SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2018, 1

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 06.04.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse sotsiaalhoolekandelise abi andmise, selle rahastamise ja taotlemise tingimused ja kord Valga vallas sellises ulatuses, mil see ei ole reguleeritud seaduste ja Valga valla teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõistete kasutamine

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses.

  (2) Sotsiaalhoolekandeline abi on käesoleva määruse mõistes kohaliku omavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus ja täiendav sotsiaaltoetus.

§ 3.   Ülesannete edasivolitamine

  Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded, mis on määruses reguleerimata, volitatakse edasi Valga Vallavalitsusele.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandelise abi rahastamine

  Valga vallas osutatavat sotsiaalhoolekandelist abi rahastatakse riigieelarvest, vallaeelarvest, välisvahenditest ja annetustest. Määruses sätestatud juhtudel võib sotsiaalteenuse eest võtta isikult tasu.

§ 5.   Asjaajamiskord

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse, milles kirjeldab abivajadust ja millele lisab abivajadust tõendavad dokumendid ning täiendava sotsiaaltoetuse taotlemisel materiaalse puuduse korral kulutusi tõendavad dokumendid.

  (2) Taotlus on vormivaba. Vallavalitsus võib taotleja abistamiseks koostada kirjalikke või elektroonilisi taotluste näidiseid.

  (3) Taotluses esitab taotleja ka informatsiooni, millisel viisil ta soovib haldusakti või halduslepingu teatavakstegemist.

  (4) Sotsiaalhoolekandeline abi määratakse toiminguga, kui seadus ei sätesta hüvitise andmist haldusakti või halduslepinguga, ennekõike järgmistel juhtudel:
  1) sotsiaalteenuse määramisel nagu varjupaiga-, turvakodu-, sotsiaaltranspordi- ja võlanõustamisteenus;
  2) sotsiaaltoetuse määramisel, kui taotlus rahuldatakse käesolevas määruses sätestatud ulatuses ja ametnik teavitab taotlejat suuliselt või kirjalikult hüvitise määramisest ja selle kaalutlustest ning kui hüvitist ei määrata kõrvaltingimusega.

  (5) Teenuse osutamise eest võetava omaosalustasu tasub teenuse saaja või muu isik teenuseosutaja poolt esitatava arve alusel ülekandega vallavalitsusele või sularahas teenust vahetult osutavale isikule.

2. peatükk Täiendavad sotsiaaltoetused  

§ 6.   Täiendav sotsiaaltoetus materiaalse puuduse korral

  (1) Täiendav sotsiaaltoetus on valla eelarvest makstav sotsiaaltoetus, mille eesmärgiks on materiaalses puuduses olevale isikule või perekonnale osaliselt hüvitada tavapärasest suuremad kulutused esmavajalikule, nendel juhtudel, kui nende kulutuste katmise eesmärgil ei ole antud riigi või kohaliku omavalitsuse poolt muud hüvitist või nendest hüvitistest ilmselgelt ei piisa.

  (2) Materiaalseks puuduseks käesoleva paragrahvi kontekstis loetakse olukorda, kui üksielava või perekonna esimese liikme sissetulekud jäävad alla 300 euro ja pere iga järgneva liikme sissetulekud jäävad alla 150 euro kolme viimase kuu keskmisena. Sissetulekuteks loetakse kõik isiku sissetulekud, kaasa arvatud käesoleva peatüki alusel määratud täiendavad sotsiaaltoetused, välja arvatud toimetulekutoetus. Abivajaduse hindamisel võidakse arvestada ka isiku teisi olulisi väljaminekuid.

