EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2014, 8

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 17.12.2009 nr 15
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja 22 lg 1 p 2 ning kohalike maksude seaduse § 2 lg 1 ja § 5 p 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse reklaamimaks Otepää valla haldusterritooriumil, selle üle arvestuse pidamine ja maksmise kord.

 (2) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse kohaselt.

§ 2.  Reklaamimaks

  Reklaamimaks on kohalike maksude seaduse alusel Otepää valla kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks.

§ 3.  Maksuobjekt ja maksumaksja

 (1) Maksuobjektiks on Otepää valla haldusterritooriumil avalikustatud reklaam.

 (2) Maksumaksja on reklaami avalikustaja.

§ 4.  Maksustamisele kuuluv reklaam, maksusoodustused ja vabastused

 (1) Maksustamisele kuulub igasugune reklaam, välja arvatud:
 1) riigi- ja omavalitsusasutuste ja Euroopa Liidu Institutsioonide reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
 2) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, hariduse- ja spordiürituste ning heategevusürituste reklaam;
 3) ürituse toimumise kohas ja vahetus läheduses ametlikul ürituse kestvuse ajaks paigaldatud sponsorreklaamid;
 4) teave ettevõtja ärinime ja tegevuse kohta ning reklaam, mis on statsionaarselt paigaldatud ettevõtja tegutsemiskohale (koht, kus toimub ettevõtja tegevus);
 5) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teave (vastavalt Eesti Standardi EV ST 613:2001 « Liiklusmärgid ja nende kasutamine» ).

 (2) Käesolevas paragrahvis nimetamata juhtude puhul maksusoodustusi ja vabastusi ei anta.

§ 5.  Maksuhaldur

 (1) Maksuhalduriks on ametiasutus Otepää Vallavalitsus.

 (2) Maksuhalduri juht võib määrata volitatud ametniku, kes rakendab maksude kogumisel maksuhaldurile maksukorralduse seadusega pandud õigusi.

§ 6.  Maksumäär

 (1) Maksumäär sõltub reklaamipinna suurusest ja asukohast.

 (2) Maksustamisel võetakse aluseks reklaamipind, mis on:
 1) tasapinnalise reklaami puhul - asja, mille vahendusel reklaami esitletakse, pindala reklaami tervikliku esitlemise ulatuses;
 2) ruumilise reklaami puhul - iseloomulike vaadete tasapinnaliste projektsioonide pindalade summa.

 (3) Maksumäär reklaampinna 1 m² eest on 6,39 eurot kuus. ( Muudetud Otepää Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 10)

 (4) Piirkonna – Tartu mnt, Pühajärve tee ja Lipuväljaku tänavate äärde ja nende vahele jäävale alale ning Otepää-Tartu, Otepää-Sihva, Otepää-Rõngu ja Otepää-Valga mnt äärde paigaldatud reklaami eest kehtestatakse asukoha koefitsiendiks 1,5.

 (5) Lahja alkoholi reklaamile rakendatakse 10 kordset maksumäära.

 (6) Reklaamkanga (bänneri) maksumäär on 3,2 eurot päevas. ( Muudetud Otepää Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 10)

 (7) Teisaldatava reklaami (reklaamtreiler, -auto jms) maksumäär on 6,39 eurot 1 m² päevas. ( Muudetud Otepää Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 10)

 (8) Tänavavalgustuspostile kinnitatud raamile paigaldatud reklaami maksumäär on 0,96 eurot päevas. ( Muudetud Otepää Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 10)

 (9) Bussiootepaviljoni reklaamplakati (üks pool) maksumääraks on 6,39 eurot päev. ( Muudetud Otepää Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 10)

 (10) Ühissõiduki (takso, buss) välispinnale paigaldatud reklaami maksumäär on 6,39 eurot kuus. ( Muudetud Otepää Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 10)

 (11) Kehtetu ( Muudetud Otepää Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 10)

 (12) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiskroonideks (alla 50-sendist summat ei arvestata, 50 senti ja üle selle ümardatakse täiskrooniks).

§ 7.  Maksuperiood

 (1) Maksuperiood ehk reklaami avalikustamise periood on ajavahemik (paigaldamisest kuni mahavõtmiseni), mille jooksul reklaami esitletakse.

 (2) Maksumaksjal tekib maksukohustus reklaami avalikustamise esimesest päevast alates.

 (3) Reklaami avalikustamisel lühemaks ajaks kui üks kuu tasub maksumaksja reklaami eest ühe kuu maksumäära ulatuses (v.a käesoleva korra paragrahv 6 lõigetes 7 ja 9 märgitud juhud).

§ 8.  Reklaamimaksu tasumise kord

 (1) Reklaamimaks tasutakse Otepää valla eelarvesse kvartali viimaseks kuupäevaks maksuteates näidatud arvelduskontole.

 (2) Reklaami paigaldamisel pikemaks ajaks kui kolm kuud jaotatakse maksuperiood kvartaliteks.

 (3) Reklaami mahavõtmisel enne paigaldusloal märgitut, teavitades sellest vallavalitsust kirjalikult kolm tööpäeva ette, teostatakse avalikustaja taotluse alusel reklaamimaksu tagasiarvestus, kuid mitte pikema aja eest kui üks kuu.

§ 9.  Vastutus

  Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2010.a.