Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2019, 16

Lääne-Harju valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 27.12.2018 nr 41
RT IV, 04.01.2019, 41
jõustumine 07.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2019RT IV, 14.05.2019, 217.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 alusel.

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Lääne-Harju valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla heakord ja puhas elukeskkond.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorra nõuded, kohustused ja piirangud Lääne-Harju valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- ja vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas teiste õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute kasutuses olev avalikkusele juurdepääsetav maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) haljasala – teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik või vastavafunktsioonilised rajatised;
  3) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine, libedustõrje, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede, okste vms koristamine;
  4) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  5) korterelamu – kolme või enama korteriga elamu, mis ei ole ridaelamu;
  6) kõnnitee – jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;
  7) loom – imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu. Põllumajandusloom on loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom sh ka hobuslane;
  8) loomapidaja - isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
  9) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama;
  10) romusõiduk - sõiduk, millel puuduvad selle mehhaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda;
  11) sõiduk - teel liiklemiseks ettenähtud või teel liiklev seade, mis liigub mootori või muul jõul;
  12) üldkasutatav territoorium – osa valla haldusterritooriumist, mis hõlmab tänavaid, teid, platse, parke, haljasalasid, mänguväljakuid jmt ning mis on avalikult kasutatav igaühe poolt;
  13) avalikkusele ligipääsetav koht – kinnistu omaniku poolt avalikkusele suunatud funktsiooniga ala või ehitis, millele ligipääs ei ole mingil moel piiratud.

§ 3.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning ehitise välistrepp peab olema puhastatud ja seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud istepinkide ja jäätmemahutitega.

  (2) Üldkasutatavale territooriumile tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab nende omanik.

  (3) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ning tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Häirekeskusele ja Lääne-Harju Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus ja tekkinud kahjustused tuleb likvideerida viivitamatult.

  (5) Avalikus kohas ja avalikkusele ligipääsetavas kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama vajadusel liivakastis liiva väljavahetamise ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ja remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb mänguväljaku omaniku poolt viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi hiljemalt kaheteist tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (7) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus minimaalselt 6 meetri raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu nimetatud raadiuses ja nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus viivitamatult korrastada.

  (8) Üldkasutataval territooriumil ei tohi hoida ilma vallavalitsuse loata tahket kütust, ehitusmaterjali jms esemeid.

  (9) Valla territooriumil toimuvad riigikaitselised õppused (Kaitseliit, Kaitsevägi) tuleb eelnevalt kooskõlastada vallavalitsuse ja maaomanikuga.

§ 4.   Heakorra nõuete täitmine

  Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:
  1) prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mis tahes muul viisil kahjustamine. Keelatud on illegaalse grafiti - omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ja ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonised - tegemine;
  3) munitsipaalmaal teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude kahjustamine ja omavolilised raietööd;
[RT IV, 14.05.2019, 2 - jõust. 17.05.2019]
  4) tahke kütuse, ehitusmaterjali või muu seesuguse materjali hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire. Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 7 ööpäeva jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara;
  5) tahke kütuse, ehitusmaterjali või muu seesuguse materjali hoidmine ja ladustamine kinnistu tänava- või teepoolses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal (piirde puudumisel mitte kõrgemal kui 1,5 m);
  6) kõnniteel lume- ja libedustõrjel tuha kasutamine;
  7) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ja sõiduteedel hooldustööde käigus lume ning jää lükkamine kõnniteedele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul, kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
  8) teadete või kuulutuste selleks mitte ette nähtud avalikku kohta omavoliline väljapanemine;
  9) koristusjäätmete sõiduteele pühkimine;
  10) avalikul maa-alal selleks mitteettenähtud kohas pesu kuivatamine;
  11) veekogudes ja veekogule lähemal kui 50 m liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine;
  12) haljasaladel, laste mänguväljakutel, spordiplatsidel, kalmistutel, kõnniteedel, veekogude kallastel lähemal kui 10 m veepiirist ja teistes selleks mitte ettenähtud kohtades sõidukitega sõitmine ja nende (sh haagiste) parkimine, välja arvatud riiklikuks seireks, objektide valitsemisega seotud töödeks, haljasala hooldustöödeks, kutselise või harrastuskalapüügi õigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks ning muudel õigusaktides ettenähtud juhtudel;
  13) korterelamute juures sõiduautode pesemine ja sõidukite suuremahulised remonttööd;
  14) avalikul teel või muus avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas romusõiduki parkimine. Romusõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu luba;
  15) korterelamu rõdul, aknal ja uksel riiete ning vaipade kloppimine;
  16) linnas, alevikes ja külades korterelamu akna välisküljele toiduainete asetamine;
[RT IV, 14.05.2019, 2 - jõust. 17.05.2019]
  17) linnas, alevikes ja külades korterelamu rõdu või lodža piirdest kõrgemal pesu kuivatamine;
[RT IV, 14.05.2019, 2 - jõust. 17.05.2019]
  18) korterelamu trepikodades, üldkasutatavates ja muudes suitsetamiseks mitte ettenähtud ruumides suitsetamine;
  19) elamumaal tootmistegevuse, toodangu ladustamisega või muu elamumaa mittesihtotstarbelise kasutamisega, mis häirib olulisel määral naabreid, tegelemine;
  20) olmejäätmete (prügi), ohtlikke jäätmete ja rohkelt suitsu tekitavate jäätmete (nt märjad puulehed jms) ning aia- ja haljastusjäätmete põletamine viisil, mis on vastuolus Lääne-Harju valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatuga.