  (3) Täiendava sotsiaaltoetuse määramise materiaalse puuduse korral otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik 10 tööpäeva jooksul. Toetuse määramisel hüvitatakse üldjuhul kuni pool taotleja poolt tasutud kulutustest järgmiste esmavajaduste jaoks, kuid mitte üle järgnevalt kehtestatava toetuse ülemmäärade:
  1) küttematerjali ostu või küttepuude ülestöötamise kulude hüvitamiseks kuni 65 eurot aastas pere kohta;
  2) laste huvitegevuse kulude hüvitamiseks kuni 25 eurot lapse kohta kuus;
  3) lasteaiatasu hüvitamiseks kuni 30 eurot kuus;
  4) lapse ühistranspordikulude hüvitamiseks kooli ja huvialaringi sõidul kuni 50 eurot kuus;
  5) ravi- ja hoolduskuludeks (transport raviasutusse, retseptiravimid, visiidi- ja voodipäevatasud, raviteenused, põetus-hooldusvahendid) kuni 30 eurot kvartalis;
  6) invaabivahendi (sh prillid) üürimise ja ostu hüvitamiseks kuni 100 eurot aastas;
  7) isikut tõendavate dokumentide riigilõivude hüvitamiseks kuni 30 eurot.

  (4) Taotluse täiendava sotsiaaltoetuse määramiseks materiaalse puuduse korral võib üldjuhul esitada kord kvartalis ja hüvitatavate kulutuste korral, mis ületavad 10 eurot. Käesoleva paragrahvi lõikes 3 punktis 3 nimetatud toetuse taotluse võib esitada üks kord kalendriaastas 25. augustiks ja toetus määratakse üldjuhul üheksaks kuuks (1. septembrist kuni 31. maini) ning toetuse arvestab lasteaiapidaja maha lapse lasteaiakoha kuutasust.

  (5) Käesoleva paragrahvi sätetest erandite tegemise õigus on Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse juhatajal või vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil.

§ 7.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetus on valla eelarvest makstav igakuine sotsiaaltoetus, mille eesmärgiks on toetada suure kõrvalabivajadusega täisealise isikule määratud hooldajat või eestkostjat, samuti lapsevanemat, lapse eestkostjat või perekonnas hooldamise lepingu alusel last hooldavat isikut, kes alaealise 3 – 18-aastase puudega lapse hooldamise tõttu ei saa töötada.

  (2) Suureks kõrvalabivajadusega isikuks käesoleva paragrahvi mõistes loetakse raske või sügava puudega täisealist isikut, samuti alaealist keskmise, raske või sügava puudega 3 – 18-aastast last.

  (3) Hoolduse seab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik.

  (4) Hooldajatoetuse määrab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik Sotsiaalkindlustusameti otsuses määratud puude kehtivuse ajaks ja see ei pikene automaatselt puude määramisel uueks perioodiks. Hooldajatoetuse maksmise pikendamiseks esitavad hooldaja ja hooldatav uue taotluse.

  (5) Hooldajatoetust makstakse hooldajale igal kuul hiljemalt viimaseks tööpäevaks. Hooldajatoetus määratakse hooldajatoetuse taotluse esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast. Hooldajatoetuse maksmise lõppemisel või lõpetamisel makstakse hooldajatoetust jooksva kuu eest täismahus.

  (6) Hooldajatoetus määratakse järgnevates suurustes:
  1) raske puudega täisealise isiku hooldajale 15 eurot kuus;
  2) sügava puudega täisealise isiku hooldajale 25 eurot kuus;
  3) puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus.

  (7) Erakorraliste asjaolude, eelkõige ulatusliku hooldusvajaduse korral on vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni õigus määrata hooldajatoetust kuni kümnekordses suuruses.

§ 8.   Hoolduskulude toetus

  (1) Hoolduskulude toetus on valla eelarvest makstav igakuine sotsiaaltoetus, mille eesmärgiks on osaliselt hüvitada hooldusega seonduvaid kulutusi suurema kõrvalabi vajadusega täisealisele isikule, kellele pole määratud hooldajat ja kelle kõrvalabi vajadust ei saa tagada muude sotsiaalteenustega.

  (2) Suureks kõrvalabivajadusega isikuks käesoleva paragrahvi mõistes loetakse raske või sügava puudega täisealist isikut.

