Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viimsi valla liikluskomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2023, 6

Viimsi valla liikluskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 10.05.2016 nr 11
RT IV, 14.05.2016, 2
jõustumine 17.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.01.2018RT IV, 27.01.2018, 901.02.2018
12.04.2023RT IV, 18.04.2023, 121.04.2023

Määrus kehtestatakse Viimsi valla põhimääruse § 48 lõigete 1 ja 2 alusel.
[RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]

§ 1.   Viimsi valla liikluskomisjon

  (1) Viimsi valla liikluskomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon liiklusega seotud küsimuste lahendamisel ja ettepanekute analüüsimisel ning liikluse korraldamisel Viimsi valla haldusterritooriumil.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses liikluskorralduse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni kuuluvad:
  1) ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja;
  2) kommunaalteenistuse juhataja;
  3) teede vanemspetsialist;
  4) transpordi vanemspetsialist;
  5) taristu vanemspetsialist;
  6) järelevalveinspektor;
  7) Politsei- ja Piirivalveameti esindaja (piirkonnapolitseinik);
  8) Transpordiameti esindaja.
[RT IV, 18.04.2023, 1 - jõust. 21.04.2023]

  (2) Juhul, kui komisjoni liige ei saa komisjoni tööst osa võtta, määratakse talle asendusliige.

  (3) Vajadusel kaasatakse komisjoni töösse teisi liiklusega seotud eksperte.

§ 3.   Komisjoni esimees ja aseesimees

  (1) Komisjoni esimees on ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja.
[RT IV, 18.04.2023, 1 - jõust. 21.04.2023]

  (2) Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjoni aseesimees on teede vanemspetsialist.
[RT IV, 18.04.2023, 1 - jõust. 21.04.2023]

§ 4.   Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
  1) jälgib ja analüüsib liikluse toimimist Viimsi vallas;
  2) vaatab läbi liiklusega seotud ettepanekuid ja tõstatatud probleeme ning pöördumisi;
  3) analüüsib liikluse ohutustamist ja aitab korraldada liikluskasvatuslikke tegevusi Viimsi valla haldusterritooriumil;
  4) nõustab vallavalitsust ja valla ameteid liikluse korraldamise küsimustes ja tõstatatud probleemide lahendamisel;
  5) annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid Viimsi valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad liikluskorralduse valdkonda;
  6) teeb Viimsi Vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  7) [kehtetu - RT IV, 27.01.2018, 9 - jõust. 01.02.2018]
  8) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

§ 6.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad korra poolaastas.
[RT IV, 18.04.2023, 1 - jõust. 21.04.2023]

  (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele.

  (6) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate isikute nimekiri esitatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele. Komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumisel võib käesolevas lõikes sätestatut mitte arvestada, kui seda ei võimalda kujunenud olukord.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (8) Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (9) Komisjoni otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 7.   Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

  Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab ehitus- ja kommunaalosakond.
[RT IV, 18.04.2023, 1 - jõust. 21.04.2023]

§ 8.   Põhimääruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  Põhimäärust muudab ja põhimääruse tunnistab kehtetuks Viimsi Vallavalitsus.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json