Teksti suurus:

Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2019, 32

Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 02.05.2019 nr 13

Detsembris 2016 kinnitasid Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla volikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrusega nr 174 „Laekvere valla, Rägavere valla ja Vinni valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.04.1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“, moodustus 25.10.2017 Laekvere valla ja Rägavere valla liitumisel Vinni vallaga haldusüksus nimega Vinni vald.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101 alusel otsustab haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega. 

Ühinemislepingu muutmisele kohalduvad seega vastavalt ETHS § 91 ühinemislepingu menetlemise põhimõtted. 

Vastavalt ETHS-i § 91 lõikele 4 pannakse ühinemisleping ja selle lisad avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates. 

ETHS § 91 lõige 5 näeb ette, et ühinemislepingule lisatakse volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise tulemus. 

Vastavalt ETHS-i § 91 lõikele 7 avalikustatakse pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogude poolt see koos lisadega valla veebilehel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas. 
Haldusreformi seaduse § 16 lõige 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõige 6 näevad ette, et ühinemislepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul pärast haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist on vajalik volikogu koosseisu vähemalt kahe kolmandikuline häälteenamus. 

Vinni Vallavalitsus tegi 20.03.2019 istungil ettepaneku muuta Rägavere valla, Laekvere valla, ja Vinni valla ühinemislepingu lisa 3 selliselt, et muudetakse ühinemistoetuse jagamisel Rägavere vallale jagatud toetuse kogusumma 260 000 eurot jaotust.

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 101, Vinni Vallavolikogu otsustab:

1. Muuta Rägavere Vallavolikogu 07.12.2016 otsuse nr 44, Laekvere Vallavolikogu 07.12.2016 otsuse nr 33 ja Vinni Vallavolikogu 08.12.2016 otsuse nr 77 „Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine“ punkti 1.3 Lisa 3 “Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve” ning sõnastada järgnevalt:

3.

Rägavere vald

 

 

 

 

 

Personali hüvitis

78 876

Hüvitised

 

 

Rahvaküsitlus

0

Küsitluslehed, komisj.tasu, trükised, avalikustamise kulud

 

 

Haridus

16 032

Ulvi lasteaia aed koos mänguväljakuga

 

 

Sport

165 092

Ulvi-Kabala jalg- ja jalgrattatee ehitus

 

KOKKU

 

260 000

 

2. Otsusele on lisatud seletuskiri (lisa 1).

3. Vinni Vallavalitsusel avalikustada otsus Vinni valla kodulehel ja esitada otsus avaldamiseks Riigi Teatajale.

4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Vinni Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Meelis Maine
Esimees

Lisa 1 Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json