EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Kaubanduse korraldamine Tallinna linnas

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2023, 5

Kaubanduse korraldamine Tallinna linnas

Vastu võetud 06.04.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 367 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 37.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise üldised nõuded, Tallinna linna omandis oleval avalikult kasutataval maa-alal kandekaubanduse ja lühiajalise tänavakaubanduse korraldamise nõuded ning Tallinna linna omandis või valduses oleval alal asutuse korraldatava turukaubanduse ja asutuse korraldataval avalikul üritusel kaubanduse korraldamise nõuded.

§ 2.  Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) asutus – Tallinna linna ametiasutus või ametiasutuse hallatav asutus;
  2) avalikult kasutatav maa-ala – määratlemata isikute kasutusse antud maa-ala, näiteks tee, tänav, väljak, park, puhkeala, hoov või muud sellist;
  3) avalik üritus – avalik üritus korrakaitseseaduse § 58 lõike 3 tähenduses;
  4) kandekaubandus – kauba müük müüja käest, käsikorvist, jalgrattalt või muust müüja kantavast või kaasaveetavast inventarist Tallinna linnale kuuluval avalikult kasutataval maa-alal;
  5) kaubandus avalikul üritusel – asutuse korraldatav kauba või teenuse müük (sh kandekaubandus) selle asutuse korraldatud avalikul üritusel;
  6) kaubanduse korraldamine – kauba või teenuse müügi korraldamine;
  7) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, sh avalik-õiguslik juriidiline isik, kes müüb kaupa või teenust;
  8) lühiajaline tänavakaubandus – kauba või teenuse müük Tallinna linna omandis oleval avalikult kasutataval maa-alal kuni kahel päeval ühe kuu jooksul. Lühiajaliseks tänavakaubanduseks ei loeta kandekaubandust, kaubandust avalikul üritusel või turukaubandust;
  9) müügiala – ala, millel kaupleja soovib müüa või müüb kaupa või teenust;
  10) müügiala valitseja – müügiala omanik. Tallinna linna omandis oleva müügiala puhul loetakse müügiala valitsejaks linnavara valitseja, kelle valitsemisel on müügiala kui linnavara vastavalt linnavolikogu kehtestatud linnavara valitsemise alustele;
  11) müügiluba – asutuse poolt välja antud dokument, mis annab kauplejale õiguse kasutada selles nimetatud müügiala kindlaks määratud ajal kauba või teenuse müügiks;
  12) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik, kes müüb kaupa või teenust kandekaubanduse, lühiajalise tänavakaubanduse või turukaubandusena või avalikul üritusel;
  13) taotleja - kaupleja, kes on asutusele esitanud müügiloa taotluse;
  14) turukaubandus – asutuse korraldatav alaliselt ja kindlal kauplemisajal toimuv kauba või teenuse müük Tallinna linna omandis või valduses oleval kindlalt piiritletud territooriumil.

§ 3.  Üldised nõuded kaubanduse korraldamisele avalikult kasutataval maa-alal

  Kaupleja ja/või müüja peab:
  1) pakkuma ja müüma kaupa häid kaubandustavasid arvestades ja ostja suhtes ausalt;
  2) järgima kauba ja teenuse müügil õigusaktides kehtestatud nõudeid;
  3) tagama kauba ja teenuse vastavuse õigusaktides kehtestatud nõuetele.

2. peatükk KAUBANDUSE KORRALDAMINE TALLINNA LINNA OMANDIS VÕI VALDUSES OLEVAL MÜÜGIALAL 

§ 4.  Kandekaubandus

  (1) Kandekaubandus on lubatud linnaosa valitsuse väljastatud müügiloa alusel. Kandekaubanduse müügiloa taotlust menetleb see linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil soovitakse kaubelda.

  (2) Kandekaubanduses on lubatud müüa järgmisi kaupu:
  1) ajalehed;
  2) raamatud, ajakirjad, postkaardid ja turismikaardid;
  3) Eesti ja Tallinna sümbolitega meened;
  4) lilled;
  5) jäätis;
  6) karastusjoogid ja soojad joogid;
  7) pakendatud maiustused ja näksid ning pakendatud pagaritooted;
  8) värsked marjad ja puuviljad.

