HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2022, 12

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas

Vastu võetud 20.11.2018 nr 10
RT IV, 29.11.2018, 17
jõustumine 02.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2022RT IV, 14.04.2022, 1117.04.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Elva valla (edaspidi vald) koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteasutus käesoleva määruse mõistes on valla lasteasutus, eralasteasutus või erahoid, kellega on vald sõlminud koolieelse haridusteenuse või lastehoiu teenuse ostmiseks lepingu.

  (3) Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteisest eluaastast, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald.

  (4) Valla haldusterritooriumil on Elva Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kehtestanud lasteasutustele teeninduspiirkonnad.

§ 2.   Laste üle arvestuse pidamine

  (1) Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate ning lasteasutusse vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle peetakse Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (edaspidi register).

  (2) Arvestust lasteasutusse taotlejate üle peetakse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondade põhiselt vanusegruppide kaupa (lasteaia järjekord). Ühte vanusegruppi kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed.

  (3) Lasteaiakohtade taotlejate üle arvestuse pidamisel ja lasteaiakohtade täitmisel kontrollib register vanema ja lapse elukohaandmeid automaatselt Eesti rahvastikuregistrist.

§ 3.   Lasteasutusse vastuvõtu taotlemine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks võivad esitada taotluse lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem), kes soovib kohta Elva valla lasteasutuses.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem vallavalitsusele taotluse registris või vallavalitsuses kohapeal. Vallavalitsuses kohapeal täidetud taotluse registreerib registris vallavalitsuse määratud teenistuja.

  (3) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) vanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefon);
  3) lasteasutuse eelistus(ed);
  4) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  5) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

  (4) Vanem märgib lasteasutuse eelistuse(ed), millest esimene peab ühtima teeninduspiirkonna lasteaiaga. Juhul kui vanem ja laps ei ole rahvastikuregistri andmetel Elva valla elanik, on lasteasutuse valik vaba.

  (5) Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi. Kui vanema ja/või lapse elukohaandmed pärast avalduse esitamist muutuvad, muutub taotluse esitamise kuupäev ja taotluse laekumise ajaks loetakse rahvastikuregistris tehtud kande kuupäev. Elva valla haldusterritooriumi sisestel elukohaandmete muutumisel taotluse laekumise kuupäev ei muutu.
[RT IV, 14.04.2022, 11 - jõust. 17.04.2022]

  (6) Taotluses esitatud andmete muutmiseks muudab lapsevanem registris esitatud taotlust või esitab vallavalitsusele vastava teate.

  (7) Kui vanem ei soovi enam taotleda kohta valla lasteasutuses, tuleb tal koha taotlus registris tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade vallavalitsusele.
[RT IV, 14.04.2022, 11 - jõust. 17.04.2022]

§ 4.   Lasteaiakoha järjekorra pidamine

  (1) Lasteaiakoha järjekorda arvatakse kõik lapsed, kellele on lasteaiakohta taotletud.

  (2) Taotlused reastatakse lasteaiakoha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega, lasteaiakoha soovi algusaega, teeninduspiirkonda, lapse vanust 30. septembri seisuga, lapse ja vanema rahvastikuregistrijärgset elukohta.

  (3) Lasteaiakoht on registris pidevas muutumises. Järjekoht sõltub taotluse esitamise ajast, vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgsest elukohast ning kohasoovi algusajast.

  (4) Lasteaia järjekorrast arvatakse välja lapsed:
  1) kes on saanud koha lasteasutuses;
  2) kelle vanem loobub lasteaiakoha taotlemisest;
  3) kes on saanud kooliealiseks ja puudub seadusest tulenev alus registrisse jäämiseks;
  4) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Elva vald ning vanem ei ole kinnitanud tähtajaks koha kasutamise alustamist, ega ole loobunud lasteaiakoha taotlemisest.

§ 5.   Rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor kooskõlastab vallavalitsusega järgmiseks õppeaastaks rühmade liigid ja kohtade arvu lähtuvalt vajadustest ja võimalustest ning kannab andmed registrisse hiljemalt 31. märtsiks.

  (2) Rühmade moodustamisel kontrollitakse 1. aprilli seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vanema elukohta Elva vallas rahvastikuregistri andmetel.

