Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2020, 1

Viru-Nigula valla tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 07.05.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse Viru-Nigula Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 13 „Viru-Nigula valla põhimäärus“ § 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Viru-Nigula valla poolt antavate tunnustusavalduste liigid, nende kirjeldused, tunnustusavalduste taotlemise ja andmise tingimused ning aukodaniku märgi ja teenetemärgi kandmise alused.

  (2) Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse Viru-Nigula valla inimeste elukvaliteedi tõstmisele, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning valla maine arendamisele.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  (1) Viru-Nigula valla tunnustusavalduste liigid on:
  1) valla aukodaniku nimetus;
  2) valla teenetemärk;
  3) elutöö preemia;
  4) valla aasta tegu;
  5) valla aunimetus;
  6) tänukiri.

  (2) Auraamatu ja tunnustatute registri pidamist, aukodaniku märkide, teenetemärkide, meenete ja nende juurde kuuluvate tunnistuste, sh ka tänukirjade valmistamist ning nende üle arvestust, tellimist ja hoidmist korraldab Viru-Nigula vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) kantselei.

§ 3.   Valla aukodanik

  (1) Viru-Nigula valla aukodanikuks nimetamine on valla antava tunnustuse kõrgeim aste.

  (2) Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule vallapoolse erilise austusavaldusena väljapaistvate teenete või valla arengule olulist mõju avaldanud tegevuse eest.

  (3) Aukodaniku nimetus antakse põhjendatud juhtudel üldjuhul ühele inimesele aastas. Aukodaniku nimetusega kaasneb aukodaniku märk (Lisa 1), rahaline preemia ja tunnistus.

  (4) Vastavalt Viru-Nigula Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsusele võivad valla aukodaniku nimetusega kaasneda avalikud õigused ja hüved, näiteks valla korraldatavatel kultuuriüritustel, ujulas ja spordisaalides jm eluaegne tasuta käimise õigus, tasuta sotsiaalteenuse võimaldamine vms.

  (5) Aukodaniku nimetus antakse isikule vaid üks kord.

  (6) Viru-Nigula valla aukodaniku märk on valmistatud hõbetatud ja kuumemailitud vasesulamist. Märgi diameeter on 38 mm. Märk koosneb kahest kihist. Aluspõhi on kujundatud reljeefsest rukkilille ornamendist, mis on kaetud läikiva juveliiremailiga (sinine PANTONE 286C, hõbetatud). Sellele on joodetud Viru-Nigula valla vapp, mille ümber hõbetatud osa ülaosas on tekst „AUKODANIK“ ja alaosas kumeral osal tekst „VIRU-NIGULA VALD”. Märgi tagaküljel on rinnanõel ning graveeritud märgi väljaandmise järjekorra number.

  (7) Aukodaniku nimetusega üle antava tunnistuse allkirjastavad volikogu esimees ja Viru-Nigula vallavanem (edaspidi vallavanem). Tunnistusel on kujundatud värviliselt aukodaniku märk, fikseeritud selle järjekorranumber, saaja nimi, teenete lühikirjeldus ja üleandmise kuupäev. Tunnistus kinnitatakse valla vapipitsatiga.

§ 4.   Valla teenetemärk

  (1) Viru-Nigula valla teenetemärk (Lisa 2) on valla aukodaniku nimetuse järel tähtsuselt järgmine vallapoolse tunnustuse avaldamine.

  (2) Teenetemärk antakse füüsilisele isikule vallapoolse austusavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete, tulemusliku koostöö või vabatahtliku abi ja toetuse eest hariduse, kultuuri, sotsiaal, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades.

  (3) Teenetemärke antakse põhjendatud juhtudel kord aastas ühele või mitmele füüsilisele isikule koos vastava tunnistuse ja hinnalise kingituse või rahalise preemiaga.

  (4) Viru-Nigula valla teenetemärk (suurusega ca 23x33 mm) on valmistatud hõbetatud ja kuumemailitud vasesulamist. Madalamad pinnad on matistatud ja kõrgemad läikivad. Viljapead on modelleeritud, kaetud läikiva juveliiremailiga (hõbetatud). Viru-Nigula valla vappi ümbritseva hõbetatud raami alaosas on tekst „VIRU-NIGULA VALD”. Sinise (PANTONE 286C) lindilõike laius on 30 mm, lõike keskel on 4 mm laiune hõbedane joon. Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud märgi väljaandmise järjekorra number.

  (5) Teenetemärk antakse isikule vaid üks kord.

  (6) Teenetemärgiga koos üle antava tunnistuse allkirjastavad volikogu esimees ja vallavanem. Tunnistusel on kujundatud värviliselt teenetemärk ja kirjutatud selle järjekorra number, saaja nimi, teenete lühikirjeldus ja üleandmise kuupäev. Tunnistus kinnitatakse valla vapipitsatiga.

§ 5.   Elutöö preemia

  (1) Elutöö preemia antakse tunnustusavaldusena auväärsesse ikka jõudnud füüsilisele isikule, kes oma pikaajalise pühendunud tööalase või ühiskondliku tegevusega on andnud panuse Viru-Nigula valla hüvanguks.

