Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2018, 31

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine

Vastu võetud 10.04.2018 nr 8

Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Põhja-Pärnumaa vallas (edaspidi vald) elavale isikule põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimusi ja korda.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Põhja-Pärnumaa vald, tagatakse õppimisvõimalus Põhja-Pärnumaa valla munitsipaalpõhikoolis (edaspidi kool).

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Põhja-Pärnumaa vald.

§ 3.   Elukohajärgne kool

  (1) Elukohajärgsed koolid on Juurikaru Põhikool, Kergu Lasteaed-algkool, Libatse Lasteaed-algkool, Pärnjõe Kool, Pärnu-Jaagupi Põhikool, Tootsi Lasteaed-Põhikool, Vahenurme Lasteaed-algkool ja Vändra Gümnaasium.

  (2) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt õpivad hariduslike erivajadustega õpilased üldjuhul elukohajärgses tavakoolis. Eriklasside moodustamise ja õpilaste määramise eriklassi otsustab direktor, arvestades õpilaste hariduslike erivajaduste iseloomu ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi.

§ 4.   Esimesse klassi õppima asuv laps

  (1) Esimesse klassi õppima astuva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja, esitab elukohajärgse kooli direktorile vormikohase avalduse.

  (2) Elukohajärgse kooli esimesse klassi võetakse Põhja-Pärnumaa vallas elav laps:
  1) kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks;
  2) kelle koolikohustuse täitmine on käimasoleval õppeaastal edasi lükatud;
  3) kelle vanem või eestkostja soovib lapse koolikohustuslikust east nooremana õppima asumist ja lasteasutus, kus laps käib või kooliväline nõustamismeeskond on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust ja andnud soovituse kooli õppima asumiseks ning lapsevanem on sellest vallavalitsust enne käimasoleva aasta 1. maid kirjalikult teavitanud.

§ 5.   Põhiharidust omandava 2.-9. klassi õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Koolikohustusliku 2.-9. klassi õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab vanem või seaduslik esindaja vastavasisulise taotluse soovitud koolile.

  (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning kooli vastuvõtu korrale.

  (3) Kui soovitud koolis ei ole vabu õppekohti, edastab kool taotluse vallavalitsusele, kes otsustab õpilasele elukohajärgse kooli määramise ja vajadusel täiendava õppekoha loomise.

  (4) Kool, mille nimekirja õpilane kinnitatakse ja kuhu õpilane õppima asub, loetakse õpilase elukohajärgseks kooliks.

§ 6.   Elukohajärgne kool põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes

  Rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas elavale 17aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, on elukohajärgseks kooliks alla 18aastasele isikule vanema soovil, üle 18aastasele isikule tema enda soovil valitud kool, kus toimub mittestatsionaarne õpe.

§ 7.   Määruse rakendumine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Halinga Vallavalitsuse 31. mai 2016 määrus nr 2 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine“ (RT IV, 03.06.2016, 10);
  2) Vändra Vallavalitsuse 13. detsembri 2010 määrus nr 18 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json