Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sillamäe Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.03.2019, 20

Sillamäe Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 27.06.2017 nr 79
RT IV, 06.07.2017, 16
jõustumine 09.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2019RT IV, 14.03.2019, 1817.03.2019

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 ja „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Sillamäe Raamatukogu ülesanded, juhtimise korraldus, struktuur ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Sillamäe Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille peamine eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja inimmõtte saavutustele ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Sillamäe Raamatukogu, inglise keeles Library of Sillamäe.

  (3) Raamatukogu asukoht on Sillamäe linn, postiaadress on Viru pst 26, Sillamäe 40233.

  (4) Raamatukogu tegutseb talle kinnitatud eelarve piires, raamatukogul on oma nimega pitsat ning sümboolika.

  (5) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Sillamäe Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses „Rahvaraamatukogu seadusest“ ning muudest Eesti Vabariigi ja Sillamäe linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib ja töötleb oma kogusid, korraldab nende säilitamist;
  2) tagab oma kasutuses oleva informatsiooni ja kogude üldkättesaadavuse, kasutades selleks kõiki oma võimalusi ja arendades teenuseid;
  3) loob ja haldab andmebaase;
  4) korraldab kogudes puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest;
  5) korraldab seminare, konverentse, näitusi ja muid põhitegevusega seotud üritusi;
  6) korraldab lugejate koolitust;
  7) korraldab koduteenindust elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
  8) teeb koostööd teiste raamatukogudega ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  9) täidab teisi raamatukogule õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 4.   Kogud ja teenindus

  (1) Raamatukogu kogud on universaalsed, sisaldades Sillamäe elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi erinevates keeltes teavikuid, sh Sillamäe kohta käivat informatsiooni sisaldavaid teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimist, üleandmist, hoidmist ja säilitamist, teavikute arvestust ja lugejateeninduse arvestust peetakse seadusega ja muude õigusaktidega kehtestatud korras sellekohases andmekogus.

  (3) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse linnavolikogu kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.
[RT IV, 14.03.2019, 18 - jõust. 17.03.2019]

  (4) Tasuliste teenuste loetelu ja tasu suuruse kinnitab linnavalitsus.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor.

  (2) Raamatukogu direktor täidab „Rahvaraamatukogu seadusest“ ning muudest Eesti Vabariigi ja Sillamäe linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib raamatukogu igapäevast tegevust;
  2) esitab linnavalitsusele kinnitamiseks raamatukogu teenuste hinnakirja ettepanekud;
  3) koostab ja esitab linnavalitsusele raamatukogu eelarve projekti ning tagab eelarve täitmise;
  4) kinnitab raamatukogu töötajate koosseisu, töötajate palgamäärad, lähtudes raamatukogu eelarvest;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab raamatukogu töötajatega töölepinguid;
  6) kinnitab raamatukogu töötajate ametijuhendid;
  7) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid ja muud asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  8) tegutseb raamatukogu nimel, teeb raamatukogu eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  9) valdab ja kasutab kooskõlas linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidega raamatukogu valitsemisel olevat linnavara;
  10) täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning annab käskkirju;
  11) vastutab tervisekaitse-, töö- ja tuleohutusnõuete täitmise eest raamatukogus.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kuulutab välja ja konkursi korraldab linnavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib Sillamäe linnapea.

§ 6.   Nõukogu

  (1) Raamatukogu töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning muudes raamatukogu tegevust puudutavates olulistes küsimustes ettepanekute tegemiseks ja läbiarutamiseks moodustab linnavalitsus vähemalt 3-liikmelise raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu). Nõukogu koosseisu kuulub üks linnavolikogu ja üks linnavalitsuse esindaja.

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus aselinnapea ettepanekul.

  (3) Nõukogu:
  1) hindab raamatukogu tööd;
  2) teeb ettepanekuid raamatukoguteeninduse parema korraldamise kohta;
  3) vaatab läbi raamatukogu eelarve eelnõu;
  4) annab arvamuse raamatukogu arengukava kohta, raamatukogu kasutamise eeskirja ning tasuliste teenuste hinnakirja kohta, enne nende kehtestamist või muutmist.

  (4) Nõukogu liikme volituste tähtaeg on neli aastat. Tööd nõukogu liikmena ei tasustata.

  (5) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes juhib nõukogu tööd. Nõukogu esimees esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja juhatab nõukogu koosolekuid.

  (6) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Koosoleku kutse saadetakse nõukogu liikmetele e-posti teel vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (7) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja koosoleku protokollija.

  (8) Nõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga.

  (9) Nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa raamatukogu direktor.

§ 7.   Raamatukogu struktuur

  (1) Raamatukogu struktuuris on haruraamatukogu, komplekteerimisosakond, teenindusosakond ja majandusosakond.

  (2) Raamatukogu struktuuriüksuste ülesanded, töökorralduse ja juhtimise määrab direktor lähtuvalt „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist“.

§ 8.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutuseks antud maa, hooned, inventar ja muud raamatukogu tööks vajalikud vahendid.

  (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

  (3) Raamatukogu rahastatakse linnaeelarvest, riigieelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (4) Raamatukogu eelarve kinnitab linnavolikogu Sillamäe linna eelarve koosseisus, alaeelarve kinnitab linnavalitsus.

  (5) Raamatukogu raamatupidamise arvestust teostab linnavalitsuse hallatav asutus Linna Raamatupidamine oma põhimääruses ja „Sillamäe linna raamatupidamise sise-eeskirjas“ ettenähtud korras ning vastavalt „Raamatupidamise seadusele“.

§ 9.   Järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab linnavalitsus. Haldusjärelevalvet teostavad selleks volitatud isikud või asutused.

§ 10.   Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  (1) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamise või lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab linnavalitsus.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json