  (2) Elutöö preemia on rahaline tunnustus, millega kaasneb tänukiri.

  (3) Elutöö preemia antakse isikule vaid üks kord.

§ 6.   Valla aasta tegu

  (1) Tunnustusavalduse „Viru-Nigula valla aasta tegu“ kategooriad on järgmised:

  1) haridus- ja noorsootöövaldkond;
  2) kultuuri- ja spordivaldkond;
  3) sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond;
  4) ettevõtlusvaldkond;
  5) vabaühenduste ja vabatahtliku töö valdkond.

  (2) Tunnustusavalduse andmisega jagatakse igas kategoorias vallapoolset tunnustust ühele füüsilisele ja/või juriidilisele isikule eelneval kalendriaastal tehtud silmapaistva teo või tegude eest, millega kandidaat on kaasa aidanud vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil, tuues tuntust Viru-Nigula vallale.

  (3) Tunnustusavalduse andmisega kaasneb meene ja tänukiri.

  (4) Tunnustusavaldust jagatakse kõikides kategooriates maksimaalselt üks kord aastas.

§ 7.   Valla aunimetus

  (1) Valla aunimetus antakse erilise austusavaldusena:

  1) külale, alevikule või selle elanikule väljapaistva tegevuse eest asustusüksuse arendamisel ja seeläbi elu edendamisel Viru-Nigula vallas;
  2) haridus- ja kultuuriasutusele, ühendusele või haridus- ja kultuuritöötajale, kelle silmapaistev tegevus, saavutused ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud valla elu edendamisele;
  3) võistkondadele, treeneritele ja sportlastele, kelle silmapaistvad saavutused valla esindamisel ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud valla tuntuse saavutamisele ja elu edendamisele;
  4) vallas silmapaistvalt heakorrastatud objektidele järgmises kolmes kategoorias:
- eramute ja kortermajade kinnistud;
- külad;
- asutuste ja ettevõtete kinnistud.

  (2) Aunimetuse andmisega jagatakse igas kategoorias vallapoolset tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule eelneval kalendriaastal tehtud teo või tegude või silmapaistva saavutuse eest, millega kandidaat on kaasa aidanud vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil, tuues tuntust Viru-Nigula vallale.

  (3) Valla aunimetused võivad olla näiteks Viru-Nigula valla „Aktiivseim külaselts“, „Heakorrastatuim küla“, „Aasta treener“, „Aasta sportlane“ jne.

  (4) Aunimetuse andmisega kaasneb meene ja tänukiri.

  (5) Tunnustusavaldust jagatakse kõikides kategooriates maksimaalselt üks kord aastas.

§ 8.   Tänukiri

  (1) Valla tänukirja annab ametiasutus tunnustusavaldusena füüsilisele või juriidilisele isikule, samuti isikute ühendusele, kes oma pühendunud tegevuse või teenetega on andnud panuse Viru-Nigula valla hüvanguks või seoses tähtpäevaga.

  (2) Tänukiri vormistatakse formaat A4 suurusele Viru-Nigula valla sümboolikaga kujundatud kvaliteetpaberile. Tänukirjale kirjutatakse saaja nimi ja lühike tänukirja andmise põhjendus, kuupäev ning vajadusel muud andmed.

  (3) Tänukirja allkirjastab vallavanem või tema määratud isik.

  (4) Tänukiri antakse saajale kaantega, millel on Viru-Nigula valla sümboolika või raamitult. Tänukirjaga võib kaasneda meene.

  (5) Vallavanem võib tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava esildiseta.

§ 9.   Tunnustusavalduse taotlemine

  (1) Esildisi tunnustuse avaldamiseks on õigus esitada Viru-Nigula vallas elavatel ning tegutsevatel juriidilistel ja füüsilistel isikutel ja institutsioonidel.

  (2) Esildised esitatakse etteantud vormil (Lisa 3) kirjalikult paberkandjal ametiasutuse kantseleisse või digitaalselt allkirjastatult ametiasutuse e-posti aadressile.

§ 10.   Esildiste esitamise tähtaeg

  (1) Põhjendatud esildis valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmiseks tuleb esitada hiljemalt iga aasta 15. novembriks.

  (2) Põhjendatud esildis elutöö preemia, aasta teo ja aunimetuse andmiseks tuleb esitada vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne tunnustusavalduse kavandatavat üleandmist.

  (3) Tänukirja andmise põhjendatud esildis tuleb esitada vähemalt 10 (kümme) tööpäeva enne tänukirja kavandatavat üleandmist.

  (4) Ametiasutus informeerib avalikkust tunnustuse andmise esildiste esitamise võimalusest vähemalt 1 (üks) kuu enne esildiste esitamise tähtpäeva valla veebilehe ja vallalehe kaudu.

§ 11.   Esildiste läbivaatamine

  (1) Ametiasutuse kantselei registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud esildised tunnustusavalduste andmiseks.

