ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine

Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 50

  Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine

  Vastu võetud 29.03.2016 nr 52

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 , § 37 lg 1, lg 3 p 2, lg 4, § 372 lg 4 ja lg 7,Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4, Maardu linna põhimääruse § 52 ning Maardu Linnavalitsuse 22.03.2016.a protokollilisest otsusest nr 17

  § 1.  Kehtestada Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2016-2027 valdkonnapõhise arengukavana vastavalt AS Infragate Eesti tööle nr 177-15-9/85 „Maardu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027“.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 05.08.2008 otsusega nr 190 “”Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava muutmine” kinnitamine” ja 26.08.2014.a määrusega nr 17 „Maardu linna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2023“ kehtestatud Maardu Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava.

  § 3.  Avalikustada ÜVK arendamise kava koos menetlusdokumentidega Maardu linna veebilehel.

  § 4.  Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Elviira Piiskoppel
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2027,kättesaadav aadressil http://maardu.kovtp.ee/uvk-arengukava