Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Jõhvi valla eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2012, 15

Jõhvi valla eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord

Vastu võetud 18.06.2009 nr 146
jõustumine 22.06.2009

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Jõhvi valla eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektidele (edaspidi projektid) ja mittetulundusühingutele toetuste taotlemise, taotluse läbivaatamise ning toetuse eraldamise alused.

  (2) Toetuse eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamisele kaasaaitamine Jõhvi vallas.

§ 2.   Mõisted

  Riskigrupid käesoleva määruse mõistes on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse suhtes enim ohustatud elanikkonna grupid, sh puuetega inimesed, eakad, lapsed, lastega pered, pikaajalised töötud ja sõltuvushäiretega inimesed.

§ 3.   Toetuse taotlejad

  Toetust võivad taotleda eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle tegevuse eesmärgiks on sotsiaalsele turvalisusele kaasa aitamine ning riskigruppidele suunatud teenuste arendamine Jõhvi vallas.

§ 4.   Toetatavad projektid

  Toetatakse riskigruppide toimetulekut toetavaid projekte, mis aitavad kaasa uute sotsiaalteenuste arendamisele Jõhvi vallas. Taotleja võib toetust kasutada ainult projektis ettenähtud kulutuste katteks.

§ 5.   Tegevustoetused

  (1) Tegevustoetust on õigus taotleda Jõhvi vallas sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevatel mittetulundusühingutel, kelle tegevuse sisuks on riskigruppide toimetuleku toetamine.

  (2) Tegevustoetust antakse mittetulundusühingutele nende igapäevase tegevuse toetamiseks.

§ 6.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Toetuse taotlused tuleb esitada vastaval taotluse vormil (käesoleva määruse lisa nr 1).

  (3) Projektitoetuse taotlusi esitatakse eelarve aasta jooksul vastavalt vajadusele.

  (4) Taotlusele peab olema lisatud projekt, milles on märgitud:
  1) projekti eesmärk;
  2) projekti tegevuste kirjeldus ja ajakava;
  3) oodatav tulemus;
  4) eelarve ja kaasfinantseerijad;
  5) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (5) Tegevustoetuse taotlus esitatakse üks kord aastas – 15. septembriks.

§ 7.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Toetuse taotlused vaatab läbi Jõhvi Vallvalitsuse sotsiaalhoolekande komisjon.

  (2) Sotsiaalhoolekande komisjonil on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

§ 8.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus eelarve menetlemisel, arvestades Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande komisjoni seisukohta, taotletava toetuse osakaalu mittetulundusühingu eelarves ning valla eelarveliste vahendite piisavust.

  (2) Tegevustoetuse eraldamine otsustatakse peale vallaeelarve vastuvõtmist.

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  Toetuse saajaga sõlmib vallavalitsus lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse saamise otstarve ja toetuse maksmise tähtajad;
  3) toetuse saaja kohustused toetuse sihipärasel kasutamisel;
  4) sotsiaalosakonna õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) aruande esitamise aeg ja kord.

§ 10.   Kontroll toetuse kasutamise üle ja aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab pidama arvestust talle valla eelarvest eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

  (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida, kas toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingutingimuste kohaselt ning nõuda seletusi ja vahearuandeid.

  (3) Toetuse saaja peab esitama toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta aruande järgneva aasta 15. jaanuariks vastavalt aruande vormile (käesoleva määruse lisa 2).

  (4) Eraldatud toetuse sihtotstarbelist kasutamist kontrollib ning aruande esitamist jälgib vallavolikogu sotsiaalkomisjon vastavalt käesoleva määrusega kinnitatud järelkontrolli tingimustele.
[muudetud Jõhvi Vallavolikogu 20.05.2010 määrusega nr18, jõustus 24.05.2010]

  (5) Vallavalitsusel on õigus leping peatada või lõpetada ja /või nõuda eraldatud toetus tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei ole toetust kasutanud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel teadlikult esitanud valeandmeid;
  3) projekt, millele toetust taotleti, on jäänud teostamata;
  4) toetuse saaja ei ole nõuetekohaselt täitnud lepingu tingimusi;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 11.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 22. juunil 2009.

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Aruande vorm

/otsingu_soovitused.json