Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saaremaa valla sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2020, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Saaremaa valla sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2018 nr 9
RT IV, 31.03.2018, 48
jõustumine 03.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.05.2020RT IV, 14.05.2020, 217.05.2020

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 30 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Saaremaa valla (edaspidi vald) sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) alatine komisjon, mille eesmärgiks on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamine.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi valitsus oma määrusega.

  (3) Komisjoni tegevuse lõpetab valitsus oma korraldusega.

  (4) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on kuni 5-liikmeline.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab valitsus oma korraldusega.

  (3) Komisjoni liige võib avalduse alusel igal ajal tagasi astuda. Valitsusel on õigus olenemata põhjusest komisjoni liige igal ajal tagasi kutsuda. Komisjoni liikme volitused lõppevad vastava õigusakti jõustumisest.

§ 3.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud on kinnised, välja arvatud kui komisjon ei otsusta teisiti. Koosoleku kokkukutsumise otsustab, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimehe puudumisel juhatab koosolekut kohalolevatest komisjoni liikmetest vanim liige.

  (2) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni liikmetele edastatakse vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni esimehe poolt teave koosoleku toimumise ajast ja kohast ning koosoleku päevakord vajadusel koos päevakorrapunktide käsitlemiseks vajalike materjalidega.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni esimehe poolt nimetatud komisjoni liige valmistab ette komisjoni koosolekuks vajalikud materjalid, koostab koosoleku protokolli ja korraldab jooksvate küsimuste lahendamise.

  (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (6) Komisjoni otsused protokollitakse ja avalikustatakse valla dokumendiregistris hiljemalt seitsmendal päeval pärast koosolekut. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija, otsustele kirjutab alla komisjoni esimees. Komisjoni esimehel on õigus oma käskkirjaga delegeerida allkirjastamise õigus teistele komisjoni liikmetele. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel.
[RT IV, 14.05.2020, 2 - jõust. 17.05.2020]

  (7) Komisjoni otsused esitatakse vajadusel ettepanekuna valitsusele, kes teeb lõpliku otsuse valitsuse korraldusena.

  (8) Komisjon on aruandekohustuslik valitsuse ees.

§ 4.   Komisjoni ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitatud taotluse läbivaatamine ning valitsusele ettepaneku tegemine hüvitise määramiseks;
  2) vajadusel arvamuse andmine valitsusele sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda puutuvates küsimustes.

  (2) Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumente valla ametiasutustelt ja valitsuse hallatavatelt asutustelt;
  2) kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid;
  3) avalikustada oma tegevust meedias.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json