HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Õpetajate tunnustamise kord

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2022, 9

Õpetajate tunnustamise kord

Vastu võetud 05.04.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide ning huvihariduse teenust pakkuvate mittetulundusühingute (edaspidi koos nimetatud asutused) õpetajate ja treenerite ning teiste pedagoogiliste töötajate (edaspidi koos nimetatud õpetajad) tunnustamise alused ja korra.

  (2) Õpetajate tunnustamise eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tunnustada õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, kelle tegevus on positiivselt mõjutanud asutuste ja Põlva valla arengut, kes on pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ja kelle õpilased on saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi konkurssidel, ülevaatustel, olümpiaadidel.

§ 2.   Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad

  (1) Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad on:
  1) aunimetus aasta õpetaja, millega kaasneb rahaline preemia;
  2) aunimetus aasta noorõpetaja, millega kaasneb rahaline preemia;
  3) hariduspreemia.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud rahaline hariduspreemia määratakse kuni viiele õpetajale.

§ 3.   Ettepanekute esitamine tunnustamiseks

  (1) Ettepaneku aunimetuse ja preemia andmise kohta võib esitada igaüks.

  (2) Ettepanekus märgitakse järgmised andmed:
  1) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed (telefon, elektronposti aadress);
  2) kandidaadi ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed (telefon, elektronposti aadress);
  3) kandidaadi amet ja tööstaaž;
  4) kandidaadi professionaalne tegevus asutuse tasandil;
  5) kandidaadi tegevus Põlva valla, Põlva maakonna, riiklikul ja/või rahvusvahelisel tasandil.

  (3) Ettepanek esitatakse asutuse hoolekogule või nõukogule või juhatusele (edaspidi koos nimetatud hoolekogu) hiljemalt 31. mail.

§ 4.   Aunimetuse ja preemiate andmise otsustamine

  (1) Hoolekogu hindab esitatud ettepanekuid ja teeb Põlva Vallavalitsusele (edaspidi valitsus) ettepaneku aunimetuse ja preemiate andmiseks hiljemalt 30. juunil.

  (2) Otsuse aunimetuse ja preemia andmise ning preemia suuruse kohta teeb valitsus.

  (3) Kandidaatide puudumisel võib valitsus jätta aunimetuse ja/või preemia andmata.

  (4) Aunimetuse võib ühele õpetajale anda mitmel erineval aastal.

  (5) Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad antakse üle üks kord aastas õpetajate päeva tähistamise üritusel.

§ 5.   Dokumendivormide kinnitamine

  Põlva Vallavalitsus võib korraldusega kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põlva Vallavalitsuse 03.05.2018 määrus nr 8 "Õpetajate tunnustamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Martti Rõigas
vallavanem

Kairit Kährik
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json