  (3) Hoolduskulude toetuse määrab vallavalituse sotsiaaltöö teenistuse ametnik Sotsiaalkindlustusameti otsuses määratud puude kehtivuse ajaks ja see ei pikene automaatselt puude määramisel uueks perioodiks. Hoolduskulude toetuse maksmise pikendamiseks esitab isik uue taotluse.

  (4) Hoolduskulude toetust makstakse suurema kõrvalabi vajadusega isikule igal kuul hiljemalt viimaseks tööpäevaks. Hoolduskulude toetus määratakse taotluse esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast. Hoolduskulude toetuse maksmise lõppemisel või lõpetamisel makstakse hooldustoetust jooksva kuu eest täismahus.

  (5) Hoolduskulude toetus määratakse järgnevates suurustes:
  1) raske puudega täisealise isikule 15 eurot kuus;
  2) sügava puudega täisealise isikule 25 eurot kuus.

  (6) Erakorraliste asjaolude esinemisel on vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni õigus määrata hoolduskulude toetust kuni kolmekordses suuruses.

3. peatükk Sotsiaalteenused 

§ 9.   Koduteenus

  (1) Koduteenusega abistatakse kodustes toimingutes ja asjaajamises täisealist kõrvalabi vajavat isikut, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita toiminguid, mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Koduteenused sisaldavad järgmisi abistamistoiminguid:
  1) toidu ja muu esmavajaliku kojutoomine;
  2) teenuse saaja abistamine väljaspool kodu vajalike toimingute tegemisel ja kohustuste täitmisel;
  3) üldiste avalike teenuste, sotsiaalteenuste ja muu vajaliku abi saamise korraldamine;
  4) abistamine isiku kodus toimetulekuks vajalikel majapidamistoimingutel nagu kütmine, vee toomine, koristamine;
  5) abistamine isikliku hügieeni toimingutel.

  (2) Koduteenuse osutamise, selle sisu ning mahu otsustab abivajaduse hindamise järel sotsiaaltöö teenistuse ametnik.

  (3) Koduteenust osutavad vallavalitsuse abiteenistujad. Koduteenuste osutamiseks võib vallavalitsus sõlmida ka halduslepingu teenuseosutajaga.

  (4) Koduteenuse omaosalustasu on 20 eurot kuus. Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnikul või vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil on õigusteenuse omaosalustasu vähendada või seda mitte rakendada, kui teenusesaaja ja tema ülalpidajad ei ole võimelised teenuse omaosalustasu maksma või muudel kaalukatel põhjustel.

§ 10.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusega abistatakse ja hooldatakse täisealist isikut hooldekodus. Hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused määratletakse hooldekodus tehtava hooldusplaaniga.

  (2) Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse valla hallatavates hooldekodudes ja teenuseosutajate juures, kellega on sõlmitud üldhooldusteenuse osutamise raamleping. Sotsiaaltöö teenistuse juhatajal on õigus otsustada teenuse osutamise lepingu sõlmimine ka teiste teenuseosutajatega, arvestades teenust vajava isiku soovi ja teenuse eripära.

  (3) Teenuse osutamise, teenusega saavutatavad eesmärgid ja tegevused otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik või vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

  (4) Väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel on teenuse saaja omaosalustasu üldjuhul 90% tema igakuisest regulaarsest sissetulekust. Omaosalustasu maksmise järel teenuse kogumaksumusest puudujääva osa tasumise kohustus on teenuse saajal endal, tema seadusjärgsetel ülapidamiskohustustega isikutel või isikutel, kellel on lepingutest tulenev kohustus teenusesaajat ülal pidada. Ülalpidajate poolt teenuse maksmisel mitteosalemise korral tasub teenuse kulud vallavalitsus, kellel on õigusteenuse tasumise kulud välja nõuda ülalpidajatelt käsundita asjaajamise sätete kohaselt. Ülalpidamiskohustuse täitmise raskuse korral või muudel kaalutlustel on vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnikul või vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil õigus ülalpidamiskohustusega isikute osalust teenuse eest tasumisel vähendada.