  (3) Linnaosa valitsus võib lubada kaubelda käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata kaupadega, mille müügile ei ole õigusaktides seatud piiranguid.

  (4) Linnaosa valitsusel on õigus igal aastal määrata kandekaubandusele esitatavad tingimused, milles nimetab vähemalt müüdava kauba sortimendi, müügiala ja kauplemisperioodi. Kandekaubanduse tingimused määratakse linnaosa vanema haldusaktiga ning avaldatakse Tallinna veebilehel. Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes avaldatakse teade, milles viidatakse kandekaubandusele esitatud tingimused kehtestanud linnaosa valitsusele ja veebilehe aadressile, kus tingimused on avaldatud.

  (5) Kui linnaosa valitsus on määranud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tingimused, siis moodustab linnaosa vanem oma haldusaktiga kandekaubanduse müügiloa taotluste läbivaatamise komisjoni, nimetades komisjoni liikmete hulgast selle esimehe. Komisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline.

  (6) Komisjon lähtub tähtajaks esitatud kandekaubanduse müügiloa taotluste läbivaatamisel:
  1) taotluste vastavusest käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tingimustele, jättes neile mittevastavad taotlused arvestamata;
  2) taotluses esitatu parimast sobivusest piirkonda, kui tingimustele vastavaid taotluseid on esitatud enam kui linnaosa valitsuse poolt määratud müügialasid.

  (7) Komisjon teeb linnaosa vanemale ettepaneku müügiloa väljastamise või müügiloa väljastamisest keeldumise kohta kolme tööpäeva jooksul pärast kandekaubanduse müügiloa taotluste läbivaatamist.

  (8) Linnaosa vanem annab haldusakti müügiloa väljastamise või sellest keeldumise kohta kümne tööpäeva jooksul komisjonilt ettepaneku saamisest. Müügiluba väljastatakse määruse §-s 10 sätestatu kohaselt.

  (9) Kui linnaosa valitsus ei ole määranud kandekaubanduse müügiloa väljastamise tingimusi käesoleva paragrahvi lõike 4 kohaselt, siis tuleb kandekaubanduse müügiloa taotluse esitamisel lähtuda §-s 8 sätestatust.

  (10) Kandekaubanduse müügiloa taotluse menetlemisele, müügiloa väljastamisele või selle väljastamisest keeldumisele ning müügiloa kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-de 8–13 asjakohaseid sätteid.

§ 5.  Lühiajaline tänavakaubandus

  (1) Lühiajaline tänavakaubandus on lubatud linnaosa valitsuse väljastatud müügiloa alusel. Lühiajalise tänavakaubanduse müügiloa taotlust menetleb see linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil soovitakse kaubelda.

  (2) Lühiajalise tänavakaubanduse müügiloa taotlusele, selle menetlemisele, müügiloa väljastamisele või selle väljastamisest keeldumisele ning müügiloa kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-de 8–13 asjakohaseid sätteid.

§ 6.  Turukaubandus

  (1) Turukaubandus on lubatud seda korraldava asutuse väljastatud müügiloa alusel. Müügiluba ei ole vaja ja seda ei väljastata juhul, kui müügiala kasutamise õigus turul kauplemiseks tuleneb asutuse ja kaupleja vahel sõlmitud üürilepingust.

  (2) Turukaubanduse müügiloa taotlemisele, taotluse menetlemisele, müügiloa väljastamisele või selle väljastamisest keeldumisele ning müügiloa kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-de 8–13 asjakohaseid sätteid käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.

  (3) Kauplejad ja müüjad on kohustatud järgima turgudel kauplemise sisekorraeeskirja.

§ 7.  Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel kauplemine on lubatud kaubandust korraldava asutuse väljastatud müügiloa alusel.

  (2) Avalikul üritusel kaubandust korraldav asutus võib kehtestada avalikul üritusel kauplemise nõuded, mis vormistatakse asutuse juhi haldusaktiga.

