Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 19

Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord

Vastu võetud 26.03.2013 nr 94

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib sihtotstarbelist toetamist (edaspidi toetus) korterelamute õuealade heakorrastamiseks Sillamäe linnas.

  (2) Korras sätestatakse toetuse eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded toetuse taotlejale ja esitatavale taotlusele, toetuse suurus, taotluse menetlemine ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

  (3) Korterelamu on korra mõistes kolme või enama korteriga korterelamu, mis asub Sillamäe linna haldusterritooriumil.

  (4) Korterelamu hoov/õueala (edaspidi hoov) on korra mõistes korterelamu(id)t ümbritsev maa-ala, mis piirneb järgmise krundiga, kui ei ole teisiti kokku lepitud, ja asub Sillamäe linna haldusterritooriumil.

  (5) Toetust eraldatakse Sillamäe linna eelarves korterelamute õuealade heakorrastamiseks ettenähtud vahendite piires.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse üldeesmärk on suurendada linna territooriumil elukeskkonna atraktiivsust kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu.

  (2) Sihtotstarbelise toetuse eesmärgiks on:
  1) suurendada korteriühistute ja korteriomanike ühisuste omaalgatust ja koostöötahet korterelamutes;
  2) tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes;
  3) parandada hoovide välisilmet.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks on Sillamäe linna haldusterritooriumil asuvad korteriühistud ja korteriomanike ühisused (edaspidi taotleja).

  (2) Toetust võivad taotleda Sillamäe linnas tegutsevad korteriühistud või korteriomanike ühisused.

  (3) Toetust ei saa taotleda korteriühistu või korteriomanike ühisus, kellel on kehtiv „Ehitusseaduse“ või Sillamäe linna õigusaktide rikkumine.

  (4) Juhul, kui taotleja koosseisu kuulub enam kui üks elamu, võib taotleda toetust iga elamu kohta eraldi tingimusel, et taotletav elamu ning toetatavad tegevused vastavad korras sätestatud nõuetele.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Taotleja võib taotleda toetust käesoleva määruse lisas 1 nimetatud tegevuste (edaspidi tegevus) osas, kui rekonstrueeritava või parandatava ja uuendatava või heakorrastatava või rajatava objekti (edaspidi objekt) olemasolev või kavandatav asukoht vastab korra § 1 lõike 4 nõuetele, samuti kui Sillamäe linna eelarves on selleks ette nähtud vahendid vastavalt korra § 1 lõikele 5.

  (2) Kavandatavad tegevused (edaspidi projekt) peavad olema kooskõlas Sillamäe linna arhitektuuriliste, looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

  (3) Taotleja peab omama projekti kohta tehniliste tingimuste loetelu, aga ehitustegevuste juhul Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt välja antud projekteerimistingimused.

  (4) Taotleja peab saama reeglina kolmelt pakkujalt hinnapakkumise koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumine).

  (5) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes teiste hinnapakkumistega.

  (6) Kavandatava projekti kestus on kuni üks aasta taotluse rahuldamise otsuse vastuvõtmise hetkest.

  (7) Projekti eesmärk peab olema selge ja tööde vajalikkus sihtgrupile põhjendatud.

  (8) Taotleja juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise esitanud isiku juhtorgani liikmed, aktsionärid või osanikud.

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Projekti maksumuse moodustab tööde/teenuste/kaupade maksumus, mis on vajalik valitud tegevuse teostamiseks, korras ettenähtud täiendava objekti rajamisel ka rajatava objekti maksumus.

  (2) Toetust antakse suuruses:
  1) kuni 50% projekti maksumusest, kui taotleja teostab tegevust Sillamäe linna miljööväärtuslikel aladel;
  2) kuni 30% projekti maksumusest käesoleva lõike punktis 1 nimetamata taotlejale.

  (3) Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on:
  1) 10% Sillamäe linna eelarves korterelamute õuealade (hoovide) heakorrastamiseks ettenähtud üldsummast, käesoleva korra § 5 lõike 2 punktis 1 nimetatud objekti kohta;
  2) 7% Sillamäe linna eelarves korterelamute õuealade (hoovide) heakorrastamiseks ettenähtud üldsummast, käesoleva korra § 5 lõike 2 punktis 2 nimetatud objekti kohta.

  (4) Toetust eraldatakse mitte rohkem kui üks kord eelarve aastas ühele elumajale.

