HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Räpina valla koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2019, 28

Räpina valla koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.05.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6 ja Räpina Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 6 "Haridus- ja noorsootöö valdkonna õigusaktides vallavolikogu pädevusse antud ülesannete delegeerimine" § 1 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Räpina valla koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli (edaspidi haridusasutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine 

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

  Konkursi haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

§ 3.  Konkursiteade

 (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade Räpina valla kodulehel ja vähemalt ühes üleriigilises ajalehes või selle veebiväljaandes, arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks konkursiteate kodulehel avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

 (2) Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate valla kodulehel avaldamise kuupäevast.

 (3) Ajalehes avaldatavas konkursiteates märgitakse:
 1) haridusasutuse nimi ja aadress;
 2) kandidaadile esitatavad nõuded;
 3) avalduse esitamise tähtaeg;
 4) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

§ 4.  Konkursil osalemine

 (1) Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:
 1) kirjalik avaldus;
 2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 3) motivatsioonikiri ja/või essee;
 4) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 5) konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

 (2) Konkursile lubatakse osalema isik, kelle avaldus koos teiste konkursiteates nõutavate dokumentidega laekub komisjonile hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks.

 (3) Kandidaatide dokumendid registreeritakse vastavalt vallavalitsuse asjaajamiskorrale ning edastatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduse esitamise tähtajale järgneva tööpäeva jooksul konkursikomisjonile.

3. peatükk Komisjoni moodustamine ja kokkukutsumine 

§ 5.  Komisjoni moodustamine

 (1) Vallavalitsuse moodustatud komisjon on vähemalt viieliikmeline ning selle koosseisu kuuluvad:
 1) vallavanem;
 2) abivallavanem haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonnas;
 3) haridus- ja noorsootööspetsialist;
 4) hoolekogu esindaja;
 5) õppenõukogu või pedagoogilise nõukogu poolt volitatud pedagoogide esindaja;
 6) vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.

 (2) Komisjoni moodustamisel määratakse komisjoni esimees.

 (3) Vajadusel kaasatakse konkursikomisjoni koosseisu ka teisi isikuid või vastava valdkonna spetsialiste.

§ 6.  Komisjoni kokkukutsumine

  Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, teatades komisjoni liikmetele kirjalikult komisjoni toimumise aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva ette.

4. peatükk Komisjoni töökord 

§ 7.  Komisjoni töövorm

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

 (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees.

 (3) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjoni liikme eriarvamus kantakse protokolli. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

 (4) Komisjon võib kasutada kandidaatide dokumentide hindamisel eksperte.

§ 8.  Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor

 (1) Komisjoni esimese koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

 (2) Komisjoni esimene koosolek ja dokumendivoor võivad toimuda e-koosolekuna komisjoni kokku kutsumata.

 (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
 1) valitakse protokollija;
 2) kuulatakse ära või saadetakse elektrooniliselt komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
 3) viiakse läbi konkursi dokumendivoor (sh kontrollitakse kandidaatide karistusregistri väljavõtet);
 4) kehtestatakse kandidaatide järgmine hindamise viis (vestlusvoor, otsustatakse hindamisvoorude arv);
 5) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
 6) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

 (4) Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
 1) kutsuda kandidaat vestlusvooru;
 2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

 (5) Dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks tunnistatakse kandidaat, kes ei vasta haridus-ja teadusministri määrusega direktorile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

 (6) Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab vallakantselei (edaspidi kantselei) komisjoni otsusest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast.

 (7) Komisjon ei avalikusta kandidaatide nimesid ja eraelulisi andmeid.

§ 9.  Kandidaatide vestlusvooru kutsumine

 (1) Vestlusvooru kutsutavatele kandidaatidele saadab kantselei välja kirjaliku teate, milles märgitakse kandidaadi vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt üks nädal enne vestluse toimumist.

 (2) Kandidaadiga kokkuleppel võib komisjon vestlusvooru läbi viia ka vähem kui nädalase etteteatamisajaga.

§ 10.  Vestlusvoor

 (1) Komisjoni esimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

 (2) Vestlusvooruks kokku kutsutud komisjoni koosolek on kinnine.

 (3) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

 (4) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

 (5) Vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

§ 11.  Kandidaadi õigused

  Kandidaadil on õigus:
 1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni liikmete küsimustele täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
 2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
 3) saada teada enda kohta tehtud otsus.

5. peatükk Komisjoni otsus 

§ 12.  Komisjoni otsustusvõime

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa peale komisjoni esimehe ja protokollija vähemalt pooled komisjoni liikmed. E-koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni liikmed.

§ 13.  Direktori valimine

 (1) Komisjon valib direktori pärast vestlusvooru toimumist kinnisel koosolekul.

 (2) Komisjon võtab otsused üldjuhul vastu avalikul hääletusel, kui komisjoni liikmete enamus pole avaldanud soovi salajase hääletuse läbiviimiseks. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

 (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul kohal viibivatest komisjoni liikmetest. Hääletamise ajal viibivad ruumis ainult komisjoni liikmed.

§ 14.  Kordushääletuse läbiviimine

 (1) Kui ükski kandidaat ei kogunud nõutavat häälte arvu, viiakse samal koosolekul läbi kordushääletus enim hääli saanud kandidaatide vahel.

 (2) Kordushääletuse tingimused on esimese hääletuse tingimused.

 (3) Kui kordushääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, loetakse konkurss luhtunuks.

§ 15.  Komisjoni otsus ja otsusest teatamine

 (1) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
 1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
 2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
 3) tunnistada kandidaat vestlusvooru mitteilmunuks.

 (2) Mittevalituks ja vestlusvooru mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele saadab kantselei kirjaliku teate komisjoni otsuse kohta kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (3) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjon vallavanemale ettepaneku töölepingu sõlmimiseks.

§ 16.  Konkursi luhtumine

 (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
 1) konkursil osalemiseks ei esitatud tähtaegselt ühtegi avaldust;
 2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
 3) ükski kandidaat ei kogunud hääletusel nõutavat häälte arvu;
 4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut (kandidaat võtab avalduse tagasi).

 (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab vallavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul välja uue konkursi või määrab direktori kohusetäitja kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras.

§ 17.  Otsuse vaidlustamine

 (1) Kui kandidaat ei nõustu komisjoni otsusega, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse teate saamise päevast, kaebus vallavalitsusele.

 (2) Vallavalitsus vaatab kaebuse läbi hiljemalt kahe nädala jooksul.

 (3) Vallavalitsusel on õigusteha järgmine otsus:
 1) jätta kaebus rahuldamata;
 2) tühistada komisjoni otsus ja kohustada komisjoni läbi viima uus dokumendi- ja/või vestlusvoor.

§ 18.  Töölepingu sõlmimine

 (1) Komisjon teeb vallavanemale ettepaneku konkursi võitnud kandidaadiga töölepingu sõlmimiseks.

 (2) Vallavanem sõlmib direktoriga töölepingu ühe kuu jooksul, kuid mitte enne kui viie tööpäeva möödudes komisjoni otsuse teatavaks tegemise päevast.

 (3) Vallavanem ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
 1) kandidaat loobus kirjaliku avalduse alusel direktori ametikohale tööle asumast;
 2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad esitatud kandidaadiga töölepingu sõlmimise;
 3) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat oli nendest viivitamatult teatanud.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 21.12.2010 määrus nr 31 „Veriora valla Viluste Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine“.

§ 20.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enel Liin
vallavanem

Piret Paulson
vallasekretär