  (3) Avalikul üritusel kauplemise müügiloa taotlusele, selle menetlemisele, müügiloa väljastamisele või selle väljastamisest keeldumisele ning müügiloa kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse käesoleva määruse §-de 8–13 asjakohaseid sätteid.

§ 8.  Müügiloa taotlemine

  (1) Kaupleja esitab müügiloa taotluse:
  1) kandekaubanduse ja lühiajalise tänavakaubanduse müügiloa taotlemisel sellele linnaosa valitsusele, mille haldusterritooriumil soovitakse kaubelda;
  2) turukaubanduse müügiloa taotlemisel turukaubandust korraldavale asutusele;
  3) avalikul üritusel kauplemise müügiloa taotlemisel avalikul üritusel kaubandust korraldavale asutusele.

  (2) Müügiloa taotleja esitab asutusele allkirjastatud müügiloa taotluse Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi (edaspidi ka AKIS) kaudu või põhjendatud juhul muul viisil.

  (3) Linnakantsler kehtestab käskkirjaga kandekaubanduse, lühiajalise tänavakaubanduse ja turukaubanduse ning avalikul üritusel kauplemise müügiloa taotluse vormid. Müügiloa taotluse vormid on kättesaadavad Tallinna veebilehel www.tallinn.ee ja Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemis.

  (4) Müügiloa taotluses märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kaupleja nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
  2) müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  3) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev;
  4) kauplemisaeg;
  5) müügiala, kus soovitakse kaubelda.

§ 9.  Müügiloa taotluse menetlemine

  (1) Müügiloa taotlust menetletakse Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemis. AKISe-väliselt esitatud taotluse andmed kannab taotluse saanud asutus AKISesse kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Müügiloa taotluse vaatab läbi taotluse saanud asutus. Kui asutusel puudub taotluse läbivaatamise pädevus, edastab ta selle viivitamata pädevale asutusele, teavitades sellest taotlejat.

  (3) Kui müügiloa taotluses on nõutud andmed jäetud esitamata, taotluses on muid puudusi või müügiloa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab asutus taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Asutus edastab müügiloa taotluse kooskõlastamiseks taotluses märgitud müügiala valitsejale. Vajadusel võib asutus saata müügiloa taotluse kooskõlastamiseks asutustele või kolmandatele isikutele, kelle kooskõlastus või arvamus on taotluse seisukohalt oluline.

  (5) Müügiloa taotlust ei ole vaja müügiala valitsejale kooskõlastamiseks saata juhul, kui see kooskõlastus on saadud juba enne müügiloa taotluse esitamist.

§ 10.  Müügiloa väljastamine või selle väljastamisest keeldumine

  (1) Müügiloa väljastab või selle väljastamisest keeldub asjaomane asutus. Asutuse juht võib delegeerida käesolevas paragrahvis sätestatud otsuse tegemise asutuse teenistujale või töötajale.

  (2) Müügiloa vormi kehtestab linnakantsler käskkirjaga.

  (3) Müügiluba annab õiguse müüa selles nimetatud müügialal kaupa või teenust kindlaks määratud ajal kuni ühe aasta jooksul.

  (4) Müügiloas märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) müügiloa väljastanud asutuse nimetus;
  2) müügiloa number;
  3) kaupleja nimi, registri- või isikukood;
  4) müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  5) müügiala;
  6) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev ning kauplemisaeg.

  (5) Asutus väljastab taotlejale müügiloa pärast seda, kui taotleja on selle eest tasunud, välja arvatud juhul, kui müügiloa eest ei ole tasu võtmine ette nähtud. Asutuse nõusolekul võib müügiloa eest tasuda osade kaupa. Sel juhul väljastab asutus taotlejale müügiloa, mille kehtivusaeg vastab tasutud summale.

