HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Viimsi valla 2018. a huvihariduse ja -tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2018, 41

Viimsi valla 2018. a huvihariduse ja -tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.04.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 151 kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib noorsootöö seaduse § 151 ja riigieelarve seaduse kohaselt Viimsi vallale eraldatud toetuse kasutamist Viimsi Vallavalitsuse 29. augusti 2017.a korralduse nr 624 „Viimsi valla 2017-2018 huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ lisas 1 toodud tegevuste realiseerimiseks 2018. aastal.

§ 2.  Toetuse eraldamise eesmärk

  Viimsi vallas juriidilistele isikutele (edaspidi Taotleja) ja Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) hallatavatele asutustele suunatud toetuse eesmärgiks on 7-19- aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine.

§ 3.  Vormide kinnitamine

  Vallavalitsusel kinnitada järgmised vormid:
 1) taotluse vorm;
 2) toetuse kasutamise leping;
 3) aruande vorm.

§ 4.  Taotluse sisu

 (1) Taotlus esitatakse allkirjastatult Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile (edaspidi Amet) Vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormil.

 (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) Taotleja nimi, registrikood;
 2) Taotleja esindaja nimi ja isikukood;
 3) Taotleja pangarekvisiidid;
 4) tegevuse nimetus;
 5) tegevuse kirjeldus, milleks toetust taotletakse ning ajakava;
 6) tegevuse vajalikkuse põhjendus, eesmärk;
 7) Taotleja prognoos tegevuses osalejate arvu kohta;
 8) taotleja pädevuse kirjeldus, sealhulgas viide pädevust tõendavatele allikatele või pädevust tõendavad dokumendid;
 9) taotletava tegevuse elluviimiseks vajalik eelarve, mis sisaldab soetatavate vahendite eeldatavat maksumust ja tööjõukulusid.

§ 5.  Toetuse taotlemine ja taotluse läbivaatamine

 (1) Tegevused, mille elluviimiseks võib toetust taotleda, on:
 1) uute huviringide või huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine;
 2) uuenduslike metoodikate kasutuselevõtt olemasolevates huviringides või huvikooli õppe- või ainekavades;
 3) loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine;
 4) LTT valdkonna olemasolevate huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamine;
 5) uute võimaluste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil loodud huviringides osalemiseks.

 (2) Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

 (3) Määruse alusel ei toetata juba taotleja eelarvest kaetavaid kulusid.

 (4) Taotlus esitatakse Ametile hiljemalt 15. maiks 2018.a.

 (5) Toetuse suurus ühe taotluse kohta on kuni 6000 eurot.

 (6) Üks Taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid vahendeid.

 (7) Amet kontrollib esitatud taotluse nõuetele vastavust ning edastab need Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjonile (edaspidi Komisjon) ettepanekute tegemiseks.

 (8) Juhul kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, antakse taotlejale kuni kolm tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmisel taotlust läbi ei vaadata.

§ 6.  Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
 1) kavandatava tegevuse tulemused toetavad pikaajaliselt Viimsi valla 2017-2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kavas kirjeldatud kitsakohtade lahendamist;
 2) kavandatav tegevus on loogiline ja hästi põhjendatud;
 3) tegevuse elluviijal on piisav pädevus tegevuse elluviimiseks;
 4) tegevuses osalejate arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;
 5) taotletud toetuse suurus on optimaalne soovitud vahendite soetamiseks ning vahendid on seotud kavandatud tegevusega.

§ 7.  Taotluse hindaja

  Taotlusi hindab Komisjon, kellel on õigus vajadusel kaasata valdkonna spetsialiste ja Viimsi valla Noortevolikogu esindajaid.

§ 8.  Taotluse hindamine

 (1) Taotluse hindamisel antakse taotlusele punkte käesoleva määruse paragrahvi 6 punktides 1-5 nimetatud kriteeriumite alusel. Iga kriteeriumi eest on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti, kokku võib üks taotlus saada maksimaalselt 100 punkti.

 (2) Iga Komisjoni liige hindab taotlust iseseisvalt, andes taotlusele iga hindamise kriteeriumi eest punkte. Punkte antakse 5-punktilise intervalliga (0, 5, 10, 15 ja 20).

 (3) Kõigi Komisjoni liikmete poolt taotluse ühele hindamise kriteeriumile antud punktid liidetakse ja jagatakse hindeid andnud Komisjoni liikmete arvuga ning saadakse vastava hindamise kriteeriumi eest kujunev punktide arv. Kogu taotluse punktisumma saadakse kõigi kriteeriumite eest antud punktide liitmisel.

