Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 14.05.2020, 6

Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine

Vastu võetud 08.05.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike1 ja Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ §15 alusel

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruses nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ tehakse järgmised muudatused:


1) määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgnevas sõnastuses:
㤠21. Kaugosalusega istung
(1) Erakorralise seisukorra, hädaolukorra või eriolukorra ajal võib volikogu esimees otsustada
kaugosalusega istungi läbiviimise (kaugosalusega istung).
(2) Kaugosalusega istung on volikogu istung, millel saab osaleda elektrooniliste vahendite abil istungil füüsiliselt kohal olemata.
(3) Kaugosalusega istungi võib läbi viia, kui volikogu liikmele on tagatud võimalus eemal viibides istungit jälgida ja teha reaalajas istungi toiminguid (eelnõu esitamine, ettekanded, suulised küsimused, sõnavõtud, protestid, hääletamine ja muud toimingud) ning võimalus anda teada nende tegemise takistusest. Volikogu liikmele tagatakse vajadusel võimalus osaleda kaugosalusega istungil füüsiliselt kohalolekuga.
(4) Kaugosalusega istungi päevakorrapunkti hääletustulemused peavad olema fikseeritud enne järgmise päevakorrapunkti menetlemist.
(5) Kaugosalusega istungi toimumisest teatab volikogu esimees istungi kutses ja linnakantselei tagab volikogu liikmele tingimused, mis on vajalikud kaugosalusega istungi läbiviimiseks.
(6) Kaugosalusega istungil kohaldab istungi juhataja istungi läbiviimist puudutavaid sätteid erisustega, mis on vajalikud kaugosalusega istungi läbiviimiseks ega takista volikogu liikmel tema õiguste teostamist.
(7) Kui esinevad takistused, mis ei võimalda volikogu kaugosalusega istungi läbiviimist või voliniku osalemist istungil katkestab istungi juhataja istungi ja määrab mõistliku aja kuni takistuste kõrvaldamiseni.“
2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 6 järgnevas sõnastuses:
„(6) Erakorralise seisukorra, hädaolukorra või eriolukorra ajal võib komisjoni esimees otsustada kaugosalusega koosoleku läbiviimise. Kaugosalusega koosoleku läbiviimisel lähtutakse määruse § 21 toodud tingimustest“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Kukk
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json