§ 11.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenusega toetatakse, motiveeritakse, juhendatakse ja arendatakse iseseisvaks toimetulekuks täisealist ja lapseeas teenusesaajat.

  (2) Tugiisikuteenuse osutamiseks võib vallavalitsus sõlmida halduslepingu või muu lepingu või teha toiminguid isiku suunamiseks teise juriidilise isiku poolt korraldatavale tugiisikuteenustele.

  (3) Tugiisikuteenus on tasuta teenus.

  (4) Tugiisikuteenuse osutamise, teenusega saavutatavad eesmärgid ja tegevused otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik.

§ 12.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenusega abistatakse puudega täisealist isikut tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik füüsilist kõrvalabi.

  (2) Isikliku abistaja teenuse osutamiseks võib vallavalitsus sõlmida halduslepingu, töölepingu või käsunduslepingu, teha toiminguid isiku suunamiseks teise juriidilise isiku poolt korraldatavale isikliku abistaja teenusele või maksta teenuse korraldamiseks toetust teenust vajavale isikule endale.

  (3) Isikliku abistaja teenuse osutamise, selle sisu ja mahu tundides nädala kohta otsustab abivajaduse hindamise järel sotsiaaltöö teenistuse ametnik.

  (4) Isikliku abistaja teenuse korraldamiseks makstava toetuse taotlemisel märgib isikliku abistaja teenuse taotleja teenust osutava isiku andmed ja toetuse määramisel esitab teenuse osutamisele järgneva kuu 10. kuupäevaks isikliku abistamise tegevuste aruande. Aruandes märgib toetuse saaja kuupäevaliselt ja tundide kaupa isikliku abistamisega saadud tegevuste sisu. Toetus makstakse välja aruande esitamise järel. Toetuse suurus on töölepingu seaduse alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnitasu alammäär, millest on lahutatud käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud isiku omaosalustasu, kui seda rakendatakse.

  (5) Isikliku abistaja teenuse omaosalustasu teenuse osutamise korral on 1 eurot teenuseosutamise tunni kohta. Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnikul või vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil on õigusteenuse omaosalustasu vähendada või seda mitte rakendada, kui teenusesaaja ja tema ülalpidajad ei ole võimelised teenuse omaosalustasu maksma.

§ 13.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenusega võimaldatakse ajutine ööbimiskoht täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

  (2) Varjupaigateenust osutatakse Valga Vallavalitsuse hallatavas asutuses. Teenuse vajaja võib teenuse saamiseks pöörduda otse teenuseosutaja juurde. Järgneva kolme tööpäeva jooksul peab teenuse vajaja pöörduma vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametniku juurde abivajaduse hindamiseks ja sotsiaalnõustamiseks, mille järel otsustab sotsiaaltöö teenistuse ametnik teenuse osutamise jätkumise.

  (3) Varjupaigateenust osutatakse tasuta 7 ööpäeva. Alates 8. ööpäevast on varjupaigateenuse omaosalustasu 1 eurot ööpäeva eest. Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnikul või vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil on õigusteenuse omaosalustasu vähendada või seda mitte rakendada, kui teenusesaaja ja tema ülalpidajad ei ole võimelised teenuse omaosalustasu maksma või muudel kaalukatel põhjustel.

§ 14.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenusega võimaldatakse lapsele või täisealisele ajutine eluase, turvaline keskkond ja kriisiabi.

  (2) Turvakoduteenust osutatakse Valga Vallavalitsuse hallatavas asutuses. Vallavalitsus võib sõlmida ka lepinguid teise juriidilise isiku poolt turvakoduteenuse osutamiseks, kui see on vajalik teenust vajava isiku asukoha või muude oluliste asjaolude tõttu.

  (3) Turvakoduteenust osutatakse lastele tasuta. Kui lapse turvakoduteenusele sattumise põhjuseks on hoolduskohustusega lapsevanema hooletus, siis võib sotsiaaltöö teenistuse ametnik otsustada lapsele osutatud turvakoduteenuse maksumuse tasumise kohustuse seada lapsevanemale.