  (2) Volikogu liikmetest moodustatud komisjon vaatab läbi nõuetekohaselt esitatud esildised valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmiseks. Komisjonil on õigus küsida esildise esitajalt lisaselgitusi.

  (3) Ametiasutuse valdkonnajuhtidest moodustatud komisjon vaatab läbi nõuetekohaselt esitatud esildised muude tunnustusavalduste andmiseks, välja arvatud:

  1) määruse § 7 lõike 1 punktis 3 märgitud kategooriates, kus aunimetuste andmiseks esitab kandidaate ja vaatab esitatud esildised läbi Viru-Nigula valla spordinõukogu;
  2) määruse § 7 lõike 1 punktis 4 märgitud kategooriates, kus aunimetuste andmiseks moodustatakse eraldi komisjon, mis koosneb vastavate erialaste teadmistega isikutest. Komisjon esitab kandidaate aunimetuste andmiseks ja vaatab läbi esitatud esildised.

  (4) Vallavanem vaatab läbi nõuetekohaselt esitatud esildised tänukirja andmiseks. Vallavanemal on õigus paluda esildise esitajalt lisaselgitusi.

§ 12.   Tunnustusavalduse andmise otsustamine

  (1) Valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmise otsustab volikogu.

  1) Volikogu võib teha muudatusi volikogu istungile esitatud otsuse eelnõusse.
  2) Pärast muudatusettepanekute läbihääletamist otsustatakse eelnõu tervikuna vastuvõtmine avalikul hääletusel.

  (2) Tänukirjade andmise otsustab vallavanem.

  (3) Muude tunnustusavalduste andmise otsustab Viru-Nigula Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) vastava komisjoni või Viru-Nigula valla spordinõukogu esitatud ettepaneku alusel.

  (4) Valla tunnustusavaldustega kaasnevate rahaliste preemiate suurused, vajadusel konkursi korraldamise tingimused ja tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (5) Kõikide tunnustusavalduste liikide ja kategooriate osas võivad otsustajad väärikate kandidaatide puudumisel jätta tunnustuse jagamata või põhjendatud juhtudel anda tunnustusi üldjuhul ettenähtust enam.

  (6) Käesoleva määruse §-s 6 toodud aasta tegude leidmiseks ja §-s 7 nimetatud aunimetuste andmiseks võib vallavalitsus välja kuulutada avaliku konkursi.

§ 13.   Tunnustusavalduste kätteandmine

  (1) Valla aukodaniku tiitli ja teenetemärgi annab tunnustatavale üle volikogu esimees või vallavanem.

  (2) Valla aukodaniku tiitel omistatakse ning teenetemärk antakse tunnustatavale üle üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel või mõnel muul valla või riigi tähtpäeval.

  (3) Elutöö preemia antakse üldjuhul tunnustatavale üle isiku jaoks olulisel tähtpäeval (juubel, ametijuubel vms), vastavalt esildisel märgitule. Elutöö preemiaga kaasneva tänukirja annab üle vallavanem või tema määratud asendaja. Elutöö preemia kantakse üle tunnustatava pangakontole.

  (4) Muude tunnustusavalduste üleandmise aeg ja koht valitakse vastavalt esildises märgitule või tehakse seda Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel või mõnel muul valla või riigi tähtpäeval.

§ 14.   Avalikustamine

  (1) Valla aukodaniku nimetuse, teenetemärgi ja elutöö preemia saajate nimed kantakse koos teenete lühikirjeldusega Viru-Nigula valla auraamatusse ja registrisse ning avalikustatakse valla veebilehel.

  (2) Muid antud määruses sätestatud tunnustusavaldusi pälvinute nimed koos teenete lühikirjeldusega avalikustatakse valla veebilehel ja kantakse registrisse.

§ 15.   Aukodaniku märgi või teenetemärgi kandmise õigus

  Valla aukodaniku märki või teenetemärki (edaspidi koos aumärgid) võib kanda üksnes isik, kellele see on antud. Aumärgi kandmise õigust tõendab koos märgiga antav tunnistus.

§ 16.   Aumärkide kandmine

  (1) Aumärke kantakse üldjuhul ainult pidulike ja seltskondlike Viru-Nigula valla sündmuste puhul. Riiklike sündmuste puhul võib aumärki kanda ainult juhul, kui see on kooskõlas teenetemärkide seaduse ja selle alusel antud teiste õigusaktidega.

  (2) Aumärki kantakse vasakul pool kuuerevääril või sellele vastaval kohal.

  (3) Aumärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse teenetemärkide seadusest ja muudest riigi õigusaktidest.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavalitsuse 06.12.2018 määrus nr 33 „Viru-Nigula valla tunnustusavalduste andmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Einar Vallbaum
vallavanem

Krista Engelbrecht
vallasekretär

Lisa 1 Viru-Nigula valla aukodaniku märgi kirjeldus ja kujutis

Lisa 2 Viru-Nigula valla teenetemärgi kirjeldus ja kujutis

Lisa 3 Esildis Viru-Nigula valla tunnustuse avaldamiseks

/otsingu_soovitused.json