Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Linnaosade valitsuste ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ülesanded lapse perekonnas hooldamise korraldamisel

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2013, 64

Linnaosade valitsuste ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ülesanded lapse perekonnas hooldamise korraldamisel

Vastu võetud 04.01.2006 nr 1
jõustumine 09.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.05.2013RT IV, 14.05.2013, 217.05.2013

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 24 lg 1 p 6 alusel.
[RT IV, 14.05.2013, 2 - jõust. 17.05.2013]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib linnaosade valitsuste ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi amet) ülesandeid lapse hooldamise korraldamisel perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Perekonnas hooldamisele suunatakse orb ja vanemliku hoolitsuseta laps, kes on alla 18- aastane.

  (2) Lapse perekonda hooldamisele suunamisel lähtutakse Sotsiaalhoolekande seaduse § 25¹ ja § 25² sätestatust.

  (3) Hooldaja määramisel lähtutakse Sotsiaalhoolekande seaduse § 25² sätestatud lapse perekonnas hooldajale ja tema perekonna liikmetele esitatavatest nõuetest ning sotsiaalministri 12. jaanuari 2005 määrusest nr 9 „Lapse perekonnas hooldamisele ja selle korraldamisele ning hooldamisel kasutatavatele ruumidele esitatavad nõuded".

  (4) Laps on perekonnas hooldamisel kuni hooldusvajaduse lõppemiseni või täiskasvanuks saamiseni. Kui 18-aastane ja vanem noor (edaspidi laps) jätkab õpinguid päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis esmase õppekava alusel, võib ta olla hooldusel kuni nominaalse õppeaja lõpuni.

§ 3.   Lapse suunamine perekonnas hooldamisele

  (1) Lapsele sobiva hooldaja määramise otsustab lapse elukohajärgne linnaosa valitsus. Otsus vormistatakse linnaosa vanema korraldusena. Lapse elukoha määramisel juhindutakse Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 15 lõigetest 1 ja 2.

  (2) Korralduse aluseks on otsus lapse asendushooldusele suunamise vajaduse kohta, hooldajaks saada soovija avaldus lapse perekonnas hooldamiseks, kodukülastusakt, hooldajaks saada soovija elukohajärgse valla- või linnavalitsuse kirjalik arvamus hooldajaks sobivuse kohta juhul, kui hooldajaks saada soovija ja hooldatava lapse elukoht ei ole samas omavalitsusüksuses, tunnistus hooldajaks saada soovija poolt läbitud koolituse kohta või avaldus hooldaja koolitusele registreerumiseks.

  (3) Lapse elukohajärgse linnaosa vanem sõlmib lapse perekonnas hooldamiseks hooldajaks soovijaga lapse perekonnas hooldamise lepingu (edaspidi leping), mis on kooskõlas lapsele koostatud juhtumiplaaniga. Lepingu sõlmimisest teavitatakse hooldaja elukohajärgset valla- või linnavalitsust ühe nädala jooksul lepingu sõlmimisest juhul, kui hooldaja ja hooldatava lapse elukoht ei ole samas omavalitsusüksuses.

  (4) Poole aasta jooksul lepingu sõlmimisest koostab lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond koostöös lapse vanemaga, eestkostjaga, hooldajaga, kooli esindajaga ja teiste lapsele oluliste isikutega lapsele arengukava, mis on lepingu lisa.

§ 4.   Hooldaja nõustamine ja koolitamine

  (1) Hooldajat nõustab lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja. Vajadusel suunatakse hooldaja pädeva spetsialisti juurde.

  (2) Hooldaja koolitust viib läbi Sotsiaalministeeriumi tunnustatud koolitaja. Avalduse hooldaja koolitusele registreerumiseks ja sotsiaalhoolekande osakonna kirjaliku arvamuse hooldajaks soovija hooldajaks sobivuse kohta edastab lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond ametile, kes need omakorda edastab koolitajale.

  (3) Arvestust hooldajate koolitamise üle peab amet.

  (4) Hooldajatele teabepäevi, seminare ja eneseabigruppe korraldab amet.

§ 5.   Järelevalve lapse perekonnas hooldamise üle

  (1) Lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja külastab last ja hooldajat vähemalt kaks korda aastas. Kodukülastus vormistatakse kodukülastusaktina. Puuduste ilmnemisel lapse perekonnas hooldamisel ja lepingutingimuste rikkumisel hooldaja poolt teeb linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja hooldajale ettekirjutuse puuduste likvideerimiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmine hooldaja poolt on aluseks hooldajaga sõlmitud lepingu lõpetamisel.

  (2) Lapse elukohajärgne linnaosa valitsus võib järelevalvekohustuse delegeerida hooldaja elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele juhul, kui lapse ja hooldaja elukoht on erinevates omavalitsusüksustes.

  (3) Arvestust perekonnas hooldusel olevate laste üle linnaosas peab linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

  (4) Arvestust perekonnas hooldusel olevate laste üle linnas peab amet.

§ 6.   Vaidluste lahendamine

  (1) Lapse perekonnas hooldamisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem. Linnaosa vanema korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide linnavalitsusele või maavanemale. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.
[RT IV, 14.05.2013, 2 - jõust. 17.05.2013]

  (2) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

§ 7.   Rakendamine

  (1) Ameti juhatajal kinnitada lapse perekonnas hooldamisega seonduvate dokumentide vormid: avaldus lapse perekonnas hooldamiseks, avaldus hooldaja koolitusele registreerumiseks, kodukülastusakt, juhtumiplaan, otsus lapse asendushooldusele suunamise vajaduse kohta, lapse perekonnas hooldamise leping, lapse arengukava, arvestuse pidamise vorm perekonnas hooldusel olevate laste üle, arvestuse pidamise vorm hooldajate koolitamise üle.

  (2) Lepingud, mis on sõlmitud lõppemise tähtajaga peale 1. jaanuari 2006 kehtivad kuni lepingus märgitud tähtajani.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 9. jaanuaril 2006.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json