HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2018, 42

Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord

Vastu võetud 13.04.2012 nr 10
RT IV, 29.12.2013, 74
jõustumine 16.04.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2015RT IV, 29.05.2015, 801.06.2015
12.04.2018RT IV, 14.04.2018, 3617.04.2018

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 4, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 21 lõike 5, „Huvikooli seaduse“ § 15 lõike 1, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 71 lõike 6 ja Viimsi Vallavolikogu 10.04.2012.a määruse nr 9 „Viimsi valla haridusasutuste direktorite vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimuste ja korra kehtestamise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse koolieelse lasteasutusena, üldhariduskoolina ning huvikoolina tegutseva munitsipaalõppeasutuse (edaspidi haridusasutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine

  (1) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja Viimsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (2) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse konkursiteade vähemalt ühes üleriigilises päevalehes, Õpetajate Lehes, Viimsi Teatajas ja valla veebilehel ( www.viimsivald.ee ) arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate üleriigilises päevalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

  (3) Konkursiteates märgitakse:
  1) haridusasutuse nimi ja aadress;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) avalduse esitamise tähtaeg;
  5) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

  (4) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse juhina;
  5) muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

  (5) Konkursist saab osa võtta isik, kelle avaldus koos käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud dokumentidega laekub vallavalitsusele hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtajaks esitatuks.

§ 3.   Komisjoni moodustamine
[RT IV, 14.04.2018, 36 - jõust. 17.04.2018]

  Konkursi korraldamiseks moodustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks vähemalt viieliikmelise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon), nimetades nende seast ka komisjoni esimehe ja sekretäri.
[RT IV, 14.04.2018, 36 - jõust. 17.04.2018]

§ 4.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (3) Komisjonil on õigus kaasata kandidaatide hindamiseks eksperte.

  (4) Komisjoni esimene koosolek peetakse kümne päeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

  (5) Konkurss toimub kahes voorus: dokumendivoor ja vestlusvoor.

  (6) Dokumendivoorus, mis võib toimuda side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel koosolekut kokku kutsumata:
  1) vaatavad komisjoniliikmed konkursile esitatud dokumendid läbi ja langetavad otsuse kandidaatide vestlusvooru lubamise kohta;
  2) määratakse vestlusvooru toimumise aeg ja koht.

  (7) Kandidaatidele, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele ja keda vestlusvooru ei kutsuta, teatab komisjoni esimees otsustest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (8) Vestlusvooru läbiviimisel lähtutakse järgmisest:
  1) vestlusvooru kutsub kokku komisjoni esimees;
  2) vestlusvooruks kokkukutsutud komisjoni koosolek on kinnine;
  3) vestlusvooru lubatud kandidaatidele teatab komisjoni sekretär vestluse aja ja koha arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt kolm tööpäeva enne teates märgitud kuupäeva;
  4) enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi tingimusi ja korda;
  5) kandidaadil on õigus anda vestluse käigus lisaks komisjoni küsitule muid selgitusi ning saada komisjonilt lisateavet konkursi korralduse kohta.

  (9) Komisjon võib vajadusel korraldada konkursi käigustäiendavaid vestlusvoore.

§ 5.   Komisjoni otsus

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa peale komisjoni esimehe vähemalt pooled komisjoni liikmed. Side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel toimuvast koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

  (2) Komisjon valib direktori kandidaadi vestlusvooru lõpus kinnisel koosolekul.

  (3) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletusel. Igal komisjoniliikmel on üks hääl.

  (4) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul viibivatest komisjoni liikmetest. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (5) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale sobivaks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  (6) Mittevalituks ja koosolekule mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele saadab komisjoni sekretär kirjaliku teate komisjoni otsuse kohta kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (7) Ametikohale sobivaks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest ettepaneku vallavalitsusele kandidaadi ametisse kinnitamiseks.

§ 6.   Konkursi tulemuste tühistamine

  Kui komisjon on rikkunud käesoleva korraga sätestatud protseduurireegleid, tühistab vallavalitsus konkursi tulemuse.

§ 7.   Konkursi luhtumine ja uue konkursi kuulutamine

  (1) Konkurss on luhtunud, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud vestlusvooru hääletusel nõutavat arvu hääli;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut;
  5) vallavalitsus tühistab protseduurireeglite rikkumise tõttu konkursi tulemuse.

  (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, otsustab komisjon konkursi edasise käigu ja teeb oma ettepaneku vallavalitsusele.
[RT IV, 29.05.2015, 8 - jõust. 01.06.2015]

§ 8.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus kinnitab komisjoni poolt valitud kandidaadi.

  (2) Vallavanem sõlmib komisjoni poolt esitatud ja vallavalitsuse kinnitatud kandidaadiga töölepingu.

  (3) Vallavanem ei sõlmi kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) kandidaat teatas kirjalikult, et ei soovi asuda direktori ametikohale;
  2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

  (4) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud asjaoludel töölepingut, kutsub komisjoni esimees esimesel võimalusel kokku komisjoni koosoleku, et otsustada, kas esitada vallavalitsusele konkursi tulemuste alusel järgmine enim hääli saanud kandidaat või lugeda konkurss luhtunuks.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel.

  (3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

/otsingu_soovitused.json