Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra (kinnitatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011.a määrusega nr 59) muutmine

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2013
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 1

Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra (kinnitatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.09.2011.a määrusega nr 59) muutmine

Vastu võetud 24.04.2013 nr 95

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 ja Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel.

§ 1.  Muuta Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 11 lg 1 ja sõnastada uues redaktsioonis: “(1) Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne. Kui põhitegevuse tulem on kavandatud vastavalt käesoleva korra §21 lõikele 31, siis võib see olla aruandeaasta lõpu seisuga negatiivne eelarves kavandatud ulatuses”.

§ 2.  Muuta Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 12 lg 1 p 5 ja sõnastada uues redaktsioonis: “5) saadud toetuste tagasimakse kohustused”.

§ 3.  Täiendada Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 12 lg 1 punktidega 51 ja 52 järgmises redaktsioonis: “51) toetuseks saadud ettemaksed; 52) toetuste andmise kohustused”.

§ 4.  Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 18 lg 5 p 3.

§ 5.  Täiendada Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 20 lõigetega 4 ja 5 järgmises redaktsioonis: “(4) Linnavalitsusel on õigus ajutiselt piirata eelarves ettenähtud väljaminekute (sh põhitegevuse kulude) tegemist. Linnavalitsus teavitab väljaminekute piiramisest Linnavolikogu”. “(5) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ettenähtud”.

§ 6.  Muuta Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 21 lg 3 ja sõnastada uues redaktsioonis: “(3) Linnavalitsus esitab andmed eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks”.

§ 7.  Täiendada Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra § 21 lõikega 31 järgmises redaktsioonis: “(31) Eelarvestrateegia perioodil võib kahel mittejärjestikusel aastal kavandada kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tulemit lubatavast väärtusest väiksemana. Sellisel juhul peab eelarvestrateegiaga hõlmatud aastate põhitegevuse tulemite summa olema null või positiivne”.

§ 8.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Inge Muškina
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json