  (6) Asutus keeldub müügiloa väljastamisest, kui:
  1) müügiala valitseja jätab müügiloa taotluse kooskõlastamata;
  2) soovitakse kaubelda kaupade või teenustega, millega kauplemine ei ole õigusaktiga lubatud, mis ei ole sobivad või millega ei ole taotletud piirkonnas vaja kaubelda;
  3) müügiloa taotluses esineb puudusi ning need on jäetud asutuse määratud tähtajaks kõrvaldamata;
  4) taotleja on esitanud valeandmeid;
  5) kauplemiseks kasutatav inventar ja/või müüja riietus ei ole sobiv;
  6) taotletud müügiala ei sobi kauplemiseks;
  7) müügialad on täitunud.

  (7) Asutus võib keelduda müügiloa väljastamisest:
  1) kui taotleja on müügiloa eest jätnud tähtajaks tasumata;
  2) kui kaupleja on rikkunud eelneval kauplemisperioodil korduvalt või oluliselt müügiloas märgitud tingimusi ja/või õigusaktis sätestatud nõudeid;
  3) muul põhjendatud juhul.

  (8) Asutus teavitab müügiloa taotlejat müügiloa väljastamisest või sellest keeldumisest viivitamata AKISe kaudu või põhjendatud juhul muul viisil.

§ 11.  Müügiloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Müügiloa väljastanud asutus võib müügiloa tunnistada kehtetuks:
  1) kui müüakse kaupa või teenust, mille müügiks puudub õigus;
  2) kui kaubeldakse piirkonnas või kohas, kus selleks puudub õigus;
  3) kui kauplemine ei vasta asutuse haldusaktiga kehtestatud avalikul üritusel kauplemise nõuetele;
  4) kui kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügiloas märgitud tingimusi ja/või õigusaktis sätestatud nõudeid;
  5) muul põhjendatud juhul.

  (2) Asutuse juht võib delegeerida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud otsuse tegemise asutuse teenistujale või töötajale.

§ 12.  Müügiloa hind

  Müügiloa hinnad määratakse linnavalitsuse kehtestatud korras.

§ 13.  Müügiloa eest makstud tasu tagastamine

  Müügiloa eest makstud tasu taotlejale ei tagastata. Erandkorras tagastatakse müügiloa eest tasutud summa taotlejale:
  1) kui tal ei ole võimalik müügiloal nimetatud ajal ja kohas kaubelda avaliku ürituse ärajäämise tõttu;
  2) muul taotlejast sõltumatul mõjuval põhjusel.

3. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 14.  Järelevalve

  (1) Määruses kehtestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet korrakaitseseaduse § 6 lõike 1 tähenduses Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

  (2) Kandekaubandusele ja lühiajalisele tänavakaubandusele kehtestatud nõuete täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet korrakaitseseaduse § 6 lõike 1 tähenduses linnaosade valitsused oma haldusterritooriumil.

  (3) Asutuse korraldataval avalikul üritusel kauplemisele ja turukaubandusele kehtestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet korrakaitseseaduse § 6 lõike 1 tähenduses linna ametiasutus, kes on avaliku ürituse või turukaubanduse korraldaja. Kui avaliku ürituse või turukaubanduse korraldaja on linna ametiasutuse hallatav asutus, teostab sellel avalikul üritusel või turul määruses kehtestatud nõuete täitmise üle riiklikku järelevalvet Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.

  (4) Määruse kohaselt müügiloa kohustusega kaupa või teenust müüv isik kohustub esitama müügiloa kaubandust korraldavale asutusele viimase nõudmisel.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Määruse rakendamine

  Enne määruse jõustumist kauplemiseks väljastatud müügipiletid kehtivad müügipiletil näidatud kuupäevani.

§ 16.  Määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruses nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluvatel rajatistel või nende osadel teostatavale kandekaubandusele (müügile käest, käsikorvist, jalgrattalt või muust müüja kantavast või kaasaveetavast inventarist) ja lühiajalisele tänavakaubandusele (kauba või teenuse müük kuni kahel päeval ühe kuu jooksul);“;


  2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) Tallinna linna ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse korraldataval avalikul üritusel või turul kauba või teenuse müügile.“;

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määrus nr 27 „Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse väljastatava müügipileti alusel“ tunnistatakse kehtetuks.

Tiit Terik
Aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json