HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Leie Lasteaia ”Sipelgapesa” põhimäärus

Leie Lasteaia ”Sipelgapesa” põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kolga-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2012, 13

Leie Lasteaia ”Sipelgapesa” põhimäärus

Vastu võetud 25.02.2011 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  (1) Lasteasutuse nimetus on Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ (edaspidi lasteaed).

  (2) Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ on loodud 1.jaanuaril 2003.a.

§ 2.   Lasteaia haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Lasteaed on Kolga-Jaani Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalõppeasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Lasteaed tegutseb Haridus- ja Teadusministri poolt antud koolitusloa alusel.

§ 3.   Lasteaia liik

  Lasteaia liik on lasteaed.

§ 4.   Lasteasutuse asukoht

  Lasteaia asukoht ja tegutsemiskoht on Kooli Leie küla 70303 Kolga-Jaani vald Viljandimaa.

§ 5.   Teeninduspiirkond ja laste vastuvõtu kord

  (1) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kolga-Jaani valla haldusterritoorium.

  (2) Teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõtule lisaks võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud avaldusi.

  (3) Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

  (4) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Pitsat, sümboolika, eelarve

  (1) Lasteaial on oma nimetusega pitsat.

  (2) Lasteaial on oma sümboolika, lasteaia laul ja koduleht.

  (3) Lasteaial on oma eelarve Kolga-Jaani valla eelarves, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Lasteaia asjaajamine toimub vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale, mille kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

  (2) Lasteaia asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

2. peatükk LASTEAIA TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 8.   Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärgiks on toetada perekonda lapse kasvatamisel koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimaluse pakkumise kaudu.

§ 9.   Lasteaia ülesanded

  Lasteaia ülesandeks on:
  1) luua võimalused ja tingimused koolieast noorematele lastele päevahoiuks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kujundada sobiv õpi- ja arengukeskkond;
  3) soodustada lapse kasvamist ja arenemist arvestades tema ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ning iseärasusi;
  4) luua keskkond terve lapse kasvamiseks;
  5) edendada tervislikke eluviise;
  6) korraldada laste toitlustamist vastavalt päevakavale;
  7) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd vanemate, haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide ning muude asjaomaste organisatsioonide ja isikutega;
  8) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks ja rakendamiseks;
  9) kasutada lasteaiale eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult põhieesmärgi täitmiseks;
  10) lasteaed kannab laste andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 10.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia arengukava, mis lähtub Kolga-Jaani valla arengukavast.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (3) Lasteaia arengukava kinnitab vallavolikogu.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 11.   Struktuur

  (1) Lasteaed on lastele vanuses teisest eluaastast kuni seitsmenda eluaastani.

  (2) Lasteaias on üks liitrühm.

  (3) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

§ 12.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

§ 13.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor.

  (2) Lasteaial on oma kodukord, mille kinnitab direktor.

  (3) Lasteaed võimaldab lastele logopeedilist abi.

  (4) Lasteaed teeb koostööd lastevanematega, kutsudes vähemalt kaks korda aastas kokku lastevanemate üldkoosoleku.

§ 14.   Õppekeel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 15.   Tööaeg

  (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (2) Lasteaia lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 16.   Lapse tervise kaitse

  Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

4. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.   Laste õigused

  (1) Lapsel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale ning eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  2) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;
  3) saada pedagoogidelt igakülgset abi ja toetust alushariduse omandamisel.

  (2) Laste kohustused on kokku lepitud rühma reeglites.

§ 18.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  5) saada lasteaiast ja vallavalitsusest teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  6) osaleda lasteaia üldkoosolekutel ning olla valitud lasteaia hoolekogu liikmeks;
  7) pöörduda vaidluste lahendamiseks ja oma õiguste kaitseks lasteaia direktori, hoolekogu, pedagoogilise nõukogu, vallavalitsuse, riikliku järelevalve teostaja või muu seaduses sätestatud pädeva institutsiooni poole.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma tähtaegselt lapse toidukulu vallavolikogu poolt kehtestatud korras vastavalt vallavalitsuse poolt esitatud arvetele;
  4) informeerima lasteaeda lapse tervislikest erivajadustest, lapse puudumisest või nimekirjast lahkumisest;
  5) tegema lasteaiaga koostööd lapse arengu soodustamiseks.

§ 19.   Lasteaia töötajad

  (1) Lasteaia töötajad on pedagoogid ja teised töötajad. Käesolevas põhimääruses käsitletakse pedagoogina direktorit ja õpetajat.

  (2) Lasteaed kannab pedagoogide andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 20.   Töötajate koosseisu määramine ja töölepingud

  (1) Lasteaia töötajate koosseisu kinnitab vallavolikogu lähtudes lasteaia direktori ettepanekust ja haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust.

  (2) Töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia direktor.

  (3) Lasteaia töötajaks ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku §133 lõike 2 punktis 2, §141 lõike 2 punktis 1,§142 lõike 2 punktis 1, §143 lõike 2 punktis 1, §143’ lõike 2 punktis 1, §-des 144-146 või §-des 175-178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

§ 21.   Konkursi korraldamine ja atesteerimine

  (1) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine, mille tingimused ja korra kinnitab haridus- ja teadusminister.

