HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 38

Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Vastu võetud 02.06.2011 nr 19

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Audru valla koolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvialakeskuse (edaspidi haridusasutus) arengukavade kinnitamise eeldused ja kord.

§ 2.  Arengukava eesmärk

  Arengukavas määratakse haridusasutuse arengu põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

§ 3.  Haridusasutuse arengukava olemus

 (1) Haridusasutuse arengukava tuleneb õigusaktidest ning selles peegelduvad riiklikud, piirkondlikud ja haridusasutuse prioriteedid.

 (2) Arengukava keskendub asutuse õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele ja õpilaste ning pedagoogiliste töötajate töökeskkonnale, õppekava väljatöötamisele ja rakendamisele ning ressursside otstarbekale kasutamisele.

 (3) Arengukava lähtub haridusasutuse senise tegevuse analüüsist ning hetkeolukorra kaardistamisest.

 (4) Arengukava tegevuskava koostamisel arvestatakse haridusasutuse sisehindamise aruandes väljatoodud tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

§ 4.  Arengukava koostamine ja kinnitamine

 (1) Haridusasutuse arengukava projekti töötab välja haridusasutuse direktor (edaspidi direktor) kooskõlastades selle hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu või õppenõukoguga.

 (2) Hoolekogus ja pedagoogilises nõukogus või õppenõukogus kooskõlastatud arengukava projekti esitab direktor Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) tutvumiseks ja hinnangu andmiseks hiljemalt kolm kuud enne kehtiva arengukava lõppemist. Projektile lisatakse väljavõtted projekti kooskõlastanud organite koosoleku protokollidest.

 (3) Vallavalitsusel on õigus ja kohustus kahe nädala jooksul peale arengukava projekti saamist esitada oma märkused ja tähelepanekud direktorile.

 (4) Direktori ja vallavalitsuse kooskõlastatud arengukava projekti põhjal koostab haridus-, kultuuri- ja sotsiaalnõunik vastava haridusasutuse arengukava kinnitamise eelnõu koos seletuskirjaga.

 (5) Direktor tagab arengukava projekti keelelise ja vormilise korrektsuse.

 (6) Vallavalitsus esitab arengukava eelnõu vallavolikogu hariduskomisjonile (edaspidi hariduskomisjon).

 (7) Arengukava eelnõu, mille on kooskõlastanud hariduskomisjon avalikustatakse koos seletuskirjaga vähemalt kaks nädalat enne kinnitamiseks esitamist Audru valla veebilehel.

 (8) Haridusasutuse arengukava kinnitab Audru Vallavolikogu.

§ 5.  Arengukava muutmine

 (1) Arengukava on ajas muutuv dokument, mille täitmist hindab haridusasutus regulaarselt. Vajaduse tekkimisel arengukava uuendatakse või täiendatakse.

 (2) Direktor kooskõlastab arengukava muutmise ettepanekud asutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu või õppenõukoguga.

 (3) Pärast muudatuste kooskõlastamist esitab direktor arengukava muutmise ettepanekud vallavalitsusele, kus valmistatakse ette arengukava muutmise eelnõu.

 (4) Vallavalitsus esitab arengukava muutmise eelnõu hariduskomisjonile.

 (5) Hariduskomisjonis heakskiidetud arengukava muutmise eelnõu avalikustatakse koos seletuskirjaga vähemalt kaks nädalat enne arengukava muutmist Audru valla veebilehel.

 (6) Arengukava muutmise ja täiendamise otsustab Audru Vallavolikogu direktori ja vallavalitsuse ettepanekul.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 04. aprilli 2002 määrus nr 62 „Audru valla lasteaedade arengukavade kinnitamise kord“.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 6. juunil 2011.a.

Siim Suursild
volikogu esimees