HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2014, 41

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

Vastu võetud 17.12.2013 nr 3
RT IV, 29.12.2013, 34
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2014RT IV, 14.03.2014, 1717.03.2014

Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 ja § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Saue valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist ning nimetatud lasteasutuste tegutsemise aega.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) lasteaed – Saue vallale kuuluv koolieelne munitsipaallasteasutus;
 2) direktor – lasteaia direktor;
 3) register – Saue valla lasteaedade järjekorra elektrooniline register;
 4) vanem – lapsevanem või muu lapse seaduslik esindaja;
 5) taotleja – vanem, kes on esitanud taotluse oma lapsele lasteaiakoha saamiseks;
 6) elukoht – Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress;
 7) suvine valverühm – lasteaia rühm, mis avatakse lasteaedade suvise kinnioleku ajal ja kuhu võetakse lasteaedades juba kohta kasutavaid lapsi vanema avalduse alusel;
 8) osalustasu – lasteaia kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa määr, mille kinnitab Saue Vallavolikogu.

§ 3.  Lasteaiakoha taotlemine

 (1) Lapsele lasteaiakoha taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitõendi alusel lasteaiakoha taotluse vormi registris või lasteaias kohapeal.

 (2) Taotlusesse märgib vanem kuni kolm lasteaia eelistust eelistuste järjekorras ning lasteaiakoha saamise soovitud aja (õppeaasta) alates sügisest peale lapse kolmeaastaseks saamist.

 (3) Vanem kinnitab taotluse esitamisel, et on korraga tutvunud ja nõustub selles toodud tingimustega lasteaiakoha taotlemisel.

 (4) Vanemal on õigus saada lasteaialt teavet vabade kohtade olemasolu kohta lasteaias.

§ 4.  Arvestuse pidamine lasteaiakoha taotlejate üle

 (1) Arvestust lasteaiakoha taotlejate üle peetakse registris aadressil http://lasteaiad.sauevald.ee.

 (2) Registris peetakse arvestust lasteaiakoha taotlejate osas õppeaastate ning vanuserühmade kaupa.

 (3) Lasteaiakohtade taotlejate üle arvestuse pidamisel ja lasteaiakohtade täitmisel kontrollib Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) registris olevate laste elukoha andmeid ning edastab need direktorile registris lasteaiakohtade järjekorras muudatuste tegemiseks.

§ 5.  Lasteaiakoha järjekord

 (1) Lasteaiakoha järjekorda arvatakse kõik lapsed, kellele on lasteaiakohta taotletud.

 (2) Lasteaiakoha järjekord moodustub lasteaiakoha taotlejate registrisse kandmisel, mil laps saab järjekorranumbri ning asetub registrisse kandmise hetke seisuga soovitud õppeaasta oma vanuserühma taotlejate nimistus viimasele järjekohale.

 (3) Vanemal on võimalus muuta infosüsteemis (aadressil http://lasteaiad.sauevald.ee ) oma tehtud valikuid lasteaia eelistuse osas ning jälgida lapse kohta järjekorras.

 (4) Laps liigub registris sama õppeaasta oma vanuserühma taotlejate nimistus ettepoole, kui registris eespool paiknev laps kaotab järjekoha registrist kustutamisel või muudel määruses sätestatud juhtudel.

 (5) Kui lasteaiakohta taotleva lapse elukoht ei ole lasteaiakoha saamise õppeaastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue vald, siis liigub see laps vastava õppeaasta lasteaiakoha taotlejate oma vanuserühma nimistus viimasele järjekohale.

 (6) Kui lasteaiakohta taotleva lapse elukoht ei ole vaba lasteaiakoha pakkumise hetkel või lasteaeda vastuvõtmise hetkel Saue vald, siis liigub see laps vastava õppeaasta lasteaiakoha taotlejate oma vanuserühma nimistus viimasele järjekohale.