§ 22.   Lasteaia töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia töötajate tööülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus on määratud töölepingute, ametijuhendite, töökorralduse reeglitega ning muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (3) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (4) Lasteaia töötajate ülesandeks on tagada lasteaia häireteta töö, heaperemehelik majandamine, lasteaia vara korrasolek ning majanduslik teenindamine.

  (5) Lasteaia töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Lasteaia töötajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

5. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE 

§ 23.   Lasteaia direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor.

  (2) Direktor kannab vastutust lasteaia üldseisundi ja arengu ning eelarvevahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise, lasteaiale kasutada antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu eest.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (4) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 24.   Direktori ülesanded ja pädevus

  (1) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik ja häireteta töö, juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse ja muude asjaomaste institutsioonidega.

  (2) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja, omades õigust teha oma pädevuse ja lasteaia eelarve piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus sätestatud ülesannete täitmisele.

  (3) Direktor on aruandekohustuslik lasteaia pidaja ja tema poolt volitatud ametiisikute ees.

  (4) Lasteaia direktor:
  1) korraldab koostöös õpetajatega lasteaia pedagoogilise nõukogu tegevust;
  2) juhib lasteaia finantstegevust ja tagab lasteaia eelarve täitmise;
  3) tagab lasteaia asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  4) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste rakendamise lasteaias;
  5) otsustab lasteaia personalivajaduse üle kooskõlastades koosseisu enne volikogule kinnitamiseks esitamist vallavalitsusega;
  6) korraldab pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks konkursi;
  7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia töötajatega;
  8) tagab töötervishoiu, töö- ja tuleohutuse nõuete täitmise ning kinnitab lasteaia töökorralduslikud dokumendid;
  9) kinnitab lasteaia õppekava ning tegevus- ja päevakava, sisehindamise läbiviimise korra ja sisehindamise aruande;
  10) kinnitab hoolekogu koosseisu;
  11) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) tagab lasteaiaga seotud andmete kandmise üleriigilistesse registritesse;
  13) esitab vallavalitsusele lasteaia tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  14) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  15) annab oma pädevuse piires välja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  16) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 25.   Direktori asendamine

  Direktori äraolekul asendab teda selleks volitatud pedagoog.

§ 26.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja lasteaia direktori käskkirjaga kinnitatud töökorra alusel. Pedagoogilise nõukogu tegevust korraldab direktor.

  (4) Pedagoogilise nõukogu töövormiks on koosolek. Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse ja säilitatakse vastavalt asjaajamise korrale.

§ 27.   Lasteaia hoolekogu

  Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia töötajatega.

§ 28.   Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestvus

  (1) Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja.

  (2) Lasteaia õpetajate esindaja valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel. Lasteaia õpetajate esindaja volitus kestab 2 aastat.

  (3) Lasteaiarühma lastevanemate esindaja valimiseks kutsutakse õppeaasta septembrikuu jooksul kokku rühma vanemate koosolek. Rühma vanemate esindaja valitakse hääletamise teel lihthäälteenamuse alusel.

  (4) Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu vallavalitsuse esindaja, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele.

  (5) Hoolekogu kinnitatakse kaheks õppeaastaks. Hoolekogu volitused kestavad kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

  (6) Lapsevanemast hoolekogu liikme volitus kestab kuni hoolekogu liikmeks valitud lapsevanema lapse lasteaiast väljaarvamiseni.

§ 29.   Hoolekogu pädevus ja töökord

  (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (3) Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Hoolekogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamuse teel.

  (4) Hoolekogu
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamises;
  3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  6) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  8) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia atesteerimiskomisjoni töös;
  9) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  10) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (5) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (6) Lasteaia direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

6. peatükk LASTEAIA VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 30.   Lasteaia vara

  (1) Lasteaia vara on Kolga-Jaani valla omand.

  (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavaraeeskirja kohaselt.

§ 31.   Lasteaia eelarve ja raamatupidamine

  (1) Lasteaial on oma eelarve vallaeelarve osana, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Lasteaia rahastamine toimub vallaeelarve vahenditest.

  (3) Lasteaias käivate laste, kelle elukoht rahvastikuregistriandmetel ei ole Kolga-Jaani vald, toidukulu lasteaias katab lapsevanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab vallavalitsus.

7. peatükk JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 

§ 32.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
13.01.2021 18:20
Veaparandus - Taastatud lõike tekst Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 33.   Aruandlus

  Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 34.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab volikogu otsuse alusel vallavalitsus.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsus tehakse vähemalt neli kuud enne muudatuste tähtaega ning sellest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaeda ning lasteaias käivate laste vanemaid.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaiateenuse kasutamist teises lasteasutuses.

9. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 35.   Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 36.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kolga-Jaani Vallavolikogu 17.detsembri 2002. aasta määrus nr 3 „Leie Lasteaia põhimääruse kinnitamine“.

§ 37.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.märtsil 2011. aastal.

Mati Toomsalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json