Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Tervishoid

Teksti suurus:

Palupera valla tervisenõukogu põhimäärus

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2014, 56

Palupera valla tervisenõukogu põhimäärus

Vastu võetud 04.03.2014 nr 2

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, rahvatervise seaduse § 10, Palupera valla põhimääruse § 34, Palupera Vallavolikogu 1. oktoobri 2010. a määruse nr 1-1/12 „Palupera valla terviseprofiili aastateks 2010-2015 kinnitamine“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Palupera valla (edaspidi vald) tervisenõukogu (edaspidi nõukogu) on Palupera Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) juurde moodustatud nõuandva õigusega nõukogu, mille pädevuses on terviseedendusliku töö korraldamine vallas.

 (2) Nõukogu koosseisu kuuluvad liikmed töötavad ühiskondlikel alustel ning nõukogu koosseis kinnitatakse ja põhimäärus kehtestatakse vallavalitsuse poolt. Nõukogu esimehe nimetab vallavalitsus oma liikmete hulgast. Nõukogu esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda nõukogu tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu nõukogu koosseisu.

 (3) Nõukogu juhindub oma tegevuses Tervise Arengu Instituudi (edaspidi TAI) poolt väljatöötatud tervisenõukogu kontseptsioonist, rahvatervise seadusest, valla arengukavast, terviseprofiili tegevuskavast ning käesolevast põhimäärusest.

 (4) Nõukogu annab oma tööst aru vähemalt üks kord aastas Palupera Vallavolikogule.

§ 2.  Nõukogu üldeesmärk

  Vajadustele vastavate terviseedenduslike tegevuste ja teenuste arengu toetamine vallas, saavutamaks elanike parem tervis ja elukvaliteet.

§ 3.  Nõukogu eesmärgid

 (1) Aidata kaasa tervist toetava keskkonna loomisele, mis soodustab valla elanike teadlikkust tervislike valikute tegemisel.

 (2) Tõsta elanike teadlikkust terviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest, et vähendada töölt kõrvalejäämist tervislikel põhjustel.

§ 4.  Nõukogu ülesanded

 (1) Koostab oma tegevuseks tööplaani.

 (2) Koordineerib südame- ja veresoonkonnahaiguste riikliku strateegia ja tegevuste elluviimist vallas.

 (3) Koordineerib terviseedenduslikke ja haigusi ennetavaid tegevusi vallas.

 (4) Kogub statistilist teavet valla elanike terviseseisundi, tervisekäitumise ja terviseteenuse kohta.

 (5) Informeerib valla elanikke tervisekäitumisest, terviseteenustest ja terviseedenduslikest tegevustest.

 (6) Töötab välja valla elanike terviseedenduslikud strateegilised suunad.

 (7) Koostab oma ülesannete täitmiseks projekte, koordineerib nende elluviimist ja kontrollib nende täitmist.

 (8) Teeb koostööd teiste terviseedenduslike institutsioonidega vallas ning Valgamaa tervisenõukoguga, tervisetubadega jne.

 (9) Osaleb valla arengukava ja terviseprofiili koostamisel.

§ 5.  Nõukogu õigused

 (1) Pidada enda nimel kirjavahetust.

 (2) Saada kõikidelt ametkondadelt nõukogu tööks vajalikku informatsiooni ja andmeid.

 (3) Kaasata oma töösse paikkonnas olulisi võtmeisikuid arutamaks terviseküsimusi ja nende lahendusvõimalusi.

 (4) Saada TAI-lt informatsiooni, nõu ja abi koostöölepingust tulenevate eesmärkide ja tööülesannete täitmisel ja elluviimisel.

 (5) Olla kaasatud riiklike tervisestrateegiate ja –programmide tegevuskavade koostamise ja uute strateegiate väljatöötamise protsessi.

 (6) Teha koostööd teiste tervisenõukogu juhtidega.

 (7) Saada TAI poolt oma tööülesannete täitmiseks vajalikke materjale ning koolitusi vastavalt TAI koolitusplaanile.

§ 6.  Nõukogu töökorraldus

 (1) Nõukogu töövormiks on koosolek.

 (2) Nõukogu korralised koosolekud toimuvad koostatud tööplaani alusel või vastavalt vajadusele.

 (3) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul tema poolt määratud nõukogu liige, teatades koosoleku aja, toimumiskoha ja päevakorra projekti vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 (4) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab peale nõukogu esimehe või tema asendaja osa vähemalt pool nõukogu koosseisust.

 (5) Nõukogu esimees võib teha vallavalitsusele ettepaneku liikme vahetuseks nõukogu liikme mitteosalemise eest nõukogu töös või nõukogu liikme soovil.

 (6) Vajadusel võib nõukogu koosoleku läbi viia elektrooniliselt. Elektroonilise koosoleku toimumise otsustab nõukogu esimees, tema äraolekul tema poolt määratud nõukogu liige.

 (7) Elektrooniliselt läbiviidava koosoleku korral saadab nõukogu esimees või tema poolt määratud nõukogu liige liikmetele päevakorra ja teised päevakorra juurde kuuluvad materjalid elektroonilisel teel, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama elektronposti teel oma seisukoha arutusel olevate küsimuste kohta. Kui kutse kätte saanud nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul päevakorras olevate küsimuste suhtes oma seisukohta, loetakse ta koosolekul mitteosalenuks antud päevakorrapunkti arutamisel. Elektrooniliselt saadetud kutse loetakse kättesaaduks nõukogu esimehe või tema poolt määratud nõukogu liikme arvutis fikseeritud kutse saamise ajal.

 (8) Lubatud on ka nõukogu üksiku liikme elektrooniliselt koosolekul osalemine. Sellisel juhul peab ta oma seisukohad edastama elektronposti teel enne nõukogu koosoleku algust.

 (9) Otsused võetakse vastu koosolekul osalejate poolthäälte enamusega avalikul hääletamisel. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe või tema äraolekul tema poolt määratud nõukogu liikme hääl.

 (10) Nõukogu koosolekud protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja, üldjuhul nõukogu esimees ja protokollija. Nõukogu liikme eriarvamus kantakse tema soovil protokolli ning tehakse vallavalitsuse istungil teatavaks antud küsimuse arutelul.

 (11) Nõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga vallavalitsuse korralduste ja määruste vastuvõtmisel.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees