Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.04.2022, 33

Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord

Vastu võetud 24.08.2006 nr 34
jõustumine 27.08.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.11.200702.12.2007
25.11.201028.11.2010
22.11.201225.11.2012
21.04.2022RT IV, 30.04.2022, 1203.05.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja Narva Linnavalitsuse 08.03.2006 a. määrusega nr 257 kinnitatud Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja § 43 lõike 8 ja § 58 lõike 2 alusel.

1. peatükk Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord 

1. jagu Üldsätted 

§ 1.   Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kord (edaspidi – kord) reguleerib:

  (1) Narva linna omandis oleva vara (edaspidi – linnavara) kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist ja hävitamist.

  (2) Narva linnale kuuluva rahanõude lootusetuks tunnistamist ja mahakandmist;

  (3) ehitise, mis on Narva linna omandis vallasasjana ehitisregistrisse kandmata ja asub õigusvastaselt võõrandatud maal, mahakandmine.

§ 2.   Linnavara kõlbmatuks tunnistamise korral tuleb vastava otsuse vormistamisel ja täitmisel juhinduda raamatupidamisseadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, muudest õigusaktidest ja käesolevast korrast.

§ 3.   Rahanõue tunnistatakse lootusetuks Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja § 43 lõike 8 põhimõtetele kohaselt.

§ 31.   Dokument, millega vormistatakse otsus linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kohta või otsus rahanõude lootusetuks tunnistamise ja tunnistatud lootusetuks rahanõude mahakandmise kohta, peab vastama nõuetele, mis esitab haldusmenetluse seadus haldusaktile.

§ 4.   Korras mõistetakse linnavara all kõik kinnis- ja vallasasjad, mis on NARVA linna omandis, ja NARVA linna rahalised nõuded.

[uus sõnastus - jõust. 02.12.2007]

§ 5.   Korra alusel võib tunnistada kõlbamatuks, mahakanda ja hävitada ainult linnvara, mis on Narva asutuse, mis on märgitud Narva linna põhimääruse §§-des 10.1.1 ja 10.1.2 (edaspidi – linnavara valitseja), valduses.

§ 6.   Enne linnavara, mis on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise, Narva linna valitsemise või tulu saamise otstarbeks, kõlbmatuks tunnistamist peab selle linnavara valdaja tegema Narva linna teistele asutustele päringu selle kohta, kas vara ei ole nendele vajalik valitsemise otstarbeks. Kui Narva linna teistel asutustel ei ole sellist vara vaja avaliku kasutamise, linna valitsemise või tulu saamise otstarbeks, siis peab linnavara valitseja võimalusel linnavara, mis on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise või linna valitsemise ja tulu saamise otstarbeks selle linnavara otse valdaja poolt, müüma, järgides Narva linna kohaliku omavalitsuse õigusaktidest.

§ 7.   Linnavara tunnistatakse kõlbmatuks, kui:

  (1) linnavara on muutunud kõlbmatuks avaliku kasutamise Narva linna valitsemise või tulu saamise otstarbeks ning linnavara pole õnnestunud võõrandada;

  (2) on tõestatud linnavara säilitamise ebaotstarbekus;

  (3) linnavara on osaliselt või täielikult hävinud.

§ 8.   Enne linnavara kõlbmatuks tunnistamist peab olema lahendatud selle varaga seotud õiguste ja kohustuste ülekandmise küsimus.

2. jagu Linnavara kõlbamatuks tunnistamise taotluste koostamise ja esitamise kord 

§ 9.   Käesoleva korra §-des 6-7 nimetatud ja dokumentaalselt tõendatud asjaolude ilmnemisel esitab linnavara valitseja käesoleva korra punkti § 11 nõuetele vastava taotluse koos tõendavate dokumentidega Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjonile läbivaatamiseks. Juhul, kui linnavarakomisjon peab esitatud taotlust põhjendatuks, valmistab ette linnavara valitseja haldusakti eelnõu, linnavara kõlbamatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävimiseks ning esitab selle koos käesoleva korra § 9 esimeses lauses nimetatud dokumentidega pädevale haldusorganile § 14 lõike 1 kohaselt otsuse vastuvõtmiseks.

