Teksti suurus:

Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 113

Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 31.03.2016 nr 29
jõustumine 31.03.2016

Võttes aluseks "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 37 "Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse" § 91 lõiked 2, 3, 5, 6 ja 7 ning arvestades omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning arvestades ühinemislepingu avalikustamise tulemusi ajavahemikul 08.02.2016 kuni 19.02.2016


1. Kinnitada Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisleping ja selle lisad vastavalt käesoleva otsuse lisale.
2. Ühinemislepingul on alljärgnevad lisad:
2.1 Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;
2.2 Valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
2.3 Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve;
2.4 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava;
2.5 Kernu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2014;
2.6 Nissi valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2014;
2.7 Saue linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2014;
2.8 Saue valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2014;
2.9 Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend volikogus läbivaatamise tulemuste kohta.
3. Ühinemisleping koos lisadega avalikustada Saue valla veebilehel.
4. Ühinemisleping avaldada Riigi Teatajas.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Rein Riga
vallavolikogu esimees

Lisa Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisleping

/otsingu_soovitused.json