EttevõtlusToetused

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sonda valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord

Sonda valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord - sisukord
Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2014, 19

Sonda valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord

Vastu võetud 26.04.2010 nr 3

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Sonda valla eelarvest tegevustoetuste (edaspidi Toetus) taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse korra.

  (2) Toetuste andmise eesmärk on toetada klubisid, seltse, ühinguid ja teisi mittetulundusühinguid (edaspidi Mittetulundusühingud) ürituste läbiviimisel, projektides osalemisel ning oma tegevuse toetamisel.

  (3) Toetusteks määratud vahendite suuruse kinnitab Sonda Vallavolikogu valla eelarves.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda kõik Sonda vallas tegutsevad ja nõutavas korras registreeritud Mittetulundusühingud.

  (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada Sonda Vallavalitsusele vastav taotlus, milles on ära näidatud toetuse kasutamise eesmärk ja otstarve.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) Mittetulundusühingu kehtiva registrikaarti koopia;
  2) Tegevuskava toetuse kasutamise kohta;
  3) Omafinantseeringu võimalused või tegevused;
  4) Muud Sonda Vallavalitsuse poolt täiendavalt nõutud dokumendid.

§ 3.   Toetuse määramine ja aruandlus

  (1) Toetus makstakse Sonda Vallavalitsuse korraldusega jooksva aasta eelarvevahendite piires ning kantakse 15 päeva jooksul taotluse esitaja poolt märgitud arvelduskontole.

  (2) Enne Toetuse ülekandmist arvelduskontole on Sonda Vallavalitsusel õigus nõuda Toetuse saajaga vastastikune koostööleping, milles määratakse osapoolte õigused ja kohustused, sõlmimist.

  (3) Sonda Vallavalitsusel on õigus igal jooksval aastal kindlaks määrata Toetamise prioriteedid ja lisatingimused.

  (4) Sonda Vallavalitsusel on õigus nõuda detailset finantsaruannet Toetuse kasutamise kohta.

  (5) Sonda Vallavalitsusel õigus nõuda Toetus tagasi juhul, kui Toetust ei ole kasutatud sihipäraselt või on esitatud valeandmeid.

  (6) Lõikes 4 nimetatud aruande esitamata jätmine on aluseks edaspidi Toetuse maksmisest keeldumiseks või Toetuse tagasinõudmiseks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub tagasiulatuvalt 01.01.2010.a.

  (2) Määruse § 3 lõikes 4 nimetatud finantsaruande on kohustatud Sonda Vallavalitsusele hiljemalt 31.detsembriks 2010.a esitama kõik Sonda Vallavalitsuselt valla 2009.a eelarvevahenditest Toetuse saanud Mittetulundusühingud.

Karmen Kõrts
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json