  (4) Täiskasvanule osutatakse turvakoduteenust tasuta kuni 1 kuu. Alates 2. kuust tasub turvakodu teenust saav isik turvakoduteenuse majutuskulud. Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnikul või vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil on õigusteenuse omaosalustasu vähendada või seda mitte rakendada, kui teenusesaaja ja tema ülalpidajad ei ole võimelised teenuse omaosalustasu maksma või muudel kaalukatel põhjustel.

§ 15.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenusega võimaldatakse puudega inimesele kohase sõiduki kasutamine.

  (2) Sotsiaaltransporditeenust võib osutada Valga Vallavalitsus, tema hallatav asutus või lepingu alusel muu teenust osutav asutus.

  (3) Juhuveo ja taksoteenusena osutatava sotsiaaltransporditeenuse omaosalustasu on:
  1) 0,15 eurot/km teenuse kasutamisel väljaspool Valga linna alates kliendi asukohast;
  2) 5 eurot ühe sõidu või väljakutse kohta Valga linnas;
  3) teenuse osutaja abistab klienti algus- ja/või sihtpunkti hoone välisuksest välisukseni. Hoone sees liikumisel abistamisel on teenustasu 3 eurot;
  4) ooteaeg kliendi ootamise korral 3 eurot iga ootetunni kohta.

  (4) Sotsiaaltransporditeenuse osutamise otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik, kes võib teenuse omaosalustasu vähendada või seda mitte rakendada, kui teenusesaaja ja tema ülalpidajad ei ole võimelised teenuse omaosalustasu maksma või muudel kaalutletud juhtudel.

§ 16.   Eluruumi tagamise teenus

  (1) Eluruumi tagamise teenusega kindlustatakse sobiva eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes seda ise pole võimeline endale ja oma perekonnale tagama.

  (2) Eluruumi tagamise teenusega antakse isikule ja tema perekonnale tähtajalise üürilepinguga üürile Valga vallale kuuluv sotsiaaleluruum sotsiaalkorteri või majutuspinna näol Valga valla hallatavate asutuste sotsiaalmajutusüksustes. Isik tasub sotsiaaleluruumi kõrvalkulud ja üüri, mille suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (3) Eluruumi tagamise teenuse andmise ja selle pikkuse ning eluruumi tagamise muud viisid otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik või vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

  (4) Puudega isikule või tema pereliikmetele kuuluva eluruumi kohandamise ulatuse otsustab sotsiaaltöö teenistuse juhataja või vallavalitsuse sotsiaalkomisjon, kes võivad kohandustööde ulatust arvestades kehtestada nõude kohanduse saaja õigusest kasutada eluruumi teatud aja jooksul.

§ 17.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenusel nõustatakse võlgnevus- ja toimetulekuprobleemiga inimesi võlgnevuste lahendamisel ja ennetamisel.

  (2) Võlanõustamisteenust võib osutada vallavalitsus, sõlmida halduslepingu selle osutamiseks või teha toiminguid isiku suunamiseks teise juriidilise isiku poolt korraldatavale võlanõustamisteenusele.

  (3) Võlanõustamisteenus on isikule tasuta teenus.

  (4) Võlanõustamisteenuse osutamise, teenusega saavutatavad eesmärgid ja tegevused otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik.

§ 18.   Lapsehoiuteenus raske või sügava puudega lapsele.

  (1) Raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenusega tagatakse raske või sügava puudega lapse hooldamine, arendamine ja turvalisus.

  (2) Teenust osutatakse Valga Vallavalitsuse hallatavas asutuses või teha toiminguid isiku suunamiseks teise juriidilise isiku poolt korraldatavale lapsehoiu teenusele. Vallavalitsus võib sõlmida ka lepinguid teise juriidilise isiku poolt lapsehoiuteenuse osutamiseks, kui see on vajalik lapse asukoha või muude oluliste asjaolude tõttu.