§ 6.   Taotlusele esitatavad nõuded

  Taotluse koosseisus esitatakse järgmised allkirjastatud dokumendid ühes eksemplaris:
  1) vormikohane toetuse taotlus korterelamu hoovide heakorrastamiseks vastavalt käesoleva määruse lisale 2;
  2) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu hoovi korrastamiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust rahaliste vahendite olemasolu kohta omafinanseerimise suuruses;
  3) pakkuja(te) objekti (projektile) hinnapakkumise koopiad koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
  4) taotleja protokollilise otsuse koopia, kusjuures toodud ühest pakkujast väljavalitud optimaalne hinnapakkumine, mis vastab tehnilisele spetsifikatsioonile või välja antud linnavalitsuse poolt projekteerimistingimustele;
  5) juhul, kui kavandatakse määruse lisa 1 koodi 1, 2, 4 ja 6 all nimetatud tegevust, esitatakse „Ehitusseadusega“ ettenähtud korras koostatud ehitusprojekt ja ehitusluba;
  6) juhul, kui kavandatakse määruse lisa 1 koodi 8 all nimetatud tegevust, esitatakse „Ehitusseadusega“ ettenähtud korras koostatud ehitusprojekt ja linnavalitsuse kirjalik nõusolek;
  7) juhul, kui kavandatakse määruse lisa 1 koodi 3, 4 ja 8 all remonditööks nimetatud tegevust, esitatakse remontimiseks kavandatavate kohtade asukohaskeem ja tööde tehniline kirjeldus (kus on märgitud teede või kõnniteede katmise liik);
  8) juhul, kui kavandatakse määruse lisa 1 koodi 5, 7 ja 9 all nimetatud tegevust, esitatakse linnavalitsuse arenguosakonna ja linnamajanduse osakonna ning tehnovõrgude valdajatega kooskõlastatud eskiis, kus on märgitud spordi/mänguväljaku, väikearhitektuurivormide/konstruktsiooni või haljastuse maatüki soovitav asukoht.

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotleja esitab linnakantseleisse toetuse taotluse (edaspidi taotlus) paragrahvis 6 kehtestatud nõuete kohaselt.

  (2) Taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill ja 1. august.

  (3) Kulutuste tegemine enne linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist taotluse rahuldamise kohta toimub taotleja omavastutusel.

  (4) Taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni. Komisjoni koosseis kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega. Sealhulgas lülitatakse komisjoni koosseisu linnavalitsuse osakondade spetsialistid ja Sillamäe Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esindaja.

  (5) Tähtajaks laekunud taotlused arutab komisjon läbi 14 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise lõpptähtajast.

  (6) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente, taotlust ei menetleta ning see tagastatakse taotlejale.

  (7) Vajadusel võib komisjon nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (8) Komisjoni liikmetel on õigus kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust kohapeal.

  (9) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui on täidetud korras sätestatud nõuded.

  (10) Komisjon määrab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes korra alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (11) Kui taotluse täies mahus rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha taotlejale ettepaneku toetuse summa vähendamiseks või toetatava tegevuse muutmiseks tingimusel, et saavutatakse taotluses toodud projekti eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa või tegevuste muutmisega, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (12) Komisjon teeb otsuse taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kohta. Kui taotleja kavandatav projekt ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse mittevastavaks tunnistamise otsuses, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal on mittenõuetekohasus kindlaks tehtud.

  (13) Juhul kui komisjon taotlust ei toeta, esitab komisjon taotlejale väljavõtte komisjoni istungi protokollist koos vastava seletusega.

  (14) Juhul kui toetab taotlust, valmistab komisjon ette ning esitab linnavalitsusele ettepanekud taotluste rahuldamiseks ja raha eraldamiseks.

  (15) Komisjoni poolt esitatud ettepanekute alusel võtab linnavalitsus vastu korralduse rahaliste vahendite eraldamiseks ja finantseerimislepingu (edaspidi leping) sõlmimiseks.

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Linnavalitsus saadab vastavaks tunnistatud taotlejale (edaspidi toetuse saaja) taotluse rahuldamise linnavalitsuse korralduse koopia koos teatega lepingu sõlmimise tähtaja kohta posti teel.

