HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2022, 1

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 31.03.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib noorsootöö seaduse ja riigieelarve seaduse kohaselt Kohtla-Järve linnale (edaspidi linn) eraldatud toetuse kasutamist huvitegevuse ja huvihariduse kava realiseerimiseks.

  (2) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärgid on:
  1) parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust;
  2) suurendada huvialade ja -tegevuste arvu;
  3) pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi järgmistes valdkondades: noorsootöö, kultuur, sport, muusika, kunst, loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetatavate tegevuste alla kuuluvad:
  1) uute huviringide ja treeningrühmade loomine;
  2) varem loodud huviringide ja treeningrühmade tegevuse toetamine;
  3) huvikoolides õppe- või ainekavade käivitamine ja rakendamine;
  4) huvikoolide õppurite praktika korraldamine;
  5) noorte omaalgatusel ühistegevuste ja projektide läbiviimine;
  6) noorteühingute huvitegevuse toetamine;
  7) erivajadustega noortele suunatud tegevuste toetamine;
  8) suvisel ajal noorte tegevuste toetamine (laagrid, töötoad, mõttetalgud ja muud);
  9) formaalset õpet toetavad mitteformaalsed tegevused (töötoad, ettevalmistuskursused, teaduslaagrid ja muud).

  (2) Toetatavad tegevused peavad olema suunatud 7-19- aastastele noortele.

  (3) Toetatavad tegevused peavad toimuma planeeritult ja juhendatult.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda:
  1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus);
  2) linna haldusterritooriumil asuv Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus;
  3) linna haldusterritooriumil huviharidust ja huvitegevust korraldav juriidiline isik, kes põhikirja alusel võib korraldada noorsootööd, sealhulgas huvitegevust.

  (2) Taotletava tegevuse kestus ei ületa kalendriaastat.

  (3) Taotlus huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks (edaspidi taotlus) esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile linnavalitsus@kjlv.ee vastavalt kinnitatud vormile (Lisa 1) jooksva aasta 30. jaanuariks ja 30. juuniks.

  (4) Taotleja vastutab taotluses esitatud andmete õiguspärasuse eest.

  (5) Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid vahendeid.

  (6) Taotletud tegevuse eelarve moodustamisel võetakse arvesse järgmised kuluartiklid:
  1) töötasu;
  2) õppevahendid;
  3) tehnilised vahendid, IT-vahendid ja seadmed;
  4) inventar;
  5) transpordikulud;
  6) haridus-, spordi- ja kultuuriürituste ja võistluste osalustasu;
  7) muuseumide ja ekskursioonide piletid;
  8) kulumaterjalid ja kantseleitarbed.

  (7) Kui taotletakse paragrahvi 3 lõike 6 punktides 2,3 4 ja 5 nimetatud vahendite ja vara soetamist ning transpordikulude katmist, esitatakse koos taotlusega kolm hinnapakkumist.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks ja toetuse andmise ettepanekute tegemiseks moodustatakse alatine huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon kontrollib esitatud taotluste nõuetekohasust, andmete õigsust ja taotleja vastavust korra tingimustele. Komisjonil on õigus küsida taotlejalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

  (3) Komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks, osalise rahuldamiseks või taotluse rahuldamata jätmiseks kolmekümne päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.

  (4) Komisjon edastab ettepaneku linnavalitsuse finantsteenistusele korralduse eelnõu koostamiseks.

§ 5.   Toetuse suurus

  Toetuse suurus ühe taotluse kohta ei ületa 15 000 (viisteist tuhat) eurot.

§ 6.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab linnavalitsus korraldusega.

  (2) Osalise rahuldamise otsus põhjendatakse.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata komisjoni ettepanekul või rahaliste vahendite puudumise korral. Taotluse rahuldamata jätmise otsus põhjendatakse.

§ 7.   Toetuse andmine ja lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus korraldusega.

  (2) Toetuse saanud taotlejaga (edaspidi toetuse saaja) sõlmitakse huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise leping. Lepingu allkirjastab linnapea või tema volitatud isik.

§ 8.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus:
  1) saada linnavalitsuse nõustamist toetuse taotlemise ja kasutamisega seotud küsimustes;
  2) keelduda toetatud tegevuse toetuse saamisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Toetuse saaja kohustub:
  1) kasutama toetust sihipäraselt;
  2) teavitama õigeaegselt linnavalitsust tegevusega seotud muudatustest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
  3) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul peale lõpparuande esitamist;
  4) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust;
  5) tagama võimaluse teostada järelevalvet toetuse kasutamise otstarbekuse üle;
  6) andma juriidilise isiku tegevuse lõpetamise korral toetuse eest soetatud vara üle linnavalitsusele, kui lõpetamine toimub enne kolme aasta möödumist alates toetuse saamisest;
  7) toetuse saamisest keeldumise korral esitama linnavalitsusele teade kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) tööpäeva jooksul alates paragrahvis 6 lõikes 1 nimetatud korralduse kättesaamisest.

§ 9.   Aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta vahe- ja lõpparuanded vastavalt kinnitatud vormile (Lisa 2).

  (2) Toetuse kasutamise vahearuanne esitatakse jooksva aasta 15. juuliks. Toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud pärast jooksva aasta 30. juunit ei pea esitama vahearuannet.

  (3) Lõpparuanne esitatakse hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul peale tegevuse lõppemist, kuid üldjuhul mitte hiljem kui jooksva aasta 30. detsembriks.

§ 10.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab linnavalitsuse finantsteenistus ja/või volikogu revisjonikomisjon.

  (2) Kontrolli tegevuse sisu kohta teostab linnavalitsuse haridus- ja kultuuriteenistus. Haridus- ja kultuuriteenistusel on õigus kontrollida tegevuste sisu, soetatud vahendite kasutamise sihtotstarbekust ning tutvuda tegevuste korraldamisega seotud dokumentatsiooniga.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. aasta määrus nr 28 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Rakendussätted

  2022. aastal on taotluse esitamise tähtajad 30. aprill ja 30. august.

Tiit Lillemets
volikogu esimees

Lisa 1. Taotlus

Lisa 2. Vahe- / lõpparuanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json