HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võru Kesklinna Kooli põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 57

Võru Kesklinna Kooli põhimäärus

Vastu võetud 08.05.2013 nr 2
jõustumine 01.08.2013

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 66 lg 2 ja Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010. a määrus nr 24 "Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" § 6 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Võru Kesklinna Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  Kool on Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav põhikool, mis juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 3.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  Kool asub ja tegutseb aadressil Vabaduse tn 12, Võru linn.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Kooli sümboolika kinnitab direktor oma käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt linnavalitsusega.

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  Kooli tegevuse eesmärk on:
  1) luua õpilastele tingimused heatasemelise hariduse omandamiseks, mis toetab nende kujunemist pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust; tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust; toetada õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.
  2) pakkuda õpilaste arengut toetavat ja turvalist õpikeskkonda;
  3) võimaldada õpilastel oma võimete maksimaalset arendamist nende eelistusi ning kooli õppesuundi arvestades.

§ 6.   Ülesanded

  (1) Kooli ülesanded on:
  1) luua kaasaegse sisustuse ja õpivaraga keskkond, mis toetab õppekava täitmist ning heade õpitulemuste saavutamist;
  2) kujundada sotsiaalne keskkond, mis väärtustab inimesi, nendevahelist koostööd ja häid suhteid ning eesti rahvust ja kultuuri;
  3) luua tingimused õpilaste huvide ja annete väljaarenemiseks, edukaks esinemiseks ainealastel konkurssidel;
  4) pakkuda õpilastele tugisüsteeme õpiraskuste ennetamiseks ja nendega toimetulekuks;
  5) luua tingimused õpilaste kultuuri- ja sporditegevuseks;
  6) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  7) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd õpilase vanema või eestkostjaga (edaspidi vanem), teiste koolide ja muude organisatsioonidega.

  (2) Koolis võimaldatakse vastavalt kooli õppekavale süvendatult õppida muusikat, matemaatikat, loodusaineid, majandust ja võõrkeeli.

§ 7.   Rahvusvahelised sidemed

  (1) Kool võib luua ja arendada sidemeid välispartneritega.

  (2) Kool valib koostöövormid sõpruskoolidega ja vastutab isikute ning gruppide ettevalmistamise eest välissuhtlemisel.

  (3) Koolil on õigus vastastikusel kokkuleppel vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õpilasi.

§ 8.   Kooli arengukava

  (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesindusega kooli arengukava.

  (2) Kooli arengukava kinnitamine toimub kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

2. peatükk Õppe ja kasvatuse korraldus 

§ 9.   Õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Koolis on võimalik omandada statsionaarses õppes põhiharidust.

  (3) Kooli õppekava kujundamisel ning individuaalsete õppekavade rakendamisel arvestatakse õpilaste vajadusi ja huve.

  (4) Õpilase teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis. Õppetöö tulemused kantakse veebipõhisesse õppeinfosüsteemi e-Kool.

  (5) Kokkuvõttev hindamine toimub kolm korda õppeaastas. Hindamise täpsem korraldus sätestatakse kooli õppekavas.

  (6) Kooli lõpetamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning põhikooli riiklikus õppekavas sätestatu kohaselt.

§ 10.   Hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad

  (1) Kooli direktor võib kooskõlastatult vastava ala abilinnapeaga moodustada hariduslike erivajadustega õpilaste rühmi ja klasse.

  (2) Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamine ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmine või üleviimine ning klassist või rühmast väljaarvamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 11.   Õppeaasta

  Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 12.   Kooli õppekava

  Õpingute alusdokumendiks on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava.

§ 13.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kool võib lisaks kooli õppekava kohaselt läbiviidavale õppele korraldada kooli ruumides õppekavavälist tegevust, milleks on koolituste, võistluste ja kontsertide korraldamine, õppematerjalide kirjastamine ja ringitundide ning pikapäevarühma läbiviimine.

  (2) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda tegevuses osalejate kaasrahastamisel, arvestades põhimääruses sätestatut.

  (3) Õpilasel on õigus õppekavavälises tegevuses tasuta kasutada kooli rajatisi, ruume ja raamatukogu; tehnilisi, õppe- ning spordivahendeid kooli poolt kehtestatud korras.

§ 14.   Pikapäevarühm

  (1) Koolis moodustatakse pikapäevarühmi I ja II kooliastme õpilastele.

  (2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilastele järelvalvet ning pedagoogilist juhendamist koduste õpiülesannete täitmisel ning huvide arendamisel.

  (3) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab hoolekogu ettepanekul kooli direktor.

§ 15.   Kooli vastuvõtmine

  Kooli vastuvõtmine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, selle alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruse ning kooli pidaja poolt kehtestatud vastuvõtu tingimuste ja korra alusel.

§ 16.   Koolist väljaarvamine

  Koolist väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel.

3. peatükk Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 17.   Õpilaste õigused

  (1)Õpilasel on õigus:
  1) võtta osa õppetööst;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras;
  3) luua koolis ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös, arvestades õigusaktides sätestatut;
  4) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  5) saada nõustamist ja koolis pakutavate tugimeetmete rakendamist;
  6) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe ja kasvatuse korraldamise osas;
  7) moodustada koolis õpilasesindus, mis esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes;
  8) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  9) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta.