§ 10.   Käesoleva korra §-s 4 nimetamata linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise otsustab linnavara valitseja vastavalt käesoleva korra põhimõttele, käesoleva korra § 14 lõike 2 alusel.

§ 11.   Linnavara kõlbamatuks tunnistamise taotlus peab sisaldama:

  (1) linnavara liiki, täielikku nimetust, kogust, munitsipaalomandisse üleandmise või soetamise aega, maksumust, jääkväärtust, tehnilisi andmeid ja asukohta ning seisukorra lühiiseloomustust taotluse esitamise ajal;

  (2) linnavaraosa kõlbmatuks tunnistamise taotluse korral selle lühikirjeldust, osakaalu tervikust protsentides ja rahalises väljenduses;

  (3) andmeid jooksva aruandeaasta ümberhindluse või allahindluse kohta (summa +/-);

  (4) linnavara remontide, parenduste ja ümberehituste maksumust jooksval aruandeaastal;

  (5) linnavaraga seotud eritingimusi (kultuuri-, arhitektuuriline väärtus, keskkonnaohtlikkus, jne);

  (6) infot, millest selgub, et linnavara ei ole õnnestunud kasutusse anda ega võõrandada, samuti linnavara säilitamise ebaotstarbekuse puhul seda tõendavat infot;

  (7) linnavara osalise või täieliku hävimise korral kõiki sellekohaseid dokumentaalseid andmeid;

  (8) linnavara või selle osa kõlbmatuks tunnistamise peamisi põhjusi, selle linnavara hävitamise tegevuskava arvestades keskkonnatalituse, päästeteenistuse ja teiste asjakohaste ametite ja organisatsioonide ettekirjutusi;

  (9) linnavara hävitamiseks vajalike tööde eelarvet;

  (10) linnavaraga seotud rahalisi õigusi ja kohustusi tõendavat dokumentatsiooni;

  (11) kinnisasja oluliseks osaks oleva ehitise puhul andmeid kinnistusraamatu kande kohta;

  (12) märget linnavara registri kande kohta;

  (13) muid linnavaraga seotud olulisi andmeid;

  (14) taotlus linnavara kõlbamatuks tunnistamise ja volituse selle linnavara mahakandmiseks ja hävitamiseks andmise kohta.

§ 12.   Linnavara kõlbamatuks tunnistamise taotluse koostaja on kohustatud linnavara tegeliku väärtuse hindamiseks avaldama kogu tema valduses oleva sellekohase olulise teabe.

§ 13.   Linnavara kõlbmatuks tunnistamise otsuse vastuvõtjal on õigus linnavara puuduliku info korral nõuda täiendavate andmete esitamist ja vajadusel linnavara kõlbmatuks tunnistamise otstarbekuse ekspertiisi.

3. jagu Otsuse linnavara kõlbamatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kohta vastuvõtmine ja täitmine 

§ 14.   Narva Linnavalitsus otsustab järgmine vara kõlbamatuks tunnistamist, mahakandmist ja hävitamist:

  (1) maatüki oluliseks osaks oleva ehitis (hoone ja/või rajatis) või selle osa;

  (2) vallasasi, mis on raamatupidamisseaduse kohaselt käsitletav põhivarana ja mille bilansiline maksumus on üle 5 000 eurot ja alates 01.01.2023.a on 10 000 eurot;
[RT IV, 30.04.2022, 12 - jõust. 03.05.2022]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 30.04.2022, 12 - jõust. 03.05.2022]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 30.04.2022, 12 - jõust. 03.05.2022]

§ 141.   Korra § 14 punktides 1-4 nimetamata linnavara kõlbmatuks tunnistamist, mahakandmist ja hävitamist otsustab NARVA linna kohaliku omavalitsuse asutuse, kes on linnavara otse valdaja, juhataja.

[täiendatud - jõust. 02.12.2007]

§ 142.   Linnavara parenduste käigus selle linnavara demonteeritud või lammutud osade, seal hulgas ehitise osade, kõlbamatuks tunnistamist ja mahakandmist otsustab NARVA linna kohaliku omavalitsuse asutuse, kes on ülalnimetatud linnavara otse valdaja, juhataja.