  (3) Lapsehoiuteenusel tasutakse omaosalustasu lapse toitlustamise eest teenuseosutaja kehtestatud hinnakirja alusel. Teenuses ei sisaldu lapse ravimid, eritoidusegud, individuaalsed abivahendid ja põetusvahendid.

  (4) Teenuse osutamise, teenusega saavutatavad eesmärgid ja tegevused otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik.

  (5) Lapsehoiuteenuseks riigieelarvest eraldatud vahendeid võib vallavalitsus kasutada muudeks raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenusteks ja tegevusteks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat erivajadust.

§ 19.   Asendushooldusteenus

  (1) Asendushooldusteenusega tagatakse vanema hoolitsuseta jäänud lapse põhivajadused, turvalisus ja areng lapse elamisel hooldusperes, perekodus või asenduskodus.

  (2) Teenust osutatakse Valga Vallavalitsuse hallatavas asutuses või sõlmitakse haldusleping teiste juriidiliste või füüsiliste isikutega, kes vastavad seadustes vastava teenuse osutajale kehtestatud nõuetele.

  (3) Teenust rahastatakse lisaks vallaeelarvele teenust saava isiku sissetulekutest ja teenuse osutamisel lapsevanema avalduse alusel lapsevanema poolt.

  (4) Teenuse osutamise, teenusega saavutatavad eesmärgid ja tegevused otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik.

§ 20.   Järelhooldusteenus

  (1) Järelhooldusteenusega toetatakse asendushooldusel või Valga Vallavalitsuse eestkostel olnud lapse edasist iseseisvat toimetulekut ja õpingute jätkamist.

  (2) Järelhooldusteenust võib osutada vallavalitsus, sõlmida lepinguid teenuse saamiseks või maksta toetust järelhooldust vajavale isikule.

  (3) Järelhooldusteenust rahastatakse vallavalitsuse eelarvest ning järelhooldusteenust saava isiku sissetulekutest.

  (4) Järelhooldusteenuse osutamise, teenusega saavutatavad eesmärgid ja tegevused otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik.

4. peatükk Muud sotsiaalteenused ja nende rahastamine  

§ 21.   Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumide kulude katmine

  (1) Valga Vallavalitsus tasub igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumide kulud, kui teenust osutatakse tegevusloa kohaselt teenuse osutaja ruumides järgmistel tingimustel:
  1) tasutakse nende ruumide kulud, mida kasutatakse teenusesaajale vahetult teenuse osutamiseks (v.a büroo-, lao-, abiruumid jms);
  2) kulud kaetakse proportsionaalselt teenust saavate Valga valla elanike arvuga.

  (2) Valga Vallavalitsus ja igapäevaelu toetamise teenuse osutaja sõlmivad teenuse osutamise ruumide kulude tasumise tingimuste kohta lepingu.

§ 22.   Toimetulekuõpe

  (1) Toimetulekuõppega soodustatakse pikaajalise töötu iseseisvat toimetulekut.

  (2) Toimetulekuõppele suunab Valga Vallavalitsuse ametnik ennekõike toimetulekutoetust saava pikaajalise töötu, kes on töötu olnud kauem kui 9 kuud.

  (3) Toimetulekuõppel osaleb teenusele suunatud isik igal kuul viiel järjestikusel tööpäeval kell 9.00 kuni 14.00 või sotsiaaltöö teenistuse ametniku poolt koostatud individuaalse tegevuskava alusel.

  (4) Toimetulekuõpe sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) töövõtete ja tööharjumuse õpetamine,
  2) koduse majapidamise korraldamise õpetamine, sh säästlik ja tervislik toiduvalmistamine, pere eelarve koostamine ja majapidamise korrastamine, isikliku hügieeni pidamise oskused, materjalide taaskasutus ja väärindamine ning eluruumide sanitaarremondi ja dekoreerimise õpe, küttematerjali ettevalmistamine ja ladustamine.
  3) suhtlemine grupis ja grupiliikmetega arvestamine.

