Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2023
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2019, 9

Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 06.05.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, huvikooli seaduse § 15 lõike 1, etendusasutuse seaduse § 6 lõike 1 ja rahvaraamatukogu seaduse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatava asutuse juhi (v.a Pärnu Linnaorkestri peadirigent) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi konkurss) läbiviimise kord.

  (2) Konkurss korraldatakse, kui asutuse juhi ametikoht on vaba või vabanemas.

  (3) Konkursi läbiviimise tagab linnavalitsuse kantselei õigus- ja personaliteenistus.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt Pärnu linna veebilehel.

  (2) Avaldatavas konkursiteates märgitakse:
  1) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) koos kandideerimisavaldusega esitatavate dokumentide loetelu;
  4) kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg;
  5) kuhu kandideerimisavaldus ja dokumendid esitada.

  (3) Konkursist saab osa võtta isik, kelle avaldus koos teiste konkursiteates nõutavate dokumentidega laekub linnavalitsusele hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks või mille postitamiskuupäev on dokumentide esitamise lõpptähtpäev.

§ 3.   Komisjoni moodustamineja töökord

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustatakse linnapea käskkirjaga vähemalt viieliikmeline komisjon. Vajadusel võib konkursi läbiviimisesse kaasata personaliotsingu värbamise ja valikuga tegeleva juriidilise isiku või eksperdid. Hoolekogu olemasolul kuulub komisjoni koosseisu hoolekogu esindaja.

  (2) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda isik, kes täidab tema ameti- või tööülesandeid.

  (3) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (4) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  (5) Komisjonil on õigus kutsuda täiendavalt koosolekule asjassepuutuvaid isikuid.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

  (7) Komisjoni töö protokollitakse.

§ 4.   Valiku läbiviimine

  (1) Konkursiteates märgitud tähtaja möödumisel teeb personalitöötaja kandideerijate dokumentidest kokkuvõtte vastavalt konkursi nõuetele.

  (2) Komisjon otsustab konkursi edasise korraldamise järgmiselt:
  1) kehtestatakse kandidaatide järgmine hindamise viis (dokumendivoor, vestlusvoor, ettepanek kandidaatidele esitada täiendav kodutöö jms);
  2) otsustatakse komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi ja määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht.

§ 5.   Vestlusvoor

  (1) Konkursi vestlusvooru kutsutakse nõuetele vastavate kandidaatide hulgast komisjoni poolt valitud kandidaadid.

  (2) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (3) Vestlusvoorus on komisjoni liikmetel õigus esitada kandidaadile küsimusi ja kandidaadil õigus saada oma küsimustele vastuseid.

§ 6.   Komisjoni otsus ja otsusest teatamine

  (1) Komisjoni otsus tehakse hääletades. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (2) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole komisjoni liikmetest.

  (3) Kui ükski kandidaat ei kogunud häälteenamust, võib komisjon korraldada kas kordushääletuse kõikide kandidaatide vahel, hääletamise kahe võrdselt enamhääli saanud kandidaadi vahel või teha kandidaatidele lisaülesannete voor.

  (4) Komisjoni otsustest annab kandidaatidele teada personalitöötaja.

§ 7.   Konkursi nurjumine

  (1) Konkurss on nurjunud, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälte arvu.

  (2) Kui konkurss loetakse nurjunuks, kuulutab linnavalitsus välja uue konkursi.

  (3) Kuni uue konkursi tulemuste kinnitamiseni määratakse linnapea käskkirjaga asutuse juhi ametikohale ajutine asendaja.

§ 8.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Ametikohale valituks osutunud isiku kinnitab ametisse linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsuse poolt ametisse kinnitatud isikuga sõlmib töölepingu linnapea.

§ 9.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavalitsuse 11. aprilli 2011 määrus nr 7 “Munitsipaalharidus- ja kultuuriasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Meelis Kukk
abilinnapea

Tiina Roht
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json