SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Leevi Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise või väljaarvamise tingimused ja kord

Väljaandja:Veriora Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 105

Leevi Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise või väljaarvamise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.04.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 20, Veriora Vallavolikogu 29.05.2008 määruse nr 14 „Leevi HK põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ § 2 lõike 2 ning Veriora Vallavolikogu 26.06.2015 määruse nr 12 „Otsustusõiguse delegeerimine“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord kehtestab isikute Leevi Hooldekodusse (edaspidi hooldekodu) vastuvõtmise, sealt lahkumise või väljaarvamise tingimused ja korra (edaspidi kord).

 (2) Eelisjärjekorras võetakse hooldekodusse isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Veriora vald. Vabade kohtade olemasolul võib hooldekodusse vastu võtta ka isikuid teistest omavalitsustest.

 (3) Alalisele hooldusele võetakse:
 1) üksi elavad vanurid ja vanurite paarid;
 2) puudega isikud;
 3) isikud, kes vajavad ööpäevaringset kõrvalabi.

 (4) Perioodilisele hooldusele võetakse vaba hoolduskoha olemasolul:
 1) isikud, kelle seadusjärgne ülalpidaja mõjuval põhjusel konkreetse ajavahemiku vältel (kuni 3 kuud aasta jooksul) ei ole suuteline talle perekonnaseadusega määratud kohustusi täitma;
 2) isikud, kes tervisliku ja sotsiaalmajandusliku seisundi tõttu ei ole suutelised elama talveperioodil oma tavapärases keskkonnas;
 3) isikud, kes vajavad hooldust lühiajaliselt.

 (5) Hooldekodusse ei võeta isikuid, kes:
 1) põevad nakkushaigusi;
 2) on enesele või teistele ohtlikud oma psüühika- ja käitumishäirete tõttu - lähtutakse kas arstlikust ekspertiisiotsusest, perearsti või sotsiaaltöötaja hinnangutest.

§ 2.  Hooldekodusse vastuvõtmine

 (1) Isik või tema seadusjärgne ülalpidaja/esindaja esitab hooldekodu juhatajale kirjaliku avalduse (lisa 1).

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) isikut tõendav dokument või selle koopia;
 2) puude olemasolu korral kehtiv arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme või töövõimetuse % kohta;
 3) pensionitunnistuse koopia ja andmed pensioni suuruse kohta;
 4) tervisekaart ja/või haiguslugu;
 5) isiku elukohajärgse omavalitsuse korraldus hooldekodusse paigutamise ja hoolduskulude osaluse katmise kohta (kui omavalitsus osaleb kulude katmisel), milles näidatakse ära ka hooldekodusse paigutatavale isikule kulutusteks jäetav summa;
 6) teatis, millega teatatakse, et isiku pension laekub Veriora vallavalitsuse arveldusarvele.
 7) hooldekodu juhatajal on õigus vajadusel nõuda isikult või tema seadusjärgselt ülalpidajalt täiendavaid dokumente.

§ 3.  Hooldekodusse paigutamine

 (1) Hooldekodusse vastuvõtmise otsustab hooldekodu juhataja.

 (2) Hooldekodu juhataja valib toa vastavalt hoolealuse tervislikule seisundile, erivajadusele, eale ja olemasolevatele võimalustele.

 (3) Hooldekodusse vastu võetud isikule seatakse sisse toimik.

 (4) Hooldekodusse vastuvõtul täidetakse isiku kohta järgmised dokumendid:
 1) “ Isiku sotsiaalteenuste plaan“ (lisa 2);
 2) “ Isiku isiklike esemete nimekiri“ (lisa 3);
 3) “ Isiku raviskeem“ (lisa 4);
 4) “ Isiku hooldusplaan“ (lisa 5).

 (5) Isiku vastuvõtmisel hooldekodusse peavad isikul kaasas olema kahe kuu ravimid;

§ 4.  Õigused ja kohustused

 (1) Hooldekodu koha saamisel lepib taotleja hooldekodu juhatajaga kokku isiku saabumiskuupäeva või teavitab viie tööpäeva jooksul kohast loobumisest.

 (2) Hooldekodusse elama asumisel on isikul õigusteha hoolduskulude katmiseks kinkeleping Veriora valla kasuks.

 (3) Hooldekodu hoolduskulud kaetakse hooldatava rahalistest vahenditest, tema seadusjärgse ülalpidaja või teise isiku rahalistest vahenditest ning vajadusel täiendavalt omavalitsuse poolt. Lepinguga määratakse kindlaks hooldekodu hoolduskulude tasumise kord ja jaotus.

 (4) Hooldekodus koha broneerimisel kindlas toas on isik või tema seadusjärgne ülalpidaja kohustatud tasuma iga kuu eest 20% hoolduslepingus kokkulepitud kohamaksumusest kulutuste katteks, mis on seotud temale koha säilitamisega hooldekodus.

 (5) Hooldekodust omavolilisel lahkumisel on isik või tema seadusjärgne ülalpidaja kohustatud tasuma iga puudutud päeva eest 100% hoolduslepingus kokkulepitud kohamaksumusest kulutuste katteks, mis on seotud temale koha säilitamisega hooldekodus.

 (6) Haiglaravil viibitud aja eest on isik või tema seadusjärgne ülalpidaja kohustatud tasuma iga päeva eest 100% hoolduslepingus kokkulepitud kohamaksumusest kulutuste katteks, mis on seotud temale koha säilitamisega hooldekodus.

 (7) Hooldekodul on õigus hoolduslepingujärgselt tekkinud isikute võlgnevused sisse nõuda kohtu kaudu.

§ 5.  Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

 (1) Isiku hooldekodusse vastuvõtmisel sõlmivad osapooled, hooldekodu juhataja, hooldust vajav isik ja/või tema seadusjärgne ülalpidaja/ esindaja, lepingu.

 (2) Lepingus määratakse kindlaks:
 1) osapoolte kohustused;
 2) osapoolte õigused;
 3) osapoolte vaheline arvlemine;
 4) lepingu tähtaeg, muutmine, lõppemine ja lõpetamine;
 5) osapoolte vahelise info vahetamine;
 6) muud tingimused.

 (3) Lepingut saab muuta osapoolte kirjaliku põhjendatud taotluse alusel ja see loetakse muudetuks peale mõlemapoolset allkirjastamist.

 (4) Leping lõpetatakse:
 1) osapoolte taotluse alusel;
 2) kui üks osapool ei täida lepinguga võetud kohustusi;
 3) hooldust vajava isiku paigutamisel teise hooldusasutusse;
 4) hooldust vajanud isiku surma korral.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse alates 01.04.2016.

 (2) Määrus avalikustatakse valla kodulehel, Veriora ja Leevi raamatukogudes.

Enel Liin
vallavanem

Kersti Käis
vallasekretär

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Isiku sotsiaalteenuste plaan

Lisa 3 Isiku isiklike esemete nimekiri

Lisa 4 Isiku raviskeem

Lisa 5 Isiku hoolduplaan