HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning ülevallalise lasteaia järjekorra pidamise kord Raasiku vallas

Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2019, 38

Lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning ülevallalise lasteaia järjekorra pidamise kord Raasiku vallas

Vastu võetud 17.05.2010 nr 2
RT IV, 18.12.2012, 47
jõustumine 07.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.10.2016RT IV, 11.11.2016, 214.11.2016
06.05.2019RT IV, 14.05.2019, 817.05.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 ning lasteaedade põhimääruste alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Käesolev kord reguleerib Raasiku vallas (edaspidi: vald) laste vastuvõtmist Aruküla lasteaeda “Rukkilill“, Pikavere Mõisakooli lasteaiarühma ja Raasiku lasteaeda „Oravake” (edaspidi koosnimetatud: lasteaed vastavas käändes) ning sealt väljaarvamist.

[RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]

§ 2.   Käesolev kord ei reguleeri lasteaias moodustatud erirühmadesse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist. Nimetatud korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

§ 3.   Raasiku valla ülevallaline lasteaia järjekord on avalik ning seda on võimalik jälgida Raasiku valla koduleheküljel www.raasiku.ee

2. peatükk Laste vastuvõtmine lasteaeda 

§ 4.   Lapse vanematele, eestkostjale või hooldajale (edaspidi: lapsevanem) on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on sobivas vanuserühmas vabu kohti. Lapsevanemal on õigus saada vallavalitsusest ja lasteaiast informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta, lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse kohta, samuti muud teavet lasteaia tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 5.   Ülevallalisse lasteaia järjekorda ja lapsele lasteaiakoha saamiseks tekib vanemal õigus kui lapse elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Raasiku vald. Kui lapse elukoht ei ole avalduse esitamise ajal registreeritud rahvastikuregistris Raasiku vallas, arvestatakse avalduse esitamise ajaks aeg, millal lapse elukohana registreeritakse rahvastikuregistris Raasiku vald.

§ 6.   Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljapoolt Raasiku valda. Sel juhul sõlmib lasteaia direktor tähtajalise lepingu koha kasutamiseks üheks õppeaastaks.

§ 7.   Lasteaia direktoril on õigus Raasiku Vallavalitsuse ettepanekul anda lasteaia koht kohtade olemasolul Raasiku valla hallatavates asutustes töötavate erialaspetsialistide ja/või sotsiaalselt probleemsetes peredes kasvavatele lastele.

§ 8.   Paragrahvis 7 nimetatud broneeringu suuruseks Aruküla Lasteaia sõime- ja liitrühmas on 4 last, Pikavere Lasteaed- Algkoolis 1 laps ja Raasiku Lasteaia sõime-ja liitrühmas 2 last ja ning see kehtib §-s 24 nimetatud rühmade komplekteerimise tähtajani.

§ 9.   Ülevallaline lasteaia järjekord moodustub avalduste esitamise alusel, mille üle peab arvestust vallavalitsus.

§ 10.   Lapse paigutamiseks ülevallalisse järjekorda ja lasteaeda esitab lapsevanem avalduse (lisa 1) vallavalitsusele. Avalduses märgitakse järgnevad andmed:

 
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) lapsevanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, e-post ja telefon);
  3) lasteasutuse eelistus (kuni kaks eelistust);
  4) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  5) kinnitus, et vanem on teadlik lasteasutuse koha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele.
[RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]

§ 11.   Avaldus jäetakse rahuldamata kui vanemal on võlgnevus mõnes Raasiku valla munitsipaalasutuses. Sel juhul teavitatakse vanemat kirjalikult või vanema nõusolekul e- posti teel.

§ 12.   Iga jooksva kuu lõpuks antakse vallavalitsusele esitatud avalduste koopiad vastava piirkonna lasteasutusele.