 (7) Kui registris olevale lapsele on lasteaed taotleja poolt soovitud õppeaastal pakkunud lasteaiakohta, kuid taotleja sellekohase avaldusega soovib lapse lasteaeda tulekut aasta võrra edasi lükata, siis kustutatakse laps soovitud õppeaasta lasteaiakoha taotlejate nimistust ning kantakse järgmise õppeaasta lasteaiakoha taotlejate enda vanuserühma nimistus esimeseks või põhjendatud juhtudel noorema vanuserühma nimistus esimeseks.

 (8) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 5, 6 või 7 sätestatud tingimustele vastavaid lapsi on rohkem kui üks, siis asetuvad nad omavahel järjekorda vastavalt taotluse esitamise ajalisele järjestusele.

 (9) Registrist kustutatakse ning lasteaia järjekorrast arvatakse välja lapsed:
 1) kes on saanud koha lasteaias;
 2) kes on saanud kolme aastaseks ja kelle vanem ei ole talle esitatud lasteaiakoha pakkumise vastuvõtmist tähtaja jooksul kinnitanud või kui vanem on kirjalikult teatanud pakkumisest loobumisest;
 3) kelle järjekoht on muutunud käesoleva paragrahvi lõigete 5, 6 ja 7 alusel ning kelle elukoht järjekoha muutumise aasta 31. detsembril ei ole Saue vald;
 4) kes loobub käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel pakutud lasteaiakohast, kuid ei esita nõuetekohast kirjalikku avaldust lapse lasteaeda tuleku edasilükkamiseks;
 5) kes on saanud kooliealiseks ja puudub seadusest tulenev alus registrisse jäämiseks.

§ 6.  Lasteaiakohtade täitmine

 (1) Lasteaiakohtade täitmist korraldab lasteaia direktor registri alusel.

 (2) Lasteaiakohtade täitmisel direktor võimalusel:
 1) võtab arvesse taotluses märgitud lasteaia valiku eelistusi;
 2) võtab arvesse lastele lasteaiakoha pakkumisel põhimõtet, et ühe pere lapsed käiksid ühes lasteaias.

§ 7.  Lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Lasteaeda võetakse vastu laps:
 1) kes on pooleteise- kuni seitsmeaastane ning
 2) kelle elukoht vaba lasteaiakoha pakkumise ja lasteaeda vastuvõtmise hetkel on Saue vallas ja lasteaia teeninduspiirkonnas ning
 3) kes on antud õppeaasta oma vanuserühma nimistus tõusnud esimesele järjekohale ning
 4) kelle vanemad selleks soovi avaldavad.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi, kelle elukoht ei ole lasteaia teeninduspiirkonnas ja Saue vallas vastavalt „Koolieelse lasteasutuse seaduses“ sätestatud järjekorras.

 (3) Laps võetakse lasteaeda vastu reeglina lasteaia järgmise õppeaasta rühmade komplekteerimise käigus, kuid vabade kohtade olemasolul võib lapse lasteaeda vastu võtta kogu õppeaasta kestel. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

 (4) Direktoril on õigus koostöös lasteaia hoolekoguga otsustada vanema ja lasteaia vahel sõlmitava lepingu väljatöötamise ning kasutuselevõtmise vajadus.

 (5) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda ja muud teavet, mis puudutab lasteaia tegevus- ja päevakava ning töökorraldust. Samuti teavitab direktor vanemaid lasteaiakoha kasutamisega kaasnevatest kuludest (osalustasu, toiduraha vms).

 (6) Lasteaiakoha vastu võtnud vanem kohustub lasteaiakoha kasutamisel järgima lasteaia kodukorda ning tasuma lasteaiakoha eest vastavalt Saue Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale ja määradele.

 (7) Vallavalitsus korraldab laste ümberpaigutamist teistesse lasteaedadesse seoses lasteaedade ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamisega.

§ 8.  Lasteaia rühmade komplekteerimine

 (1) Direktor komplekteerib registri alusel lasteaia järgmise õppeaasta rühmade esialgse koosseisu 1. juuniks.

 (2) Rühmade komplekteerimiseks ja vabade lasteaiakohtade täitmiseks teeb direktor pakkumised taotlejatele registris sisalduva lasteaiakohtade järjekorra vastava õppeaasta laste nimistu alusel alustades kohtades pakkumist järjekorras olevast vanimast vanuserühmast ja liikudes nooremate vanuserühmade poole.

