Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Käru Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Käru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 43

Käru Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 23.10.2007 nr 107
jõustumine 29.10.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.200820.12.2008

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Käru Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korralduse, lugejate õigused, kohustused ja vastutuse.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute (raamatud, ajakirjad, ajalehed, auvised, elektroonilised teavikud) kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused (koopiad, väljatrükid jne) on tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende hinnakirja kinnitab Käru vallavalitsus. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

  (3) Avaliku interneti kasutamine raamatukogus on tasuta. Interneti kasutamist reguleerib käesolev eeskiri.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri. Esmakordsel registreerimisel annab lugeja andmed registreerimislehele, kinnitab allkirjaga andmete õigsust ja et ta on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning kohustub neid täitma.

  (2) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

  (3) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu andmebaasi järgmised lugeja andmed:
  1) nimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) kasutusel olev telefoninumber ja elektronposti aadress;
  5) lugejarühm.

  (4) Eelkooliealised lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

  (5) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontroll.

§ 4.   Teavikute laenutamine, kasutamine ja tagatised

  (1) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 31 päevaks.

  (2) Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus seada piiranguid.

  (3) Perioodika viimaseid numbreid üldjuhul koju ei laenutata.

  (4) Lugejal on võimalus kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada (ka telefoni või e-posti teel), kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Avalikus kataloogis pikendamiseks tuleb lugejal raamatukogus registreeruda raamatukoguprogrammi kasutajaks. Programm võimaldab parooli ja kasutajanime olemasolul lugejal kaks korda ise teavikute laenutustähtaega pikendada ja teavikuid reserveerida.

  (5) Lugejat, kes ei ole teaviku tagastamistähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid kuue kalendrikuu jooksul, loetakse pikaajaliseks võlglaseks.

  (6) Pikaajalistele võlglastele ei laenutata enimnõutud teavikuid.

  (7) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (8) Raamatukogus on võimalik tutvuda Eesti Vabariigi seadustega, Käru Vallavolikogu ja Käru Vallavalitsuse õigusaktidega.

  (9) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Käru vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (10) Tagatise võtmise korra kehtestab Käru Vallavalitsus.

§ 5.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigus kasutada arvutit avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu (interneti) kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks. Kui interneti kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab hetkel teenindada, pakub raamatukogu soovijale võimaluse registreerimiseks vabale ajale.

  (3) Raamatukogu on kohustatud abistama isikuid riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

  (4) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

  (5) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda.

§ 6.   Lugeja kohustused

  (1) Lugeja peab raamatukogust laenutatud raamatut või muud teavikut hoolikalt hoidma. Rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat.

  (2) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

  (3) Raamatukogu külastaja ei tohi häirida oma käitumisega teisi lugejaid ega kahjustada raamatukogu vara.

  (4) Lugeja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.

§ 7.   Lugeja vastutus

  (1) Teaviku rikkumise ja tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama samaväärsega või tasuma selle hinna kuni kümnekordses väärtuses. Kuni nõude tasumiseni on raamatukogul õigus kohaldada kojulaenutuskeeldu kuni üheks aastaks.
(Muudetud Käru vallavolikogu 17.12.2008 määrusega nr 10 – jõust. 20.12.2008)

  (2) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summade tasumiseks teeb Käru vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Käru vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (4) Käru vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud pädevuse anda Käru raamatukogule.

  (5) Väljamakstud teavikute summad laekuvad Käru vallavalitsuse eelarvesse.

§ 8.   Avaliku Internetipunkti (AIP) arvutite kasutamine

  (1) Avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP) teenuseid võivad kasutada kõik soovijad, kes on registreeritud raamatukogu lugejaks, eeltingimuseks on arvuti kasutamise oskus.

  (2) AIP-i arvutite kasutamiseks tuleb eelnevalt registreerida kas kohapeal või telefonil 487 4732. Kasutamisaeg ühele kasutajale on üks tund päevas ning tööajad algavad täistundidel. Kui registreerunuid arvutile ei ole, saab arvutit kasutada kauem.

  (3) Registreeritud AIP-i kasutaja hilinemise korral üle 10 minuti läheb kasutusaeg üle järgmisele soovijale.

  (4) Igal arvutil on korraga ainult üks kasutaja.

  (5) Arvuti kasutajal on keelatud:
  1) arvutite omavoliline sisse- ja väljalülitamine;
  2) teha muudatusi arvuti seadistustes;
  3) programmide omavoliline installeerimine;
  4) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
  5) ebasündsate ja tasuliste interneti lehekülgede külastamine.

  (6) Nõuande ja abi saamiseks pöördub arvutikasutaja raamatukogutöötaja poole.

  (7) Tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel teatab koheselt raamatukogutöötajale.

  (8) Pärast töö lõppu peab arvuti kasutaja sulgema kõik enda käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid.

  (9) Arvutist väljatrüki tegemiseks on vajalik raamatukogutöötaja nõusolek.

  (10) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

  (11) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.

  (12) Arvuti kasutajale kehtib käesolev raamatukogu kasutamise eeskiri.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käeaolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 29. oktoobril 2007.

/otsingu_soovitused.json