  (5) Kui teenusele suunatud isik on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta jätnud osalemata või keeldub osalemast toimetulekuõppel, võib vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik keelduda talle toimetulekutoetuse maksmisest.

§ 23.   Sotsiaalteenuseid osutavate ja sotsiaalvaldkonna sihtgruppe esindavate mittetulundusühingute tegevustoetus.

  (1) Tegevustoetuse andmise eesmärgiks on toetada sotsiaalteenuseid osutavaid või sotsiaalvaldkonna sihtgruppe esindavate mittetulundusühingute tegevust, eesmärgiga tagada nende jätkusuutlik tegevus või toetada nende poolt ettevõetud arendustegevust. Sotsiaalteenuste osutamine või sihtgruppide esindamine ning avalikes huvides tegutsemine peab olema mittetulundusühingu põhikirjaline tegevus.

  (2) Tegevustoetusega toetatakse:
  1) vallale vajalike sotsiaalteenuste osutamiseks mittetulundusühingu kasutada olevate hoonete majandamis- ja personalikulusid, mida ei rahastata riigi, kohaliku omavalitsuse või muudest vahenditest;
  2) sotsiaalvaldkonna ürituste ja teavituskampaaniate korraldamist;
  3) muudeks vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni poolt aktsepteeritavateks eesmärkideks.

  (3) Tegevustoetus antakse üheks aastaks ja selle andmise otsustab vallavalitsus valitsuse sotsiaalkomisjon ettepanekuid arvestades hiljemalt ühe kuu jooksul arvates vallaeelarve vastuvõtmisest volikogu poolt. Tegevustoetuse abikõlbulik periood algab toetuse taotluse esitamise kuupäevast. Tegevustoetuse suuruse määramisel arvestab vallavalitsus taotletava tegevuse vajalikkust vallale, toetuste põhjendatust ja otstarbekust ning vallaeelarves tegevustoetusteks määratud eelarvejaotise mahtu, seejuures ei tohi ühele mittetulundusühingule määratava tegevustoetuse suurus olla rohkem kui pool tegevustoetuste eelarvejaotise mahust. Vallavalitsusel on õigus jätta kuni 20% vallaeelarve tegevustoetuse jaotise mahust reservi, mis võidakse jaotada eelarveaasta jooksul vajaduse esinemisel. Toetuse suurus ja selle kasutamisega seonduvad kõrvalkohustused määrab vallavalitsus haldusaktiga.

  (4) Tegevustoetuse taotleja peab:
  1) esitama tegevustoetuse taotluse eelarve ja selle sisulise põhjenduse 15. jaanuariks vallavalitsusele. Taotlus peab sisaldama ülevaadet mittetulundusühingu tegevusest ja olemasolevatest rahastusallikatest ning taotletavate kulude detailset selgitust;
  2) esitama eelneva aasta tegevustoetuse kasutamise aruande, mille kohta on vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil õigus nõuda täiendavat teavet;
  3) kasutama tegevustoetust vastavalt esitatud taotlusele ja toetuse määramise haldusaktiga, mittevastavuse korral on vallavalitsusel õigustegevustoetus või osa sellest tagasi nõuda;
  4) viivitamatult informeerima vallavalitsust kõigist muudatustest, mis võivad mõjutada tegevuse elluviimist;
  5) tagastama toetuse esimesel võimalusel juhul, kui ilmneb, et taotluses ette nähtud tegevusi ei ole võimalik ellu viia;
  6) soodsamalt või väiksemas mahus tehtud tegevuste läbiviimisel tagastama saadud toetuse ja tegelike kulude vahe.

  (5) Muud käesolevas paragrahvis reguleerimata küsimused otsustab vallavalitsus.

