond, kelle majanduslikku olukorda ei saa lahendada regulaarsete sissetulekute või teiste toetuste arvel. Toetust eraldatakse rahaliste vahendite olemasolul inimeste hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.

  (2) Toetust võivad taotleda:
  1) üksi elavad pensionärid;
  2) paljulapselised pered;
  3) lastega üksikvanemad;
  4) puuetega inimesed;
  5) kinnipidamiskohast vabanenud;
  6) lastekodust tulevad lapsed;
  7) orvud;
  8) majanduslikult raskesse olukorda sattunud inimesed või perekonnad.

§ 10.   Hoolekandeasutuses olevale isikule ülalpidamiskulude toetus

  (1) Hoolekandeasutuses viibiv isik tasub ülalpidamiskulude katteks vähemalt 85% oma riiklikust pensionist. Kui tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgne ülalpidaja elab ise alla toimetuleku piiri, on töötu või mittetöötav puuetega inimene, siis tasub Kullamaa Vallavalitsus puudujääva summa.

  (2) Ülalpidamiskulude toetus kantakse üle hoolekandeasutuse arvele vastavalt eelnevalt sõlmitud lepingu tingimustele ja hoolekandeasutuse poolt esitatud arvetele.

  (3) Toetuse suuruse ja lepingu sõlmimise vormistab Kullamaa Vallavalitsus korraldusega.

§ 11.   Matuse toetus

  (1) Matusetoetus on ettenähtud matusekulude kandjale, kes on majanduslikult raskes olukorras.

  (2) Toetus määratakse valla alalisele elanikule kirjaliku avalduse alusel, kes korraldab lähedase matused.

  (3) Valla elanik, kes on surnud ning tal puuduvad seadusjärgsed omaksed, siis korraldab matused valla sotsiaalnõunik.

§ 12.   Vältimatu toetus

  (1) Vältimatut toetust makstakse Kullamaa valla elanike registrisse kantud isikule või perekonnale, kellel on tekkinud ajutised ületamatud materiaalsed raskused (õnnetusjuhtum, tulekahju, suur materiaalne vargus jm.).

  (2) Vältimatut toetust makstakse sotsiaalnõuniku ettepanekul vallavalitsuse korralduse alusel sularahas või ülekandega pangaarvele.

§ 121.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetuse saajaks on isik, kes on vallavalituse korraldusega määratud:
  1) täisealise raske või sügava puudega isiku hooldajaks;
  2) 3-16-aastase raske või sügava puudega lapse vanem või võõrasvanem, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
  3) 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse vanem või võõrasvanem, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (2) Toetust ei maksta vanemale, kui lapse hooldamine on tagatud teiste sotsiaal- või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

  (3) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse, kui toetust saav isik või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil.
[ - jõust. 01.05.2011]

§ 13.   Sotsiaaltoetuse taotleja

  (1) Toetust on õigustaotleda isikul, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Kullamaa vald.

  (2) Kullamaa valla eelarvest finantseeritavaid toetusi makstakse isikutele, kes on vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist kantud Kullamaa valla elanike registrisse.

  (3) Toetust on õigustaotleda isikul, kelle leibkonna esimese liikme netosissetulek kuus on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra ja iga järgneva pereliikme kohta 80% alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra.

§ 14.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse (Lisa ) Kullamaa Vallavalitsusele, välja arvatud käesoleva korra paragrahvide 4, 5 ja 7 järgi määratavad toetused:
  1) põhjendatud avaldus, mis kuulub läbivaatamisele vallavalitsuse istungil ja vajadusel
sotsiaalkomisjonis;
  2) sissetulekuid tõendavad dokumendid;
  3) kulutusi tõendavad dokumendid;
  4) toetuse väljamaksmise vajadust tõendavad muud dokumendid.

  (2) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või abivajaja huvides muu isik (õpetaja, sotsiaalnõunik, perearst vms.).

  (3) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete avastamise korra nõutakse makstud toetus tagasi.

  (4) Sotsiaalnõunikul on õigus vajadusel kontrollida taotluse põhjendatust, tehes selleks kodu külastusi ja nõudes välja täiendavaid dokumente.

§ 15.   Toetuse määramine

  (1) Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega ühe kuu jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast.

  (2) Toetuse suurus määratakse rahaliste vahendite olemasolu korral Kullamaa Vallavalitsuse korraldusega sotsiaalnõuniku ettepanekul ja vajadusel sotsiaalkomisjoni arvamust arvestades.

  (3) Toetuse mittemääramise korral teatab sotsiaalnõunik taotlejale kirjalikult mittemääramise põhjuse ning võimaluse korral esitab probleemi muud võimalikud lahendid.

  (4) Vallavalitsusel on õigus määrata vallaeelarve võimalustest lähtudes toetusi antud korras nimetamata juhtudel.

§ 16.   Toetuse maksmine

  (1) Kullamaa Vallavalitsuse korraldusega määratud toetuse summa:
  1) kantakse toetuse saaja pangakontole;
  2) toetuse ulatuses tasutakse esitatud arveid.

  (2) Käesoleva korra alusel makstavate toetuste eraldamine ja mitteeraldamine ei kuulu avalikustamisele.

§ 17.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Jõustumine

  Määrus jõustub 5. märtsil 2009.a.

Lisa Toetuse taotlemise avalduse vorm
[ - jõust. 01.01.2011]

/otsingu_soovitused.json