Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Nöörimaa Tugikodu põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 4

Nöörimaa Tugikodu põhimäärus

Vastu võetud 06.04.2016 nr 4
jõustumine 18.04.2016

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 35 lg 2 ja Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010 määruse nr 24 "Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" § 2 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Nöörimaa Tugikodu (edaspidi hoolekandeasutus) on Võru Linnavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatav asutus.

  (2) Hoolekandeasutuse nimi: Nöörimaa Tugikodu.

  (3) Hoolekandeasutuse asukoht: Räpina mnt 22, Võru linn, Eesti Vabariik.

  (4) Hoolekandeasutusel on oma nimega pitsat ja oma sümboolika.

  (5) Hoolekandeasutuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab valitsus.

  (6) Hoolekandeasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Võru linna õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Eesmärgid ja tegevuse põhimõtted

  (1) Hoolekandeasutuse eesmärgid on:
  1) lähtudes isikute vajadustest ja osutatavate sotsiaalteenuste kaudu säilitada ja suurendada isikute toimetulekuoskusi, mis on suunatud isikute suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  2) vältimatu sotsiaalabi osutamine isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.

  (2) Hoolekandeasutusel on õigus:
  1) osutada klientidele tasulisi teenuseid;
  2) saada valitsuselt, selle struktuuriüksustelt ja valitsuse hallatavatelt asutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

  (3) Hoolekandeasutus osutab teenuseid isikutele, kelle rahvastikuregistri andmete kohaselt on elukoht Võru linnas. Väljaspool rahvastikuregistrisse kantud elukohta viibivatele isikutele osutatakse teenuseid kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega. Vältimatut sotsiaalabi osutatakse kõigile abivajajatele, sh välismaalastele, vaatamata tema rahvastikuregistri elukoha kandele.

  (4) Üldjuhul toimub teenuste osutamine hoolekandeasutuse ja kliendi või tema seadusliku esindaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

  (5) Hoolekandeasutus teatab joobes, ohtlikest või agressiivsetest isikutest, kes pöörduvad abi saamiseks, samuti joobes, ohtlikest või agressiivsetest klientidest politseile ja taotleb nende isikute suhtes asjakohaste meetmete kasutuselevõttu.

§ 3.   Ülesanded

  (1) Eesmärkide elluviimiseks hoolekandeasutus:
  1) osaleb Võru linna arengukava sotsiaalvaldkonda puudutava osa väljatöötamisel ja elluviimisel;
  2) kogub ja edastab valitsusele informatsiooni oma sihtgruppide teenuste kasutamise ja teenuste vajaduse muutumise kohta;
  3) teeb koostööd teiste sotsiaalvaldkonna asutuste ja organisatsioonidega.

  (2) Hoolekandeasutus võib osutada järgmisi teenuseid:
  1) koduteenus;
  2) varjupaigateenus;
  3) tugiisikuteenus puudega lastele;
  4) isikliku abistaja teenus;
  5) eluruumi tagamise teenus;
  6) võlanõustamisteenus;
  7) transporditeenus;
  8) sotsiaalnõustamine;
  9) duši kasutamise teenus;
  10) pesu pesemise teenus;
  11) muud sotsiaalhoolekande teenused.

  (3) Hoolekandeasutus võib:
  1) korraldada koolitusi;
  2) tegeleda tervist edendavate tegevustega;
  3) osaleda sotsiaalvaldkonna projektides.

§ 4.   Struktuur ja koosseis

  (1) Ülesannete täitmiseks on hoolekandeasutusel, kooskõlastatult valdkonna abilinnapeaga, õigus moodustada struktuuriüksusi, mida juhivad juhatajad, kes alluvad otse direktorile.

  (2) Hoolekandeasutuse töötajate koosseisu kinnitab ning muudab asutuse direktor kooskõlastatult valdkonna abilinnapeaga.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Hoolekandeasutust juhib direktor, kes:
  1) korraldab hoolekandeasutuse tegevust;
  2) võtab tööle ja vabastab töölt hoolekandeasutuse töötajad ning sõlmib, muudab ja ütleb üles nendega töölepingud ning määrab töötasu suuruse;
  3) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
  4) kinnitab hoolekandeasutuse töökorralduslikud reeglid ning töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid;
  5) kinnitab hoolekandeasutuse eeskirjad, milles sätestatakse kliendi käitumisele kehtestatavad nõuded, ning vajadusel töökorra;
  6) annab hoolekandeasutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  7) koostab hoolekandeasutuse eelarve projekti, esitab selle valitsusele ja tagab eelarve täitmise;
  8) teeb valitsusele ettepaneku teenuste hindade kehtestamiseks;
  9) korraldab hoolekandeasutuse raamatupidamist;
  10) koostab hoolekandeasutuse aruanded ja esitab need valitsusele;
  11) esindab talle antud volituste ulatuses hoolekandeasutust kõigis õigustoimingutes;
  12) tagab hoolekandeasutuse valdusse antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  13) kannab vastutust hoolekandeasutuse kogu tegevuse ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  14) täidab muid õigusaktidest, ametijuhendist, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt valitsuse kehtestatud korrale ja tingimustele.

  (3) Direktori kinnitab ametisse, vabastab ametist ja määrab töötasu valitsus. Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu ning võtab vastutusele linnapea.

§ 6.   Hoolekogu

  (1) Hoolekandeasutuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustatakse hoolekogu.

  (2) Hoolekogu koosseisu kinnitab kolmeks aastaks valitsus, määrates hoolekogu esimehe, aseesimehe ning kolm liiget, sealhulgas üks volikogu esindaja Võru Linnavolikogu (edaspidi nimetatud volikogu) ettepanekul.

  (3) Hoolekogu:
  1) analüüsib hoolekandeasutuse aastaeelarve projekti ja teeb selle kohta oma otsuse, mis esitatakse koos eelarve projektiga valitsusele;
  2) teeb valitsusele ettepanekuid hoolekandeasutuse tegevusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja valitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (5) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt kaks korda aastas hoolekogu esimehe ettepanekul.

  (6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab peale esimehe või aseesimehe osa vähemalt pool hoolekogu koosseisust. Otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustab koosoleku juhataja (esimees või aseesimees) hääl.

§ 7.   Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

  (1) Hoolekandeasutuse kulud kaetakse linnaeelarvest. Hoolekandeasutus võib saada vahendeid ka füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldistena, toetuste ja annetustena. Hoolekandeasutuse eelarves nähakse ette vajalikud vahendid ja planeeritakse tulu tasuliste teenuste osutamisest. Valitsuse poolt kehtestatud hindade alusel osutatud teenuste eest laekuvaid vahendeid kasutatakse eelarveliste vahenditega samadel alustel hoolekandeasutuse tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (2) Hoolekandeasutus valitseb, kasutab ja käsutab oma valduses olevat linnavara volikogu kehtestatud korras.

  (3) Hoolekandeasutuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab valitsus.

  (4) Hoolekandeasutuse põhimääruse järgsete ülesannete täitmise üle teostab järelevalvet valitsus.

  (5) Hoolekandeasutuse rahaliste vahendite ja muu vara kasutamist kontrollib valitsus.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Hoolekandeasutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

§ 9.   Rakendussäte

  Kehtetuks tunnistatakse Võru Linnavalitsuse 26. augusti 2010 määrus nr 14 "Nöörimaa Tugikodu põhimäärus" (RT IV, 18.10.2012, 51).

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 18. aprillil.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json