[täiendatud - jõust. 02.12.2007]

§ 15.   Kui otsus linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kohta võtab vastu Narva linnavalitsus, siis selle otsus vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Kui otsus linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kohta võtab vastu linnavara valitseja, siis selle otsus vormistatakse Narva linna asutuse, kes on linnavara valitseja, juhataja käskkirjaga.

§ 16.   Otsus linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise kohta peab sisaldama:

  (1) linnavara kõlbamatuks tunnistamise taotlusega nõustumist või mittenõustumist;

  (2) linnavara kõlbamatuks tunnistamise taotlusega nõustumisel linnavara kõlbmatuks tunnistamise otsust ja volitamist vara bilansist mahakandmiseks ja hävitamiseks;

  (3) linnavara kõlbamatuks tunnistamise taotlusega mittenõustumisel põhjendust, mille alusel on keeldutud selle taotluse rahuldamisest;

  (4) märget varaga seotud rahaliste õiguste ja kohustuste ülekandmise kohta.

§ 161.   Hävitamisele kuuluva vallasasja tasuta võõrandamine

  (1) Juhul kui hävitamisele kuuluva vallasasja vastu tunneb huvi isik, kes soovib saada vara enda omandisse, võib vallasasja kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise otsustaja otsustada vallasasja tasuta võõrandamise sellest huvitatud isikule.

  (2) Juhul kui hävitamisele kuuluva vallasasja tasuta omandamise vastu tunneb huvi mitu isikut, siis võõrandatakse vallasasi eelkõige sihtasutusele või mittetulundusühingule, mille asutajaks on Narva linn, osaühingule või aktsiaseltsile, mille osanikuks või aktsionäriks on Narva linn, ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 2 punkti 9 tähenduses Narva linna valitseva mõju all olevale üksusele.

  (3) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 määratud isik hävitamisele kuuluva vallasasja tasuta omandamise vastu huvi ei tundnud, siis vallasasi võõrandatakse tasuta eelkõige mittetulundusühingutele ja hooneühistutele, kelle asukoht on Narva linnas.

  (4) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikedes 2 ja 3 nimetatud isikud hävitamisele kuuluva vallasasja tasuta omandamise vastu huvi ei tundnud, siis vallasasi võõrandatakse selliselt, et võõrandamisel oleks tagatud võrdse kohtlemise põhimõte ja võõrandamise otsuse läbipaistvus, ja õiguse vallasasjade omandamiseks saavad füüsilised isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete järgi Narva linnas või juriidilised isikud, kelle asukoht on Narva linnas.
[RT IV, 30.04.2022, 12 - jõust. 03.05.2022]

§ 17.   Kui korra § 11 punktis 9 sätestatud tingimuste täitmisel võib tekkida kahju või linnavara kujutab endast ohtu keskkonnale, võib linnavara kõlbamatuks tunnistamise taotluse otsustaja kahjude ja riski vähendamiseks, võimaluse korral ka nende vältimiseks, määrata ajalisi ja muid eritingimusi linnavara kõlbmatuks tunnistamisel, mahakandmisel ja hävitamisel.

§ 18.   Linnavara kõlbamatuks tunnistamise taotluse otsustaja on kohustatud jätma linnavara kõlbamatuks tunnistamise taotluse rahuldamata, kui taotlus:

  (1) ei ole piisavalt põhjendatud;

  (2) on majanduslikult ebaotstarbekas;

  (3) on vastuolus Narva linna huvidega;

  (4) on vastuolus kehtivate õigusaktidega.

§ 19.   Linnavara hävitamisel tuleb vormistada kahes eksemplaris dokument, mis peab sisaldama:

  (1) korra § 11 punktides 1-13 nimetatud andmeid;

  (2) viide linnavara kõlbmatuks tunnistamise otsusele;

  (3) linnavara hävitamise tegelikke kulusid;

  (4) andmeid linnavara hävitamisest saadud materiaalsete väärtuste kohta;

  (5) andmed linnavaraga seotud kohustuste ja õiguste ülekandmise kohta.

