Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Linnaelanike küsitluse läbiviimise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 29

Linnaelanike küsitluse läbiviimise kord

Vastu võetud 16.08.2007 nr 33
jõustumine 01.09.2007

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lg 2 p 2, § 15 lg 2 ja § 22 lg 1 p 37 ning Narva Linna põhimääruse punktist 4.1.2, Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Üldsätted

  (1) Linnaelanike küsitluse (edaspidi küsitlus) läbiviimise kord sätestab küsitluse algatamise, läbiviimise ja küsitluse tulemuste kindlakstegemise põhimõtted.

  (2) Küsitlus viiakse läbi kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvates olulistes küsimustes eesmärgiga teada saada linnaelanike arvamusi.

  (3) Küsitlus peab olema avalik ning lähtuma riigi ja Narva linna õigusaktidest.

  (4) Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 18-aastasel isikul, kelle registreerimiskohaks on rahvastikuregistris märgitud Narva linn.

  (5) Igal küsitlusel osalejal on hääli vastavalt küsimuste arvule.

§ 2.   Küsitluse algatamine

  Küsitluse algatamise õigus on:
  1) Narva Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) liikmetel, kui algatusel on vähemalt 15 linnavolikogu liikme toetusallkiri;
  2) Narva Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus);
  3) vähemalt 1% hääleõiguslikel linnaelanikel.

§ 3.   Küsitluse korraldamine

  (1) Küsitluse korraldamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Linnavolikogu otsuses peab olema sätestatud:
  1) küsitluse küsimus(ed), mis peab olema formuleeritud selgelt, arusaadavalt ja ühemõtteliselt;
  2) küsitluse läbiviimise aeg ja viis;
  3) küsitluse kulude katteallikas.

§ 4.   Küsitluse läbiviimise viis ja korraldajad

  Küsitluse viib läbi linnakomisjon koostöös küsitluspunktide komisjonidega küsitluspunktides.

§ 5.   Linnavalitsuse ja Narva Linnakantselei (edaspidi linnakantselei) ülesanded

  (1) Linnavalitsuse ülesanne on:
  1) kehtestada küsitluslehe vorm, küsitluslehe hoidmise ja hävitamise kord ning küsitluslehe täitmise kord linnaelanike küsitlusel;
  2) moodustada küsitluse korraldamiseks linnakomisjoni ja küsitluspunktide komisjonid;
  3) määrata küsitluspunktide arv, paiknemine ja lahtiolekuajad.

  (2) Linnakantselei ülesanne on:
  1) korraldada Narva rahvastiku arvestuse süsteemi rahvaküsitluse tarkvaralise mooduli töö;
  2) korraldada küsitluse dokumentide ja küsitluslehtede trükkimine;
  3) otsustada küsitlusega seonduvaid tehnilisi küsimusi;
  4) tagada linnakomisjoni ja küsitluspunktide tehniline teenindamine.

§ 6.   Linnakomisjoni ja küsitluspunkti komisjoni ülesanded

  (1) Linnakomisjoni ülesanne on:
  1) tagada korra ühetaoline kohandamine kogu Narva haldusterritooriumil;
  2) anda vajadusel juhiseid ja selgitusi;
  3) teha kindlaks küsitluse tulemused ja avalikustada need;
  4) vaadata läbi avaldused ja kaebused küsitluse läbiviimise kohta ja teha nende suhtes otsused;
  5) kontrollida käesoleva korra täitmist.

  (2) Küsitluspunkti komisjoni ülesanne on:
  1) korraldada küsitluse läbiviimine küsitluspunktis;
  2) täita linnakomisjoni juhiseid;
  3) otsustada küsitlusega seonduvaid organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi;
  4) teha elanikele teatavaks küsitluspunktide asukoht;
  5) tagada küsitluspunkti ettevalmistamine;
  6) teha kindlaks küsitluse tulemused küsitluspunktis;
  7) koostada küsitluse tulemuste kohta protokoll ja esitada see linnakomisjonile;
  8) edastada küsitluse läbiviimise kohta laekunud avaldused ja kaebused linnakomisjonile.

§ 7.   Esitatava küsimuse avalikustamine

  (1) Esitatavad küsimused tehakse avalikult teatavaks vähemalt kolm nädalat enne küsitluse algust.

  (2) Küsimused avaldatakse:
  1) Narva veebilehel;
  2) ajalehes, milles avaldatakse Narva linna ametlikke teadaandeid.

§ 8.   Nõuded küsitluslehele

  (1) Küsitluslehele trükitakse küsitlusele pandud küsimuse täpne sõnastus ning vastusevariandid.

  (2) Linnakantselei annab küsitluslehed küsitluspunkti komisjonile üle hiljemalt viis päeva enne küsitluse algust.

§ 9.   Küsitluse tulemused

  (1) Küsitluse tulemuste kohta koostab küsitluspunkti komisjon protokolli viie päeva jooksul pärast küsitluse lõppemist ja esitab selle linnakomisjonile.

  (2) Küsitluspunktidelt laekunud protokollide alusel teeb linnakomisjon kindlaks küsitlusel küsitluslehe saanud osalejate arvu, kehtetute küsitluslehtede arvu ning linnaelanike küsitlusel esitatud küsimusele esitatud poolt- ja vastuhäälte arvu.

  (3) Linnaelanike küsitluse küsitlustulemuste kindlakstegemise kohta koostab linnakomisjon vormikohase protokolli, mille allkirjastab komisjoni esimees. Protokollis märgitakse selle koostamise kuupäev ja kellaaeg.

  (4) Linnakomisjon esitab protokolli küsitluse tulemustega linnavalitsusele kümne päeva jooksul pärast küsitluse lõppemist.

  (5) Arvestades linnaelanike küsitluse tulemusi esitab linnavalitsus linnavolikogule vastava linnavolikogu õigusakti eelnõu.

  (6) Linnakantselei avaldab küsitluse tulemused Narva veebilehel.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Narva Linnavalitsusel kehtestada:
  1) küsitluslehe vorm;
  2) küsitluslehe hoidmise ja hävitamise kord;
  3) küsitluslehe täitmise kord.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2007.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json