§ 13.   [Kehtetu - RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]

§ 14.   Lasteaia sõimerühma võetakse vastu lapsi, kes on saanud 1 aasta ja 6 kuu kuni 3 aasta vanuseks. Lasteaiarühmadesse võetakse 3-7 (liitrühmadesse 1,5-7) aasta vanuseid lapsi, sobitusrühma 3-7 aasta vanuseid lapsi

[RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]

§ 15.   Lasteaia rühma suuruse piirmääraks on sõimerühmas 14 last, lasteaiarühmas 20 last ja liitrühmas 18 last. Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv, vastavalt puudega laste arvule ja nende puude raskusele, iga puudega lapse kohta kolme võrra väiksem kui teistes lasteaia rühmades

[RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]

§ 16.   Laste vastuvõtmine sõimerühma toimub järk-järgult, 3 uut last nädalas, kuni §-s 15 sätestatud piirmäära saavutamiseni. Lapsevanema osalustasu lapse sõimerühma vastuvõtmise kalendrikuul arvestatakse lapse tegeliku sõimerühma tuleku kuupäevast alates.

§ 17.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvub vanem lasteasutuse põhimääruse, kodukorra ja muude lasteasutuse tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 18.   Pikemaajaliselt puuduvate laste asemele (ema lapsehoolduspuhkusel, vanemate ajutine äraolek teises paikkonnas jne) võib lasteaia direktor lapse lasteaeda võtta ka tähtajaliselt kuni puuduva lapse lasteaeda tagasipöördumiseni. Tähtajaliselt lasteaiakohta kasutav lapsevanem kirjutab avalduse, milles lisaks nõutavatele andmetele märgib lapsevanem, et ta on teadlik lasteaiakoha ajutisest iseloomust ja et ta kohustub tähtaja saabumisel lasteaiakoha vabastama. Tähtajalise lasteaiakoha pakkumisel arvestab direktor kohataotlejate järjekorda. Tähtajalise lasteaiakoha vabastamisel säilitab laps endise positsiooni üldjärjekorras.

3. peatükk Laste arvelevõtmine ja rühmade komplekteerimine 

§ 19.   Vallavalitsus registreerib lapsevanema vormikohase originaalavalduse ja lasteaia direktor registreerib avalduse koopia ning esitatud lisadokumendid vastavas registris, milles märgib ka avalduse registreerimisnumbri ja kuupäeva. Avaldusi koos lisatud dokumentidega säilitatakse vallavalitsuses ja lasteaias.

§ 20.   Lastevanemate poolt lasteaeda vastuvõtmise avalduste põhjal viiakse laps ülevallalisse järjekorra registrisse viie tööpäeva jooksul.

§ 21.   Hiljemalt 15. juunil teatab lasteaia direktor vanemale tema lapse lasteasutusse vastuvõtust ja teeb teatamise viisi kohta märke vanema avaldusele. Lapsevanemal on aega otsustamiseks kaks nädalat.

§ 22.   Laps kantakse koha ootele järgmiseks aastaks juhul kui:

 
  1) lapsevanem ei ole kahe nädala jooksul teatanud koha kasutamisest;
  2) lasteasutuse direktor ei ole vanemaga kontakti saanud;
[RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]
  3) lapsevanem otsustab kohta mitte vastu võtta.

§ 23.   Paragrahvis 22 märgitud juhtudel, aga ka tähtajaliselt antud lasteaiakoha vabastamisel säilitab laps ülevallalises lasteaia järjekorras endise positsiooni.

§ 24.   Lasteaia sõimerühmad komplekteeritakse hiljemalt jooksva aasta 1. augustiks, lasteaiarühmad 1. septembriks. Selleks ajaks täidetakse ka §-s 7 nimetatud broneeringukohad. Rühmade nimekirjad esitatakse Vallavalitsusele 1. septembriks. Lasteaia koha saanud laps võetakse 15. septembriks lasteaia järjekorra registrist välja.

§ 25.   Vabadele kohtadele võetakse lapsi vastu kogu õppeaasta jooksul. Lasteaias aasta jooksul vabanevad kohad komplekteeritakse järjekorra alusel ühe kuu jooksul arvates vabanemise päevast. Vabanenud kohtadest ja nende komplekteerimisest teavitatakse Vallavalitsust, kus laps võetakse lasteaia üldjärjekorrast välja.