§ 191.   Hävitamisele kuuluva vallasasja tasuta võõrandamise vormistamine

  Hävitamisele kuuluva vallasasja võõrandamise korral vormistatakse vallasasja tasuta võõrandamise leping või kahes eksemplaris muu dokument, mis peab sisaldama:
  1) korra § 11 punktides 1-13 nimetatud andmeid;
  2) viidet linnavara kõlbmatuks tunnistamise otsusele.
[RT IV, 30.04.2022, 12 - jõust. 03.05.2022]

§ 20.   Korra § 19 nimetatud dokumendi üks eksemplar säilitatakse hävitud linnavara valdajal ja teine eksemplar hävitud linnavara valdaja esitab korra §-s 19 nimetatud dokument 10 tööpäeva jooksul arvates linnavara hävitamise päevast linnavara registri vastava kanne tegemiseks.

§ 21.   Raamatupidamise kirjed mahakantud ja/või hävitatud linnavara kohta koostatakse vastavuses raamatupidamist korraldavate õigusaktide nõuetega.

4. jagu Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja mahakandmine 

§ 22.   Otsuse rahanõude lootusetuks tunnistamise ja lootusetu rahanõude mahakandmise kohta võetakse otsused vastu järgmiselt:

  (1) rahanõude, mille summa on 64 000 eurot ja üle puhul - Narva Linnavolikogu poolt;

  (2) rahanõude, mille summa on alla 64 000 eurot puhul - Narva Linnavalitsuse poolt;

  (3) rahanõude, mille summa on 640 eurot või alla puhul – rahanõude valitseja Narva linna asutustest (edaspidi - rahanõude valitseja) käesoleva korra põhimõtete kohaselt.
[uus sõnastus - jõust. 25.11.2012]

§ 23.   Lootusetu rahanõude mahakandmise taotlus peab sisaldama:

  (1) lootusetuks tunnistava rahanõude sisu , suurus, tekkimise aeg ja alus;

  (2) meetmed, mida linnavaraks oleva ja lootusetuks tunnistatava rahanõude valitseja, rakendas selle rahanõude rahuldamiseks ja nõude rahuldamata jätmise põhjused;

  (3) andmeid lootusetuks tunnistava rahanõude allahindluse kohta lähtudes Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja § 43 lõikest 4;

  (4) lootusetuks tunnistatava rahanõudega seotud õiguste ja kohustuste üleminek ning seda tõendavat dokumentatsiooni;

  (5) muid lootusetuks tunnistava rahanõudega seotud olulisi andmeid;

  (6) taotlus rahanõue lootusetuks tunnistamise ja volituse selle nõude mahakandmiseks andmise kohta.

§ 24.   Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja § 43 lõikes 8 nimetatud ja dokumentaalselt tõendatud asjaolude ilmnemisel koostab lootusetuks tunnistatava rahanõude valitseja rahanõude lootusetuks tunnistamise taotluse ja esitab selle koos tõendavate dokumentidega Narva linnavalitsuse linnavarakomisjoni läbivaatamiseks. Kui linnavarakomisjon peab esitatud taotlust põhjendatuks, koostab rahanõude valitseja rahanõude lootusetuks tunnistamise ja mahakandmise kohta Narva Linnavalitsuse korralduse või Narva Linnavolikogu otsuse eelnõu.

[uus sõnastus - jõust. 25.11.2012]

§ 25.   Kui lootusetuks tunnistatava rahanõude maksumus ilma allahindluseta, mis on ette nähtud Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja § 43 lõikes 4, on 640 eurot või vähem, siis rahanõude valitseja, esitamata rahanõude lootusetuks tunnistamise taotluse Narva linnavalitsuse linnavarakomisjonile, otsustab ise selle rahanõude lootusetuks tunnistamist ja mahakandmist vastavalt käesoleva korra põhimõttele ja käesoleva korra § 22 lõike 2 alusel.

[ - jõust. 28.11.2010]

§ 26.   Otsus rahanõude lootusetuks tunnistamise ja mahakandmise kohta peab sisaldama:

  (1) rahanõude lootusetuks tunnistamise taotlusega nõustumist;

  (2) rahanõude lootusetuks tunnistamise otsust ja volitamist selle rahanõude bilansist mahakandmiseks;

  (3) märget lootusetuks tunnistatud rahanõudega seotud õiguste ja kohustuste ülekandmise kohta.

§ 27.   Korra §-s 26 nimetatud otsus on alus lootusetuks tunnistatud rahanõude mahakandmiseks selle rahanõude valitseja poolt.

2. peatükk Rakendussätted 

§ 28.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 29.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json