§ 9.  Toetuse eraldamine

 (1) Toetuse eraldamisel järjestatakse taotlused hindamise tulemusel saadud punktide järjekorras kõrgeimast madalamani. Toetuse suuruse kohta teeb Komisjon ettepaneku vastavalt tegevuse eesmärgipärasusele, tegevuse kogumaksumusele ja eelarvevahendite olemasolule, lähtudes mõjust Vallavalitsuse 29. augusti 2017.a korralduse nr 624 „Viimsi valla 2017-2018 huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ lisa 1 nimetatud tegevustele.

 (2) Toetuse eraldamise ja selle suuruse otsustab Komisjoni ettepanekut ja määruse sätteid arvestades Ameti juhataja hiljemalt 10. juuniks 2018.a.

 (3) Taotluse rahuldamisel tuleb Taotlejal sõlmida Vallavalitsusega toetuse kasutamise leping 30 päeva jooksul, arvates taotluse rahuldamise päevast. Lepingu tähtaegselt sõlmimata jätmisel Taotlejast tuleneval põhjusel, ei ole Taotlejal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda.

§ 10.  Taotluse rahuldamata jätmine

 (1) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
 1) taotluses on esitatud valeandmeid;
 2) taotlejal on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
 3) taotlejal on võlgnevus Viimsi Vallavalitsuse ees.

 (2) Taotluse võib rahuldamata jätta juhul, kui:
 1) taotleja on rikkunud Viimsi vallalt saadud toetuste kasutamise nõudeid, jätnud Viimsi vallalt saadud toetuste kohta aruande esitamata või on esitanud puudustega aruande ning ei ole selles esinevaid puudusi etteantud ajavahemikuks kõrvaldanud;
 2) taotlus on saanud Komisjonilt käesoleva määruse § 8 lg 3 alusel alla 30 punkti;
 3) muudel põhjendatud juhtudel.

 (3) Ameti kirjalik otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta edastatakse taotlejale taotluses esitatud kontaktaadressile.

§ 11.  Toetuse väljamaksmine

  Toetus makstakse Taotleja arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates.

§ 12.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
 1) taotluses nimetatud tegevused ellu viima ja toetuse kasutama ajavahemikul 1. juuni 2018. a kuni 15. juuni 2019. a;
 2) teavitama Ametit koheselt toetusega seotud igast muudatusest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
 3) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
 4) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
 5) viivitamatult informeerima Vallavalitsust tegevuse teostamise käigus ilmnenud tegevuse negatiivse tulemuse tõenäosusest või vältimatusest ning tegevuse edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest.

§ 13.  Aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

 (1) Toetuse saaja kohustub Ametile esitama toetuse kasutamise kohta vahearuande ja lõpparuande.

 (2) Vahearuanne esitatakse Ametile hiljemalt 21. detsembriks 2018 ja lõpparuanne hiljemalt 30. juuniks 2019.a.

 (3) Vahearuandes esitatakse:
 1) toetuse saaja nimi, registrikood;
 2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
 3) tegevuse nimetus;
 4) Viimsi vallalt saadud toetuse suurus, toetuse arvel soetatud vahendite nimekiri ja maksumus ning kuludokumendid;
 5) selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud ja tegelikult soetatud vahendid või nende maksumus on erinevad;
 6) tegevuses osalejate nimekirja (ees- ja perekonnanimi, isikukood) ja ringipäeviku/ tegevuses osalemise kinnitus;
 7) sealhulgas kavandatud ja tegeliku osalejate arvu erinevuse korral põhjendus.

 (4) Lõpparuandes esitatakse:
 1) toetuse saaja nimi, registrikood;
 2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
 3) tegevuse nimetus;
 4) tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise ülevaade, sealhulgas kavandatud ja tegeliku tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise erinevuse korral põhjendus;
 5) tegevuses osalenute arv;
 6) kuludokumendid toetatavate tööjõukulude tasumise kohta;
 7) selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud ja tegelikud kulud erinevad;
 8) aruanne allkirjastatakse selleks õigust omava isiku poolt;
 9) hinnang tegevuse õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele.

§ 14.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab Amet, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

 (2) Ametil on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

 (3) Amet võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
 1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses taotleja poolt lubatut;
 2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
 3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
 4) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json