§ 5.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud:
  1) tagama vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, väljakute, kõnniteede ja nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekodade korrashoiu;
  2) tagama parkide, haljasalade, spordiplatside, laste mänguväljakute ja muude avalike kohtade korrashoiu;
  3) paigaldama parki, haljasaladele, mänguväljakutele ja muudesse avalikesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ning korraldama nende regulaarse tühjendamise;
  4) kindlustama avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning tagama sinna juurdepääsu;
  5) tagama tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu.

§ 6.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused

  (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema vajadusel umbrohutõrjet, hoidma kinnistut võsastumise eest, niitma üle 15 cm muru ja rohu (v.a loodusliku alusmetsa alt, haritaval põllumaal, metsamaal), niitma heinamaad vähemalt 1 kord aastas, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivaid tehnilisi vahendeid, takistavad jalakäijaid või sõidukite liiklust. Kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud ja põõsad) taotlema kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
  2) tagama, et kinnistu oluliste osade, sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade, seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
  3) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad fassaadielemendid, mis peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud, ilma sodimisjälgedeta ja vastavuses kinnitatud ehitusprojektiga;
  4) tagama vastavalt hoone numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu ning selle nähtavuse elamul ja postkastil. Trepikodadel peab olema näha, millised korterid selles on;
  5) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume ja jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  6) korraldama linnas, alevis ja alevikus teega külgneva kinnistu puhul sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda;
  7) tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel tähistama ohtliku ala. Lumetõrje tegemisel on keelatud lume loopimine sõiduteele;
  8) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ning selle kaitsevööndit;
  9) puhastama regulaarselt kinnistul paiknevate sademeveekaevude kaasi ja nende ümbrust, kraave ja truupe;
  10) tagama kinnistul asuvates kraavides vee tõrgeteta äravoolu ja puhastama selleks kraavi põhja ja nõlvad rohust, võsast, puudest, jäätmetest ning muudest vee äravoolu takistavatest asjadest;
  11) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt 2 viimase aasta kohta;
  12) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  13) tagama korterelamu trepikodade korrasoleku ja nende valgustamise pimedal ajal;
  14) tagama tehniliste seadmete (kliimaseadmed, antennid, turvakaamerad vms) korrektse asetuse ja ohutu kinnituse;
  15) hoidma suletuna keldrid, soojus- ja veesõlmed ning elektrikilbi ruumid;
  16) tagama riigilipu heiskamise vastavalt kehtivale korrale.

  (2) Korteriühistute kinnistutel tagab käesolevast määrusest tulenevate heakorra nõuete täitmise korteriühistu.

  (3) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama kinnistu omanik.

  (4) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva kinnistu heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

§ 7.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja on kohustatud:
  1) võtma nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel kaevetöö loa;
  2) teavitama avalikkust, paigaldades tööde läbiviimise ajaks objekti lähedusse nähtavale kohale infotahvli, millel on märgitud tööde tegija nimi, aadress, vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, töö nimetus ning töö algus ja lõpptähtaeg;
  3) tagama tööde piirkonnas ohutuse;
  4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
  5) vältima objektilt pori, prahi ning lume sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele;
  6) taastama pärast tööde lõpetamist objektil haljastuse ja teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

  (2) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud keskkonda ohustav või ohtlik olukord tuleb süüdlasel likvideerida ja heakord taastada mõistliku aja jooksul. Süüdlase puudumisel likvideerib olukorra ja taastab heakorra kommunikatsiooni valdaja.

§ 8.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal.

§ 9.   Loomapidaja kohustused

  (1) Põllumajanduslik loomapidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kasutusluba omavates hoonetes ja rajatistes, tingimusel, et oleks tagatud sanitaar- ja veterinaarnõuete täitmine ning välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.

  (2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal ja viisil, mis välistaks loomade piiratud alalt väljumise.

  (3) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist, isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning likvideerima viivitamatult loomapidamisega tekkinud reostuse.

  (4) Tiheasutusalal on loomapidaja kohustatud korraldama oma looma pidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi ja võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahtipääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ning müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.

  (5) Koerte ja kasside pidamise nõuded on sätestatud Lääne-Harju Vallavolikogu 29.05.2018 määruses nr 12 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lääne-Harju vallas”.

§ 10.   Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

  (1) Põlevmaterjali jäätmeid põletada ja lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha järgides tuleohutusseadust ja siseministri 18.06.2012 määrust nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“.

  (2) Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Päästeamet.

§ 11.   Vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostavad vallavalitsus ja teised ametkonnad vastavalt oma pädevusele.

  (2) Määruse nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json