SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine

Väljaandja:Misso Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 74

Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine

Vastu võetud 15.01.2014 nr 1
RT IV, 22.01.2014, 5
jõustumine 25.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2016RT IV, 14.04.2016, 2817.04.2016, rakendatakse 01.04.2016

Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 2 ja § 16, Misso Vallavolikogu 16. veebruari 2012. a määruse nr 8 “Misso Sotsiaalkeskuse põhimäärus” § 4 lõike 5, Misso Vallavolikogu 24. märtsi 2016. a määruse nr 7 “Koduteenuse osutamise tingimused ja kord” § 10 lõike 1 alusel.
[RT IV, 14.04.2016, 28 - jõust. 17.04.2016, rakendatakse 01.04.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Misso vallas osutatavate sotsiaalteenuste hinnad.

§ 2.  Misso Sotsiaalkeskuses osutatavate teenuste hind

 (1) Kinnitada Misso Sotsiaalkeskuse teenuste hinnad inimese kohta järgmiselt:
 1) eluasemeteenus - 50 eurot kuus;
 2) eluasemeteenus (kuni 2 nädalat) – 2,50 eurot päevas;
 3) koduteenus – 270 eurot kuus.

 (2) Kinnitada lisateenuste hinnad järgmiselt:
 1) dušši all pesemine -1,50 eurot kord;
 2) pesu pesemise - 2 eurot masinatäis.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 hinnad ei kehti Misso Sotsiaalkeskuses eluasemeteenust kasutavatele klientidele.

§ 3.  Koduteenuse hind väljaspool Misso Sotsiaalkeskust osutatavatel teenustel

 (1) Kinnitada koduteenuste hinnad järgmiselt:
 1) koduabiteenus - 1 tund 3 eurot;
 2) hooldusabiteenus -1 tund 4 eurot;
 3) eluaseme korrastamine -10 eurot kord (maksimaalselt 3 tundi);
 4) kliendi lõunatoiduga varustamine - 2,5 eurot kord (kuni 5 kilomeetrit Misso alevikust, alates 6. kilomeetrist lisandub transpordihind 0,18 eurot/km).

 (2) Koduteenused on tasuta 8 tunni ulatuses kuus neile abivajajatele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kelle seadusjärgsed ülalpidajad on ise abivajajad.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 25. jaanuaril 2014. a.