ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

2017. a kortermajale toetuse andmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2017, 16

2017. a kortermajale toetuse andmise kord

Vastu võetud 08.03.2017 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega kehtestatakse Võru valla eelarvest korteriühistule toetuse andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) 2017. a.

 (2) Toetuse eesmärk on Võru valla korteriühistutele õuealade korrastamise võimaluste loomine ja edendamine ning sellega elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

 (3) Toetatavad tegevused on alljärgnevad:
 1) parkla ehitamine või laiendamine;
 2) jäätmemajade rajamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
 3) kõrghaljastuse ja/või haljasalade rajamine/parendamine;
 4) mängu- ja/või spordiväljakute-, atraktsioonide rajamine/parendamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
 5) rattahoidlate, pesukuivatuskohtade jms rajamine ja/või parendamine.

 (4) Uute parklate ja mänguväljakute ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.

§ 2.  Toetuse taotleja

  Toetuse taotlejaks võib olla Võru vallas asuv 4 või enama korteriomandiga korteriühistu/korterelamu või kaks või enam korteriühistut/korterelamut, kus kokku on kümme või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

§ 3.  Toetuse taotlemine

  Toetuse saamiseks peab vallavalitsusele esitama järgmised dokumendid:
 1) taotluse esitaja kirjalik taotlus, milles esitatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms) ning taotletav summa;
 2) tegevuste täpne plaan, kirjeldus ning illustratiivsed vaated koos selgitusega;
 3) korteriomanike häälteenamusega tehtud otsus toetust taotlevate tegevuste kohta;
 4) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus või täpne kalkulatsioon teostatavate tööde maksumusega;
 5) maa omaniku nõusolek kui soovitakse ehitada ehitis/rajatis võõrale maale.

§ 4.  Toetuse suurus

 (1) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest (edaspidi kogumaksumus).

 (2) Toetuse suurus toetavateks tegevusteks on kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 1500 eurot.

§ 5.  Toetuse andmine või toetuse andmata jätmine

 (1) Toetuse andmise taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt taotluse saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub. Raha lõppemisel teavitab vallavalitsus taotluste vastuvõtmise lõpetamisest Võru valla kodulehel.

 (2) Toetuse andmise või toetuse andmata jätmise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse § 3 nimetatud dokumentide esitamist.

§ 6.  Toetuse väljamaksmine, vähendamine ja väljamaksmata jätmine

 (1) Toetus makstakse välja vastavalt vallavalitsuse ja taotleja vahel sõlmitud koostöölepingule ning vajadusel peale vallavalitsuse poolt paikvaatluse tegemist.

 (2) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
 1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;

 2) töid, mille jaoks toetus eraldati, ei tehtud.

§ 7.  Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta aruande ja kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid) ühe kuu jooksul peale toetust saanud tööde teostamist.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Süüden
vallavolikogu esimees