§ 18.   Õpilaste kohustused

  Õpilasel on kohustus:
  1) osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) õppida võimetekohaselt, end arendada ja oma teadmisi pidevalt täiendada;
  3) suhtuda lugupidavalt kaasinimestesse ja järgida üldtunnustatud moraalinorme;
  4) täita kooli kodukorda ning kanda vastutust selle rikkumise eest;
  5) hoida kooli head mainet;
  6) hoida kooli kasutuses olevat vara;
  7) täita teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 19.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel.

  (2) Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse õpilaskonna poolt heaks ülekoolilise referendumi käigus, kus kõikidel kooli õpilastel on võimalus anda oma vastuhääl. Õpilasesinduse põhimäärus loetakse heaks kiidetuks, kui vastuhääle on andnud vähem kui 1/3 kooli õpilastest. Referendumi läbiviimise täpsem kord kinnitatakse direktori poolt.

  (3) Õpilasesindus valitakse õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras.

§ 20.   Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
  1) teha ettepanekuid kooli tegevuse korraldamise kohta;
  2) olla teavitatud lapse õppest puudumisest vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul;
  3) olla teavitatud õpilase hinnetest;
  4) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
  5) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  6) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  7) osaleda vanemate koosolekul;
  8) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  9) olla kaasatud lapse individuaalse õppekava koostamisse;
  10) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 21.   Vanemate kohustused

  Vanemal on kohustus:
  1) luua õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada kooli nende muutustest;
  3) tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
  4) teha kooliga koostööd lapse õpetamisel ja kasvatamisel;
  5) osaleda piiratud teovõimega õpilase arenguvestlusel;
  6) tagada piiratud teovõimega õpilase järelevalve ning õppe korraldamine individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu ajal;
  7) tagada õpilase koolikohustuse täitmine;
  8) teavitada kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest;
  9) osaleda kooli kutsel õpilase käitumise arutamisel.

4. peatükk Koolitöötajate õigused ja kohustused 

§ 22.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja muudab kooli direktor kooskõlastatult vastava ala abilinnapeaga.

  (2) Õpetajate ja õppealajuhataja ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi hoolekogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Töölepingud sõlmib, muudab ja lõpetab direktor.

  (4) Tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, kooli töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendi ja töölepinguga.

  (5) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab direktor.

§ 23.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajatel on õigus:
  1) saada teavet kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite ja teiste kooli tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
  2) saada erialast täiendusõpet täiskasvanute koolituse seaduse, koolis sätestatud tingimuste ning eelarve võimaluste kohaselt;
  3) nõuda töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatu kohaseid töötingimusi;
  4) kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, raamatukogu; tehnilisi, õppe-, spordi- ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras;
  5) esitada direktorile ettepanekuid töökorralduse parendamiseks;
  6) kasutada töötajate muid õigusaktides sätestatud õigusi.

  (2) Koolitöötajatel on kohustus:
  1) olla eeskujuks õpilastele;
  2) teha koostööd teiste koolitöötajate ja vanematega;
  3) hoida oma käitumise ja tegevusega kooli mainet.

5. peatükk Juhtimine 

§ 24.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesindusega.

  (3) Kooli direktor:
  1) esindab kooli ja teostab tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele;
  2) juhatab ja korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) kutsub vähemalt üks kord aastas kokku vanemate koosoleku;
  5) esitab linnavalitsusele kooli eelarve projekti;
  6) tagab kooli eelarve täitmise;
  7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente linnavalitsusele;
  9) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi.

  (4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss kooli pidaja kehtestatud korras.

§ 25.   Õppenõukogu

  (1) Koolis tegutseb õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 26.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

§ 27.   Juhtkond ja laiendatud juhtkond

  (1) Juhtkond ja laiendatud juhtkond on direktorile kooli tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandvad organid.

  (2) Juhtkonda kuuluvad kooli direktor, õppealajuhataja, huvijuht, sotsiaalpedagoog ja majandusjuhataja.

  (3) Juhtkond võtab vastu ja täidab koolielu korralduslikke otsuseid.

  (4) Laiendatud juhtkonda kuuluvad lisaks kooli juhtkonna liikmetele ainesektsioonide esimehed.

  (5) Laiendatud juhtkond tegeleb kooli tegevuse strateegilise planeerimisega. Laiendatud juhtkonna koosolekud protokollitakse ja olulised seisukohad esitatakse õppenõukogule.

§ 28.   Ainesektsioonid

  (1) Koolis tegutsevad ainesektsioonid, mis moodustatakse ainevaldkonniti kooli direktori käskkirjaga.

  (2) Ainesektsioonide eesmärgiks on vastava ainevaldkonna õppeainete ainekavade arendamine, vastava ainevaldkonnaga seotud metoodilise töö koordineerimine, õpilasürituste korraldamine, koolielu reguleerivate dokumentide väljatöötamine.

  (3) Ainesektsiooni tegevust juhib direktori määratud ainesektsiooni esimees.

6. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 29.   Vara

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

§ 30.   Majandamine

  (1) Kooli rahastatakse riigi- ja linnaeelarvest, laekuvatest toetustest ja annetustest, käesoleva põhimääruse § 13 lõikes 1 loetletud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest, kooli kasutuses olevate esemete üürimisest ja rentimisest ning muudest põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (2) Õppekavavälises tegevuses osalemise eest võetava tasu määrad ja põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus. Ettepaneku hindade kehtestamiseks teeb kooli direktor.

§ 31.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

  (2) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk Lõppsätted 

§ 32.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine toimub kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

§ 33.   Rakendussätted

  (1) Võru Linnavalitsuse 22. detsembri 2010. a määrus nr 24 "Võru Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. augustil 2013.

Jüri Kaver
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json