§ 24.   Muud sotsiaalteenused

  (1) Vallavalitsus võib osutada teisi toimetulekuks vajalikke teenuseid, mis on kogukonnas vajalikud, näiteks pesupesemise, sauna ja duši kasutamise võimalus, soodushinnaga toitlustamine või on vajalikud mõne muu abivajaduse leevendamiseks.

  (2) Kogukonnateenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (3) Kogukonnateenustele suunab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik. Muude sotsiaalteenuste osutamise ja rahastamise otsustab sotsiaaltöö teenistuse juhataja.

5. peatükk Rakendussätted  

§ 25.   Üleminekusätted

  (1) Kuni määruse jõustumiseni määratud puudega inimese toetused loetakse alates 01.05.2018 käesoleva määruse § 8 lg 1 alusel makstavateks hoolduskulude toetusteks.

  (2) Määruse § 9 lõikes 4 nimetatud koduteenuse omaosalustasu rakendatakse enne käesoleva määruse jõustumist määratud koduteenustele alates 01.09.2018 koduteenustele.

§ 26.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Valga Linnavolikogu õigusaktid:
  1) 01.04.2016 määrus nr 50 „Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine ja Valga Linnavolikogu määruste muutmine“;
  2) 13.12.2013 määrus nr 2 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord“;
  3) 30.11.2001 määrus nr 25 „Sotsiaalvaldkonnaga tegelevatele mittetulundusühingutele toetuse eraldamise kord“;
  4) 27.02.2009 määrus nr 4 „Puudega lapse hooldajatoetuse määramise kord“;
  5) 30.11.2001 määrus nr 23 „Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord“;

  (2) Kehtetuks tunnistatakse Õru Vallavolikogu õigusaktid:
  1) 25.05.2016 määrus nr 6 „Õru valla eelarvest sotsiaaltoetuste nimetamine ja maksmise kord“;
  2) 28.06.2016 määrus nr 7 „Puudega isikule täiendava sotsiaaltoetuse, hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“;
  3) 28.06.2016 määrus nr 8 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

  (3) Kehtetuks tunnistatakse Tõlliste Vallavolikogu õigusaktid:
  1) 22.12.2014 määrus nr 14 „Koolieelse lasteasutuse toidukulu maksmise ja soodustuse taotlemise kord“;
  2) 17.03.2005 määrus nr 8 „Hooldajatoetuse määra kehtestamine“;
  3) 23.12.2013 määrus nr 22 „Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord“;
  4) 15.09.2008 määrus nr 15 „Tugiisiku teenuse osutamise kord“;
  5) 14.03.2016 määrus nr 4 „Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord“;
  6) 14.03.2016 määrus nr 8 „Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“;
  7) 14.03.2016 määrus nr 6 „Hoolekandeasutuses hooldusteenuse eest tasumisel osalemise kord“;
  8) 12.12.2016 määrus nr 17 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“;
  9) 14.11.2011 määrus nr 17 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord“;
  10) 17.06.2004 määrus nr 11 „Üürimäärade kehtestamine“;
  11) 09.03.2009 määrus nr 4 „Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“;
  12) 05.06.2017 määrus nr 5 „Puudega lastele lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaalteenuste osutamise ning rahastamise kord“;
  13) 21.01.2008 määrus nr 1 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse Karula Vallavolikogu õigusaktid:
  1) 01.04.2016 määrus nr 4 „Pädevuse delegeerimine“;
  2) 19.12.2007 määrus nr 20 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“;
  3) 19.12.2007 määrus nr 21 „Karula valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“;
  4) 27.11.2015 määrus nr 10 „Karula valla eelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord“;
  5) 26.04.2007 määrus nr 6 „Iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuse kord“;
  6) 20.09.2011 määrus nr 11 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Karula vallas“;
  7) 27.02.2009 määrus nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“;

  (5) Kehtetuks tunnistatakse Taheva Vallavolikogu õigusaktid:
  1) 24.03.2016 määrus nr 4 „Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord Taheva vallas“;
  2) 24.03.2016 määrus nr 3 „Sotsiaaltoetuste taotlemise ja maksmise kord Taheva vallas“.

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json