§ 26.   Laste kohta peetakse järjekorra arvestust vanuserühmade kaupa ja elukoha järgi vastavalt lasteaia teeninduspiirkonnale.

§ 27.   Lasteaeda vastu võetud lapsed kinnitatakse lasteaia direktori käskkirja alusel rühma. Selle alusel vormistatakse rühma päevikud.

§ 28.   Kõikide laste kohta peab lasteaia direktor vormikohast laste nimekirja.

§ 29.   [Kehtetu - RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]

4. peatükk Laste väljaarvamine ülevallalisest lasteaia nimekirjast ja lasteaiast 

§ 30.  

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteasutuse direktori käskkirja alusel kui:
  1) lapsevanem on esitanud kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt üks nädal enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev;
  2) laps on arvatud kooliõpilaste nimekirja;
  3) lapse tervislik seisund ja/või kohanematus ei luba püsivalt kollektiivis viibida ning selleks on olemas arsti tõend;
  4) laps suunatakse erilasteaeda;
  5) laps puudub mõjuva põhjuseta ja ette teatamata lasteaiast järjest rohkem kui 31 kalendripäeva. Põhjuseta puudumiseks loetakse puudumist, millest ei ole eelnevalt lasteaeda teavitatud. Lasteaiakoht säilitatakse lapse pikaajalise põhjusega puudumise korral;
  6) lapsevanemal on tekkinud võlgnevus tema poolt maksmisele kuuluva tasu osas ning ta ei tasu võlga ühe kuu jooksul talle lasteaia direktori poolt kirjaliku hoiatuse saatmisest arvates ja ta ei ole avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks. Vallavalitsuse sotsiaalosakonna ettepanekul võib Vallavalitsus maksegraafiku olemasolul sotsiaalselt probleemsete perede lapsevanematele seada pikemaid tähtaegu. Võla sissenõudmiseks on vallavalitsusel õigus pöörduda kohtu poole;
[RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]
  7) kui lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole enam Raasiku vallas või kui on ära langenud §-s 7 sätestatud tingimused. Laps arvatakse lasteaiast välja elukoha muutmise kohta rahvastikuregistris tehtud kande või §-s 7 sätestatud tingimuste äralangemise kuupäevast;
  8) lapse välja registreerimisel Raasiku vallast kaotab ta koha ülevallalises lasteaia järjekorras.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma osalustasu ja toiduraha kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani. Lasteaialõpetajate puhul toimub väljaarvamine kuu viimase päeva seisuga
[RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamisest teatab lasteaia direktor lapsevanemale kirjalikult 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest. Ärakiri vastavast teatest säilitatakse lasteaias.
[RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]

  (4) Lapsevanemal on õigus esitada vallavalitsusele lapse lasteaiast väljaarvamise kohta pretensioone kümne päeva jooksul teate kättesaamisele järgnevast päevast alates. Vallavalitsus vaatab pretensiooni läbi ühe kuu jooksul selle esitamisest.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 31.   Määrus jõustub 1. septembril 2010. a. Määruse §-d 5 ja 10 jõustuvad 7. juunil 2010. a.

§ 32.   Määruse §-i 5 ei rakendata nende laste, kelle elukohana ei ole rahvastikuregistris registreeritud Raasiku vald, suhtes, kelle osas on avaldus esitatud enne 7. juunit 2010.

§ 33.   Avaldused lapse vastuvõtmiseks Pikavere Lasteaed-Algkooli lasteaiarühma esitatakse kuni 31. augustini 2010. a Raasiku Lasteaeda „Oravake“.

§ 34.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 35.   Avaldada käesolev määrus valla veebilehel.

Lisa 1 Lasteaiakoha taotlus
[RT IV, 14.05.2019, 8 - jõust. 17.05.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json