Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Külaelu arenguks toetuse andmise kord

Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2015, 3

Külaelu arenguks toetuse andmise kord

Vastu võetud 30.04.2015 nr 5

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p.5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Külaelu arenguks toetuse andmise kord sätestab toetuse andmise ja aruandluse tingimused Pihtla vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele.

 (2) Erandkorras võib toetust eraldada ka eraisikutele ja mittetulundusühingutele, mis on registreeritud teises omavalitsuses, kuid taotlevad toetust vallas kogukonnale suunatud ürituse korraldamiseks Pihtla vallas.

 (3) Toetuse andmise eesmärk on toetada külaelu ja küla säilimisele ja arengule suunatud omaalgatuslikke tegevusi ning Pihtla valla esindamist kultuuri- ja spordiüritustel väljaspool valda.

§ 2.  Toetuse liigid

 (1) Tegevustoetus on rahastamisliik, millega vald võib toetada mittetulundusühingute tegevust ja arengut, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.

 (2) Projektitoetus on rahastamisliik, millega vald võib toetada ühekordset mittetulundusühingu või eraisiku poolt elluviidavat tegevust.

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Tegevustoetuse ja projektitoetuse, mis on suurem, kui 1000 eurot, taotlemise aluseks on vormikohane avaldus, mis esitatakse Pihtla Vallavalitsusele iga aasta 1.detsembriks toetuse eraldamiseks järgmiseks eelarveaastaks.

 (2) Projektitoetuse taotlemise aluseks on vormikohane avaldus, mis esitatakse Pihtla Vallavalitsusele jooksvalt eelarveaasta jooksul.

 (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) taotleja andmed
 2) projekti/ürituse/tegevuse kirjeldus
 3) eelarve

§ 4.  Taotluse läbivaatamine

 (1) Vallavalitsus kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust kehtivale korrale.

 (2) Projektitaotlus vaadatakse läbi esitamise järgsel vallavalitsuse istungil.

 (3) Tegevustoetuse taotluse vaatab läbi vallavolikogu eelarvekomisjon vallaeelarve menetlemise käigus.

§ 5.  Lepingu sõlmimine

 (1) Toetuse, mis ületab 300 eurot, saajaga sõlmib vallavalitsus vastava lepingu. Lepingus sätestatakse:
 1) lepingupooled
 2) toetuse saamise otstarve ja summa
 3) taotleja kohustused toetuse sihipärase kasutamise korral
 4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral

 (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi juhtudel, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid
 3) projekt või üritus, milleks toetus taotletakse, jääb teostamata
 4) muudel lepingus sätestatud juhtudel

§ 6.  Toetuse kasutamise aruanne

 (1) Toetuse, mis ületab 100 eurot, saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele vormikohase aruande ühe kuu jooksul pärast saadud toetuse kasutamise aja lõppemist.

 (2) Vallavalitsus võib nõuda vajadusel juurde täiendavaid dokumente.

 (3) Tähtajaks aruande esitamata jätmise korral uut toetust ei eraldata ega lepingut ei sõlmita.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

 (2) Tunnistada kehtetuks Pihtla Vallavolikogu määrusega nr.7 20.06.2003.a. kinnitatud „Külaelu arenguks toetuse andmise kord“.

Tiit Kaasik
volikogu esimees

Lisa avaldus

Lisa aruanne