  (3) Lasteasutuse järgmise õppeaasta rühmade ja lasteaiakohtade planeerimisel tagatakse esmajärjekorras kohad kolmeaastastele ja vanematele lastele. Koha pakkumisel arvestatakse võimalusel õe/venna käimist samas lasteasutuses.
[RT IV, 14.04.2022, 11 - jõust. 17.04.2022]

  (4) Rühmade liikide määramisel arvestatakse lapse vanust seisuga 30. september.

§ 6.   Lasteasutuses koha täitmine

  (1) Lasteasutusse lasteaiakoha saamise aluseks on teeninduspiirkonna kohataotluse järjekord ja vaba lasteaiakoht lasteasutuse vastavas vanuserühmas.

  (2) Esimeses järjekorras pakutakse taotluste laekumise alusel lasteaiakohta lapsele kelle vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva valla vastavas teeniduspiirkonnas ning taotluses märgitud esimene eelistus ühtib teeninduspiirkonna lasteaiaga.

  (3) Kui esimeses järjekorras ei ole võimalik lasteaiakohta pakkuda, toimub lasteaiakoha pakkumine järgmistes etappides:
  1) lasteaiakohta pakutakse lapsele, kelle vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva valla vastavas teeniduspiirkonnas ning taotluses märgitud teine eelistus ühtib teeninduspiirkonnaga;
  2) lasteaia- või lastehoiukohta pakutakse lapsele, kelle vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva valla vastavas teeniduspiirkonnas ning vaba lasteaia- või hoiukoht on teeninduspiirkonna muus lasteasutuses.

  (4) Kui vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva vallas, kuid lasteasutuste valik ei ühti selles teeninduspiirkonnas asuva lasteasutusega, siis pakutakse teises teeninduspiirkonnas lasteaia- või hoiukohta vabade kohtade olemasolul.

  (5) Kui vanema ja lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Elva vallas, pakutakse lasteaiakohta vabade lasteaiakohtade olemasolul.

  (6) Väljaspool järjekorda võetakse laps lasteasutusse vallavalitsuse korralduse alusel ühel järgnevalt loetletud tingimusel:
  1) lasteaiakohta taotletakse valla eestkostel olevale lapsele;
  2) lasteaiakohta taotletakse sotsiaal- või lastekaitse ametniku ettepanekul;
  3) muudel erakorralistel asjaoludel.

  (7) Juhul kui lapsele pakutakse lasteaiakoha asemel kohta lastehoius ja vanem võtab koha vastu, säilitatakse lasteaiakoht lasteaia järjekorras. Vaba koha tekkimisel pakutakse lasteaiakohta vastavalt käesolevale paragrahvile.

  (8) Lasteaiakoha pakkumine tehakse vanemale registris või kirjaga vanema e-postile.

  (9) Koos pakkumisega edastatakse vanemale lasteaiakoha kasutamise lepingu tingimused. Lepingu tingimused kinnitab vallavalitsus.

  (10) Lasteaiakoha pakkumise saamisel peab vanem 10 tööpäeva jooksul teatama pakkumise vastuvõtmisest või loobumisest. Kui vanem 10 tööpäeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse vanem pakkumisest loobunuks.

  (11) Lasteaiakoha kasutamise leping loetakse sõlmituks koos pakkumuse vastuvõtmisega.

§ 7.   Üksiku vabanenud koha täitmine

  (1) Kui õppeaasta kestel tekib lasteasutuses vaba lasteaiakoht, pakutakse lasteaiakohta vastavalt paragrahv 6 sätestatud järjekorras.

  (2) Pakkumise saamisel peab vanem 5 tööpäeva jooksul teatama pakkumise vastuvõtmisest või loobumisest. Kui vanem 5 tööpäeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse vanem pakkumisest loobunuks.

§ 8.   Pakkumisest loobumine

  (1) Vanem võib pakutud lasteaia- või lastehoiukohast loobuda, valides ühe järgmistest põhjustest:
  1) vanem soovib lasteaia- või lastehoiukoha kasutamise algusaega edasi lükata;
  2) vanem soovib lasteaia- või lastehoiukohta teises lasteasutuses;
  3) vanem soovib lasteaia- või lastehoiukohta lapse õe-venna lasteasutusse;
  4) vanem ei soovi lasteaia- või lastehoiukohta valla koolieelses lasteasutuses.

  (2) Juhul kui vanem loobub lasteaia- või lastehoiukohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 kuni 3 nimetatud põhjusel, siis säilib tema taotlus järjekorras ja tema taotlust menetletakse järjekorra alusel.

