Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Võru linna sõpruslinnadega koostöö edendamiseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.02.2019, 16

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Võru linna sõpruslinnadega koostöö edendamiseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 11.05.2016 nr 21
RT IV, 14.05.2016, 5
jõustumine 25.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2019RT IV, 12.02.2019, 815.02.2019

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Võru linna eelarvest Võru sõpruslinnadega koostöö edendamise toetuse (edaspidi toetuse) andmise tingimused ja menetluse kord.

  (2) Toetust antakse delegatsioonide vastuvõtmiseks Võrus või Võru linna esindamiseks Võru linna sõpruslinnas (edaspidi tegevus).

  (3) Toetust koostöö edendamiseks on õigustaotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel tingimusel, et nende poolt korraldatav tegevus toimub:
  1) Võrus või on Võruga seotud;
  2) Võru linna sõpruslinnas.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Võru Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) tegevuse toimumise aeg ja koht;
  3) vastuvõtva või võõrustava sõpruslinna nimi ja organisatsiooni nimi;
  4) tegevuse nimetus;
  5) vastuvõetavate või sõpruslinna külastatavate inimeste arv;
  6) tegevuse eelarve, sh omaosalus.

  (2) Võru linna esindamisel Võru sõpruslinnas lisatakse taotlusele vastuvõtva organisatsiooni vastuvõttu kinnitav tõend.

  (3) Võru sõpruslinna esindajate võõrustamisel Võrus märgitakse taotluses millise sõpruslinna esindajaid või organisatsioone kutsutakse.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Linnavalitsuse poolt määratud ametnik kontrollib taotluse vastavust. Puuduste esinemisel või andmete täpsustamisel teavitatakse taotlejat ja antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või informatsiooni esitamiseks. Tähtajaks nõuete täitmata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (2) Kui linnavalitsuse ametnik avastab valeandmete esitamise, keeldutakse taotluse menetlemisest ja taotlus tagastatakse.

  (3) Linnavalitsus esitab, enne toetuse andmise otsuse tegemist, Võru Linnavolikogu alatisele kultuurikomisjonile seisukoha võtmiseks taotlused, milles taotletava toetuse summa ületab 2000 eurot.

§ 4.   Toetuse andmine ja keeldumine

  (1) Toetuse andmise või sellest keeldumise otsustab linnavalitsus korraldusega lähtudes eelarves ettenähtud vahenditest.

  (2) Toetuse andmisel võetakse arvesse:
  1) Võru linnas toimuva tegevuse puhul selle olulisust linna kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase tegevuse edendamisel ja mitmekesistamisel;
  2) taotluses märgitud konkreetse omafinantseeringu suurust, kaasfinantseerijad ning kaasfinantseerimise suurust;
  3) tegevuse panust Võru linna tutvustamisel või maine kujundamisel.

  (3) Linnavalitsus võib toetuse andmisest keelduda kui:
  1) taotleja ei ole varem eraldatud toetust kasutanud sihtotstarbeliselt;
  2) taotluses nimetatud tegevus ei toeta sõpruslinnadega koostöö edendamise eesmärki;
  3) linnavalitsus on sama tegevust juba rahastanud;
  4) taotluses märgitud üritus sisaldab kulusid, mis ei ole otseselt vajalikud või on ilmselgelt ülemäärased.

  (4) Kui tegevus, mille korraldamiseks toetust taotleti, jääb ära, kohustub toetuse saaja sellest koheselt linnavalitsusele teatama ja toetuseks üle kantud summa tagastama kümne tööpäeva jooksul.

§ 5.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab linnavalitsusele ühe kuu jooksul pärast tegevuse toimumist aruande eraldatud toetuse kasutamise kohta. Võru Linnavalitsusel on õigus küsida toetuse sihipärast kasutamist tõendavaid dokumente.
[RT IV, 12.02.2019, 8 - jõust. 15.02.2019]

  (2) Toetuse ülekandmist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 25. mail.

/otsingu_soovitused.json