Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord Sonda vallas

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2014, 20

Kohanime määramise kord Sonda vallas

Vastu võetud 12.10.2009 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3, lõike 4, § 6 lõike 8 ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusega nr 251 kehtestatud “Aadressiandmete süsteem” § 4 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohanime määramise korra eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Kohanimede määramise kord (edaspidi kord) reguleerib kohanimede määramist Sonda vallas.

  (2) Korra eesmärk on korraldada kohanimede määramist ja ühtlustatud kasutamist Sonda valla haldusterritooriumil ning delegeerida seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimemääraja ülesanded vallavalitsusele.

  (3) Kohanime määramine kohanimeseaduse mõistes on kohanime panek ametliku nimeta nimeobjektile, ametliku kohanime muutmine, ametliku kohanime kehtetuks tunnistamine.

§ 2.   Kohanime määramise kohustus

  (1) Kohanimi peab olema määratud järgmistele nimeobjektidele:
  1) tänav, väljak või muu asustusüksusest väiksem nimeobjekt, mille nime kasutatakse aadressis;
  2) katastriüksus, kui sellel on väljaspool tänavavõrku paiknevaid aadressi vajavaid objekte. Katastriüksusele võib nime määrata ja tema nimi säilib ka siis, kui talle on antud aadress tänava järgi.

  (2) Ametliku kohanime võib määrata ka lõikes 1 nimetamata nimeobjektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada (pargid, puiestikud, kalmistud, staadionid, sillad, rannad, pinnavormid jne).

  (3) Perspektiivselt rajatavate nimeobjektide nimed määratakse pärast üld- või detailplaneeringu kehtestamist.

2. peatükk Kohanime määramise pädevus, korraldamine ja avalikustamine 

§ 3.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Kohanimemäärajateks Sonda vallas on:
  1) Sonda Vallavolikogu määrates kohanimesid üld- või detailplaneeringu kehtestamisel.
  2) Sonda Vallavalitsus (edaspidid vallavalitsus) kõigil muudel § 4 loetletud juhtudel.

  (2) Vabariigi Valitsuse või ministri poolt määratavatele kohanimedele annab määrajate taotlusel arvamuse vallavalitsus.

§ 4.   Vallavalitsuse pädevus kohanime määramisel

  Vallavalitsus:
  1) määrab ametliku kohanime väikekohale, erateele, kohalikule teele, tänavale, ühissõidukipeatusele või muule Sonda valla haldusterritooriumile jäävale nimeobjektile, samuti kohanimekohustuseta objektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada, välja arvatud seadusega sätestatud erandid;
  2) määrab ja kinnitab koha-aadressid vastavuses Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007.a määruses nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 5-11 sätestatuga.
  3) määrab kohanime eraomandis oleval maaüksusel paiknevale nimeobjektile, muudab ja tunnistab kehtetuks kohanime;
  4) esitab võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramiseks vajaliku nõusoleku saamiseks taotluse regionaalministrile;t
  5) muude käesolevas korras reguleerimata teistest õigusaktidest tulenevate kohanimemääraja õiguste ja kohustuste täitmine.

§ 5.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanime ettepanekuid võivad esitada kõik isikud. Kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele ja see peab sisaldama kohanime valiku või muutmise põhjendust. Detailplaneeringu käigus kohanime määramiseks küsitakse omaniku arvamust. Planeeringu koostaja nimetatud kohanime käsitatakse kirjaliku taotlusena kohanime määramiseks.

  (2) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

  (3) Kohanime või koha-aadressi määramisel eraomandis olevale maaüksusele või hoonele või selle muutmisel on vallavalitsus kohustatud sellest teavitama asjaomast maaomanikku posti teel ning küsima tema arvamust. Omanik on kohustatud vallavalitsust teavitama kirjalikult 15 päeva jooksul oma vastuväidetest kohanime või koha-aadressi määramisele.

  (4) Kohanime võib määrata ka kohanimekohustuseta objektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada, arvestades võimaluse korral objekti omaniku ettepanekut.

  (5) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav objekt, millele nime taotletakse.

  (6) Vallavalitsus määrab kohanime korraldusega.

  (7) Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise korralduse eelnõu vähemalt 10 päeva enne kohanime määramist Sonda valla veebilehel ja vallavalitsuse kantseleis.

  (8) Kohanimi muudetakse või tunnistatakse kehtetuks kohanimeseaduses sätestatud juhtudel ja korras.

§ 6.   Kohanime kasutamine

  (1) Sonda valla õigusaktides, aluskaartidel, teabelevis, avalikel siltidel, viitadel, kuulutustel, aadressides jne tuleb kasutada ametlikku kohanime. Samal viisil ja juhtudel kasutatakse kohale määratud põhi- ja rööpnime, esitades need kohanime määramisel antud järjekorras.

  (2) Mitteametlikku kohanime võib kasutada juhtudel, kui seadus ei nõua ametliku kohanime kasutamist või kui nimeobjektile ei ole määratud ametlikku kohanime käesoleva korra kohaselt.

§ 7.   Kohanime määramisest teavitamine

  (1) Vallavalitsus saadab kümne päeva jooksul kohanime määramise õigusakti kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale. Koha-aadressi muutmisel teavitab vallavalitsus vastavaid andmetöötlejaid.

  (2) Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise aluseks oleva õigusakti valla kodulehel internetis, vallavalitsuse kantseleis ja ajalehes Sonda Sõnumid.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub 19.oktoobril 2009.a.

  (2) Käesoleva määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Sonda Vallavolikogu 18.01.2005.a määrusega nr. 26 kehtestatud “Kohanimede määramise kord”.

Karmen Kõrts
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json