 (3) Juhul, kui kõigile soovijatele ei jätku kohti soovitud lasteaias või rühmas, pakutakse lasteaiakohta esimeses järjekorras neile lastele, kes saavad hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks 3-aastaseks.

 (4) Pakkumise edastab direktor taotlejale hiljemalt viie tööpäeva jooksul rühmade esialgse koosseisu komplekteerimisest kirjalikult või elektronposti teel, paludes taotlejatel pakkumise vastuvõtmist või pakkumisest loobumist kinnitada kirjalikult kahe nädala jooksul pakkumise saamisest. Direktoril on õigus lasteaiakoha pakkumiste kättesaamist kontrollida ka vastamistähtaja kestel, võttes taotlejatega ühendust talle registrist teada olevate sidevahendite kaudu.

 (5) Taotleja loetakse pakutud lasteaiakohast loobunuks, kui temalt ei ole tähtaja jooksul vastust saabunud või ta on kirjalikult kinnitanud pakutud lasteaiakohast loobumist.

 (6) Lasteaiakohast loobunutest vabanenud lasteaiakohtade täitmiseks teeb direktor pakkumise registri alusel lasteaiakohtade järjekorra sama õppeaasta oma vanuserühma nimistus järjekorras järgmisele taotlejale. Kui registris selleks õppeaastaks ootel taotlejaid ei ole, siis edastab direktor info vabast lasteaiakohast vallavalitsusele.

 (7) Kui registris olevale lapsele ei pakuta lasteaiakohta põhjusel, et soovitud õppeaastal on kõik lasteaiakohad täidetud registris lapsest eespool olevate samal õppeaastal lasteaiakohta taotlevate lastega, siis teavitab lapsevanema poolt esimesena valitud lasteaia direktor taotlejat sellest kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 15. augustiks.

 (8) Rühmade nimekirjad ja nendes sisalduvate laste lastaeda vastuvõtmise kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt õppeaasta 5. septembriks ning kinnitab lapse lasteaia nimekirjas olemise ka Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 9.  Lasteaedade tegutsemise aeg

 (1) Lasteaed võib olla suveperioodil suletud hooldus- ja remonttöödeks, kuid üldjuhul mitte pikemalt kui üks kalendrikuu. Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus lasteaia hoolekogu ja direktori ettepanekul korraldusega.
[RT IV, 14.03.2014, 17 - jõust. 17.03.2014]

 (2) Suvisel hooldusperioodil töötab ühes lasteaias vastavalt vajadusele suvine valverühm lasteaedades juba kohta kasutavatele lastele. Suvine valverühm ei pea olema avatud selles lasteaias, mille nimekirja laps on arvatud.

 (3) Erivajadusega lapsed saavad suvel lasteaiakohta kasutada tugiisiku või oma rühma töötamise ajal.

 (4) Soovist kasutada kohta suvises valverühmas teatab vanem lasteaia, mille nimekirjas on tema laps, direktorile kirjalikult hiljemalt 15. märtsiks jooksval aastal. Vanemal on kohustus tasuda suvise valverühma kasutamise eest vastavalt Saue Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale ja määradele.

 (5) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaia, mille ruumes suvine valverühm avatakse, direktor, võtta vastu lapsi suvisesse valverühma vanema avalduse alusel ka peale 15. märtsi.

 (6) Suvel on soovitatav võimaldada lapsele puhkust vähemalt üks kuu.

§ 10.  Lasteaiast väljaarvamine

 (1) Direktor võib lapse lasteaiast välja arvata:
 1) kui laps läheb kooli;
 2) vanema avalduse alusel, kui laps lahkub lasteaiast;
 3) osalustasu võlgnevuse korral üle kahe kuu;
 4) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

 (2) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema algatusel esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg.

 (3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

 (4) Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirjaga.

 (5) Kui vanem ei nõustu direktori otsusega lapse lasteaeda vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, siis on tal õigus pöörduda vallavalitsuse poole.

§ 11.  Rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

/otsingu_soovitused.json