  (3) Juhul kui vanem loobub lasteaia- või lastehoiukohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud põhjusel, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.

  (4) Juhul kui vanem loobub lasteaia- või lastehoiukohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud põhjusel taotlusel märgitud nii 1. kui ka 2. eelistusest, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.
[RT IV, 14.04.2022, 11 - jõust. 17.04.2022]

§ 9.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutuse direktor sisestab lapse lasteaiakoha kasutamise algusaja registris ja kinnitab lasteaiakoha kasutamise pärast vanemalt pakkumise vastuvõtmist.

  (2) Lasteaiakoha kasutamise kinnitamisega loetakse laps lasteasutusse vastuvõetuks.

  (3) Lasteaiakoha vastu võtnud vanem kohustub lasteaiakoha kasutamisel järgima kõiki lasteaiakoha kasutamist reguleerivaid õigusakte.

  (4) Laste ümberpaigutamist teise lasteasutusse seoses lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamisega korraldab vallavalitsus.

§ 10.   Lasteaiakoha kasutamise peatamine

  (1) Lasteasutuse direktor võib vanema taotluse alusel otsustada lasteaiakoha kasutamise peatamise, juhul kui vanem ei soovi lasteaiakohta kasutada vähemalt 9 kuud järjest.

  (2) Lasteaiakoha kasutamise peatumise ajal ei maksa vanem kohatasu.

  (3) Lasteaiakoha kasutamine peatatakse tähtajaliselt ja enne tähtaja lõppemist ei ole vanemal õigust lasteaiakoha kasutamist jätkata.

  (4) Lasteaiakoha peatamise ajaks on õigus anda tähtajaline lasteaiakoht järjekorras järgmisele kohasoovijale.

  (5) Tähtajalise lasteaiakoha kasutajal säilib lasteaiakoht lasteaia järjekorras.

§ 11.   Lasteaiakoha kasutamise lõppemine

  (1) Lasteaiakoha kasutamine lõpeb tähtaja saabudes või lasteaiakoha kasutamise lõpetamisel. Lasteaiakoha kasutamise lõpetamise võib algatada vanem või lasteasutuse direktor.

  (2) Kui vanem soovib lõpetada lasteaiakoha kasutamist enne tähtaega, teavitab ta lasteaiakoha kasutamise lepingu lõpetamisest registri kaudu lasteaiakoha kasutamise lõpukuupäeva või edastab kirjaliku teate lasteasutuse direktorile.

  (3) Lasteaiakoha kasutamise lõpetamisest tuleb vanemal vähemalt 14 päeva ette teatada.

  (4) Lasteaiakoha kasutamise lõppemisel tasub vanem kohatasu vastavalt valla õigusaktides sätestatud korrale.

  (5) Lasteasutuse direktor võib algatada lasteaiakoha kasutamise lõpetamise, kui:
  1) laps ei ole asunud kuu aja jooksul lasteaiakoha kasutamise alguspäevast lasteaiakohta kasutama ja vanem ei ole teavitanud lasteaiakoha mittekasutamise põhjustest;
  2) vanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteasutuse kodukorda või käesolevas määruses kehtestatud lasteaiakoha kasutamise tingimusi;
  3) vanemal on võlgnevus kahekordses vanema poolt kaetava osa suuruses summas, sõltumata sellest, kas võlgnevus on tekkinud kohatasu või toidukulu eest ning lapse ja vanema elukoht ei ole Elva vald;
  4) laps ei ole vähemalt kolmel järjestikusel kuul kasutanud lasteaiakohta ja vanemal on võlgnevus vähemalt kolme järjestikuse kuu ulatuses.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud juhul peab lasteasutuse direktor ühendust võtma vanemaga ja selgitama välja asjaolud. Kui laps ei hakka lasteaiakohta kasutama või vanemaga ei saada kontakti, teeb direktor vallavalitsusele ettepaneku lasteaiakoha kasutamise lõpetamiseks.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 2-4 nimetatud juhul peab lasteasutuse direktor nõudma vanemalt eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kohustuste nõuetekohast täitmist, andes selleks mõistliku aja. Kui vanem ei hakka kohustusi nõuetekohaselt täitma, teeb direktor vallavalitsusele ettepaneku lasteaiakoha kasutamise lõpetamiseks.

  (8) Vallavalitsus otsustab lasteaiakoha kasutamise lõpetamise haldusaktiga.

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json