Teksti suurus:

Saaremaa Vallavalitsuse 27. märtsi 2018. a määruse nr 9 "Saaremaa valla sotsiaalkomisjoni põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2020, 2

Saaremaa Vallavalitsuse 27. märtsi 2018. a määruse nr 9 "Saaremaa valla sotsiaalkomisjoni põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 05.05.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 30 lõike 2 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavalitsuse 27. märtsi 2018. a määruse nr 9 "Saaremaa valla sotsiaalkomisjoni põhimäärus" muutmine

  Saaremaa Vallavalitsuse 27. märtsi 2018. a määruses nr 9 „Saaremaa valla sotsiaalkomisjoni põhimäärus“ tehakse järgmine muudatus:
  1) määruse § 3 lõiget 6 muudetakse ning lõige sõnastatakse järgnevalt: „(6) Komisjoni otsused protokollitakse ja avalikustatakse valla dokumendiregistris hiljemalt seitsmendal päeval pärast koosolekut. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees ja protokollija, otsustele kirjutab alla komisjoni esimees. Komisjoni esimehel on õigus oma käskkirjaga delegeerida allkirjastamise õigus teistele komisjoni liikmetele. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel“.

§ 2.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json