  (2) Toetuse eraldamise korralduse alusel sõlmitakse linnavalitsuse ja taotleja vahel leping. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  3) toetuse väljamaksmise tähtaeg;
  4) dokumentide esitamise aeg ja kord, mis kinnitaks tööde teostamist;
  5) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) toetuse saaja kohustused, s.h:
a) hoidma korras, kasutama sihtotstarbeliselt ja kandma kõik kulud, mis on seotud rekonstrueeritud, rajatud või heakorrastatud objekti ülalpidamisega määramata aja jooksul;
b) linnavalitsuse nõudmisel maksma ühe kuu jooksul tagasi saadud toetuse summa juhul, kui objekti kasutati mittesihipäraselt, kui toetuse taotlemiseks esitati ebaõiged andmed või rikkuti muid käesolevast korrast tulenevaid sätteid;
c) teavitama kirjalikult linnavalitsust oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest, korteriühistu ühinemisest või jagunemisest, muutustest, mis on seotud heakorrastatava objektiga ja muudest asjaoludest, mis mõjutavad toetuse saamist ja kasutamist;
  7) poolte vastutus lepingu rikkumise korral.

  (3) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut ühe kuu jooksul arvates teate saatmise päevast, on linnavalitsusel õigus tunnistada kehtetuks korraldus toetuse andmise kohta nimetatud toetuse saaja osas.

  (4) Lepinguga ettenähtud summade väljamaksmise tingimuseks on taotleja poolt järgmiste dokumentide esitamine:
  1) arve koopia väljastamine isiku poolt, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa. Arve koopial märgitud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele;
  2) täitjaga sõlmitud tööde või teenuste lepingu koopia vastavalt valitud hinnapakkumisele;
  3) tellija ja täitja esindajate poolt allkirjastatud üleandmis-vastuvõtmise akti koopia osutatud teenuse, tehtud tööde või müüdud kauba kohta;
  4) maksekorralduse koopia, mis kinnitab omafinantseeringu osa tasumist;
  5) uute rajatiste ehitamise puhul (võrgud, kõnniteed, parklad, piirded jm) esitatakse seadusega ettenähtud korras väljastatud kasutusluba;
  6) olemasolevate ehitiste remondi (võrgud, kõnniteed, teed ja muud) ja haljastustööde puhul esitatakse linnavalitsuse poolt välja antud kaeveluba.

  (5) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast projekti lõppemist linnavalitsusele korra § 8 lõikes 4 toodud dokumendid koos saatekirjaga.

§ 9.   Kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja peab pidama arvestust talle linna eelarvest eraldatud vahendite sihipärase kasutamise üle.

  (2) Objekti järelevalvet teostatakse komisjoni liikme poolt (edaspidi järelevalve teostaja).

  (3) Järelevalve teostajal on õigus kontrollida teostatavate tööde või teenuste vastavust toetuse sihtotstarbele ning nõuda seletusi ja lisadokumente, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (4) Järelevalve teostajal on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutusi.

§ 10.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetust makstakse välja toetuse saajale, kui toetuse saaja on pärast projekti lõppemist tasunud täielikult või omafinantseeringu mahus tellitud teenuse, töö või ostetud kauba eest.

  (2) Enne toetuse väljamaksmist kontrollib linnavalitsus tehtud tööde tegelikkust ja nende tööde vastavust projektile 10 kalendripäeva jooksul pärast toetuse saaja poolt korra § 8 lõikes 4 toodud dokumentide esitamist.

  (3) Järelevalve teostaja oma allkirga kinnitab taotleja poolt esitatud saatekirjal (korra § 8 lõige 5) projektikohaste tööde lõppemist ning sihtotstarbelise toetuse vajadust vastavalt tehtud töödele.

  (4) Toetus kantakse üle toetuse saaja arveldusarvele.

  (5) Toetust ei maksta:
  1) kui toetuse saaja ei ole tasunud täielikult või omafinantseeringu mahus projekti tööde eest või ei ole esitanud nõuetekohaseid kulutuste tegemist tõendavaid dokumente;
  2) kui toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, kuid jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
  3) kui puudub ehitusseaduse tähenduses nõutav kasutusluba või korras ettenähtud tellitud teenuste, tehtud tööde või müüdud kauba vastuvõtu-üleandmise akt;
  4) projekteerimis- või uurimistööde eest.

  (6) Linnavalitsus teavitab toetuse saajat lepinguga ette nähtud toetuse maksmisest keeldumise kohta 3 tööpäeva jooksul posti teel, s.t. ajast, kui selgusid keeldumise aluseks olevad asjaolud.

§ 11.   Dokumentide säilitamine

  (1) Korra alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse linnavalitsuses vähemalt 7 aastat.

  (2) Toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt 7 aastat.

Inna Nazarova
volikogu esimees

Lisa 1 Heakorrastustööde loetelu

Lisa 2 Toetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json