SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2013
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2012, 7

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Vastu võetud 19.08.2010 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 28² lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab Jõhvi vallas täisealisele raske või sügava puudega isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra.

  (2) Käesoleva korra rakendamise eesmärgiks on isikutele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajavad abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks vajaliku abi tagamine.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega täisealine isik, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue;
  2) hooldaja – kohaliku omavalitsuse poolt määratud täieliku teovõimega isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve;
  3) hooldus – vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve tagamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega;
  4) hooldusvajadus – hooldatava abi, toetuse ja järelvalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.

§ 3.   Hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse hooldusvajadusega raske või sügava puudega täisealisele isikule (edaspidi hooldatav), kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet ning tema toimetulekut ei ole võimalik tagada sotsiaaltoetuste maksmise ja/või sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.

  (2) Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, laps, vanavanem, lapselaps, võõras- või kasulaps), välja arvatud juhtudel:
  1) kui isikul on sügav puue;
  2) kui isik vajab pidevat järelevalvet psüühilise seisundi tõttu;
  3) kui vallavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjon ei otsusta erandkorras teisiti.

  (3) Hooldus seatakse hooldatavale, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald.

§ 4.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

  (1) Hooldajaks määramist taotlev isik esitab Jõhvi valla sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi sotsiaalhoolekande osakond) taotluse (lisa 1), millele lisatakse:
  1) vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta;
  2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta;
  4) perearsti tõend hooldaja tervisliku seisundi kohta.

  (2) Sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltöötaja külastab hooldust vajava puudega isiku kodu. Kodukülastuse käigus viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine ja täidetakse hindamisakt (lisa 2). Hindamisakti põhjal selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus ja taotleja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve tagamiseks.

  (3) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaalhoolekande osakond taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

§ 5.   Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

  (1) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja sotsiaalhoolekande osakonna ettepanekul vallavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest.

  (2) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hoolduse seadmise ja hooldusvajaduse hindamise tulemustest.

  (3) Hooldajaks võib määrata teovõimelise isiku, kelle alaline elukoht on Jõhvi vallas või Jõhvi vallaga piirnevas kohalikus omavalitsusüksuses. Sügava puudega isiku hooldajaks taotleja alaline elukoht peab olema Jõhvi vallas.

  (4) Hooldajaks võib määrata osalise tööajaga isiku erandkorras ainult raske puudega hooldatavale juhul, kui hooldaja tagab puudega isikule vajamineva kõrvalabi ja hoolduse.

  (5) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele endale on määratud raske või sügav puue.

  (6) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
  1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

  (7) Üks hooldaja võib hooldada:
  1) hooldatava raske puuderaskusastme puhul kuni kahte hooldatavat;
  2) hooldatava sügava puuderaskusastme puhul üks hooldatav.

§ 6.   Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
  2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  3) teavitama sotsiaalhoolekande osakonda hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
  4) teavitama sotsiaalhoolekande osakonda hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest viie tööpäeva jooksul asjaolude tekkimisest.

§ 7.   Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

  (1) Hoolduse seadmine ja hooldajaks määramine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega kui:
  1) on ära langenud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tinginud asjaolud;
  2) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
  3) hooldatav on paigutatud ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse;
  4) hooldatav asub alaliselt teise omavalitsuse territooriumile;
  5) isiku hooldusvajadus tagatakse muul viisil;
  6) hooldaja ei täida või ei saa täita hooldaja kohustusi;
  7) hooldaja või hooldatava surma tõttu;
  8) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on sotsiaalhoolekande osakonnal õigus hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine omal algatusel lõpetada.

  (3) Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine lõpetatakse alates hooldusvajaduse möödumisest või hooldusvajaduse äralangemisest teada saamisel.

§ 8.   Järelevalve

  Sotsiaalhoolekande osakonnal on õigus teostada järelevalvet hooldaja tegevuse üle vähemalt kaks korda aastas.

§ 9.   Vaidluste lahendamine

  (1) Isik, kes leiab, et käesoleva määruse alusel antud haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide maavanemale või pöörduda kohtu poole.

  (2) Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (3) Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 23. augustil 2010.

  (2) Rakendada käesolevat määrust tagasiulatuvalt 1. juulist 2010.

Kaarel Pürg
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus hooldajaks määramise kohta

Lisa 2 Hooldusvajaduse hindamise akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json