HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põlgaste lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 56

Põlgaste lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 29.04.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Põlgaste lasteaed (edaspidi lasteaed).

§ 2.  Lasteaia asukoht

  Põlgaste Lasteaia asukoht ja postiaadress on Saia tee 2, Põlgaste küla, Kanepi vald, 63123 Põlva maakond.

§ 3.  Õiguslik seisund

 (1) Lasteaed on Kanepi Vallavalitsuse ( edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis võimaldab omandada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

 (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses riigi ja Kanepi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Lasteaial on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tähtajatu koolitusluba.

§ 4.  Laste vastuvõtt ja lasteaiast väljaarvamine

 (1) Laste vastuvõtt ja nende väljaarvamine lasteaiast toimub Kanepi Vallavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda ka teiste omavalitsuste lapsi.

 (3) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Kanepi valla haldusterritoorium.

§ 5.  Pitsat ja sümboolika

  Lasteaed võib omada oma nimetusega pitsatit ning sümboolikat.

§ 6.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Kanepi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) vallavalitsuse ettepanekul.

§ 7.  Keel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles.

2. peatükk Struktuur. Õppe- ja kasvatuskorraldus 

§ 8.  Struktuur

 (1) Lasteaia koosseisus on vähemalt üks lasteaiarühm, laste arvu suurenemisel võib rühmi juurde moodustada.

 (2) Rühmad moodustab ja kinnitab lasteaia direktor oma käskkirjaga vastavalt vajadusele ja võimalustele juhindudes koolieelse lasteasutuse seadusest.

 (3) Sobitus- ja erirühmade loomise otsustab vallavalitsus direktori ettepanekul, mis on eelnevalt hoolekoguga kooskõlastatud.

§ 9.  Õppekava ja õppeaasta

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteaial on lasteaia tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

 (5) Õppeaasta algab 1. septembril. Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

 (6) Lasteaias viiakse õppeaasta jooksul läbi sisehindamist. Sisehindamise korra kehtestab lasteaia direktor.

 (7) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekoguga ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

§ 10.  Lasteaia lahtiolekuajad

  Lasteaia lahtioleku aja kinnitab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 11.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekoguga lasteaia arengukava.

 (2) Arengukava kinnitab vallavolikogu.

3. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 12.  Lapsed

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 13.  Vanemad

 (1) Vanemal on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 4) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda hoolekogu, direktori, vallavalitsuse või lasteaia üle riiklikku järelevalvet teostava organi poole.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
 3) informeerima õpetajat või direktorit lapse haigusest ja puuduma jäämisest;
 4) katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud vallavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras.

4. peatükk Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused 

§ 14.  Personal

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

§ 15.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb
vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteaia töötajatega.

 (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teenindus-piirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.

 (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (5) Perosonal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

5. peatükk Juhtimine 

§ 16.  Direktor

 (1) Lasteaia tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mis kuulutatakse välja ja viiakse läbi vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

 (3) Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab ja lõpetab vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

 (4) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja kodukord ning juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise personali ja hoolekoguga.

 (5) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

 (6) Oma ülesannete täitmiseks lasteaia direktor Eesti Vabariigi ja Kanepi valla õigusaktidega ettenähtud korras:
 1) kannab vastutust lasteaia arengu ja eelarve vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 3) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava, lasteaia õppekava, võttes arvesse pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu arvamuse;
 4) tegutseb lasteaia nimel ja esindab lasteaeda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi-ja omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 5) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
 6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 7) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 8) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteaia eelarve projekti valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
 9) korraldab lasteaiale saabunud kirjade ja avalduste lahendamist.

 (7) Lasteaia direktori äraolekul asendab teda vallavalitsuse poolt määratud isik.

 (8) Õpetaja, ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 17.  Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 18.  Hoolekogu

 (1) Lasteaias moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

 (3) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (4) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

6. peatükk Lasteaia vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 19.  Vara

 (1) Lasteaia vara kuulub Kanepi valla omandisse.

 (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 20.  Rahalised vahendid

 (1) Lasteaia rahastamine toimub riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, fondidest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetustest ning vanemate poolt kaetavast osast. Lasteaia direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust.

 (2) Lasteaed hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid valla eelarves asutusele ettenähtud vahendite piires.

§ 21.  Aruandlus

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

 (2) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded vastavalt kehtestatud korrale.

§ 22.  Järelevalve

  Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.

7. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 23.  Lasteaia ümberkorraldamine, ümerkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber või lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteaeda ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (3) Vallavalitsus on kohustatud algatama lasteaia tegevuse lõpetamise, kui:
 1) lasteaial puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
 2) vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteaia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

 (4) Lasteia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 24.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 19. märtsi 2009. a määrus nr 7 “Põlgaste lasteaia põhimäärus”.

 (2) Määrus avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist.

Vaidu Vidil
Volikogu esimees